طرح تدبر روزانه
طرح تدبر روزانه
در این طرح همه افراد در هر روز یک صفحه از قرآن را مطالعه می‌کنند و در مورد هر آیه تدبر می‌نمایند. سپس اندیشه‌های تدبری خود را به جامعه مجازی منتقل می‌کنند تا در تعامل با داوران و سایر کاربران قرار گیرد.
 تاريخ شروع طرح : 1389/7/27
 طول مدت طرح : 1 سال
از آیه 1 تا آیه 7 سوره حمد ( صفحه 1 ) سه شنبه 1389/7/27
از آیه 1 تا آیه 5 سوره بقرة ( صفحه 2 ) چهارشنبه 1389/7/28
از آیه 1 سوره حمد تا آیه 5 سوره بقرة از پنج شنبه 1389/7/29 تا جمعه 1389/7/30
از آیه 6 تا آیه 16 سوره بقرة ( صفحه 3 ) شنبه 1389/8/1
از آیه 17 تا آیه 24 سوره بقرة ( صفحه 4 ) يکشنبه 1389/8/2
از آیه 25 تا آیه 29 سوره بقرة ( صفحه 5 ) دوشنبه 1389/8/3
از آیه 30 تا آیه 37 سوره بقرة ( صفحه 6 ) سه شنبه 1389/8/4
از آیه 38 تا آیه 48 سوره بقرة ( صفحه 7 ) چهارشنبه 1389/8/5
از آیه 6 تا آیه 48 سوره بقرة از پنج شنبه 1389/8/6 تا جمعه 1389/8/7
از آیه 49 تا آیه 57 سوره بقرة ( صفحه 8 ) شنبه 1389/8/8
از آیه 58 تا آیه 61 سوره بقرة ( صفحه 9 ) يکشنبه 1389/8/9
از آیه 62 تا آیه 69 سوره بقرة ( صفحه 10 ) دوشنبه 1389/8/10
از آیه 70 تا آیه 76 سوره بقرة ( صفحه 11 ) سه شنبه 1389/8/11
از آیه 77 تا آیه 83 سوره بقرة ( صفحه 12 ) چهارشنبه 1389/8/12
از آیه 49 تا آیه 83 سوره بقرة از پنج شنبه 1389/8/13 تا جمعه 1389/8/14
از آیه 84 تا آیه 88 سوره بقرة ( صفحه 13 ) شنبه 1389/8/15
از آیه 89 تا آیه 93 سوره بقرة ( صفحه 14 ) يکشنبه 1389/8/16
از آیه 94 تا آیه 101 سوره بقرة ( صفحه 15 ) دوشنبه 1389/8/17
از آیه 102 تا آیه 105 سوره بقرة ( صفحه 16 ) سه شنبه 1389/8/18
از آیه 106 تا آیه 112 سوره بقرة ( صفحه 17 ) چهارشنبه 1389/8/19

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 19
  • >
  • >>