سینا گرجی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های سينا گرجي (1 مورد)
  سوره آل عمران آیه 62 -
بدون شک این داستان (حضرت مسیح) داستانی حق و نشان می دهد که جز خداوند متعال معبودی نسیت و البته خداست که توانا و حکیم است
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های سينا گرجي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 231 -
خداوند در این آیات به کسانی که زنان خود را طلاق می دهند می فرماید : زمانی که زنان خود را طلاق می دهید و قبل اینکه (عده) آنها تمام شود می توانید دوباره برگردید (آشتی کنید )و زندگی خود را ادامه دهید و یا اگر شرایط زندگی دوباره با آن را نمی بینید انگاه با نیکی و مهربانی از هم جدا شوید و هرگز به خاطر انتقام جویی ، ضرر زدن و تعدی کردن باز نگردید زیرا این کار ناپسند می باشد و شما با این هدف گویا به خویشتن ظلم کرده اید و در آیات بعد خداوند می فرماید به سخره نگیرید آیات و نشانه های خدا را و همواره یاد کنید نعمت های که خداوند بر شما فرو فرستاده و نیز کتابی که بر شما نازل کرد و توسط آن کتاب به شما پند و اندرز می دهد و شما را به تقوای الهی دعوت می کند و همواره بدانید که خداوند بر همه امور آگاه می باشد