عماد علی اکبری
[ همه پیام ها ] پیام های عماد علي اکبري (4 مورد)
  سوره حج آیه 65 - اعتقادی
نشانه های خداوند مانند کشتی رام شده وزمین و آسمان و... دردنیا آشکار است

توضیح : مربوط به نشانه های خداوند

  سوره حج آیه 16 - خداوند
وخدا هرکس را بخواهد طبق آیات خود هدایت میکند

توضیح : هدایت خدا

  سوره حج آیه 6 - معاد
آفرینش ودنیا بدون رستاخیزبیهوده است

توضیح : آفرینش با وجودرستاخیز بامعنی است

[ همه نکته ها ] نکته های عماد علي اکبري (1 مورد)
  سوره انعام آیه 69 - عطسه کردن
روایت شده عطسه کردن از طرف خداونداست پس نبایدجلوی عطسه راگرفت

توضیح : پس اگرکسی خواب است یادرجمعی هستیدجلوی عطسهیتان رابگیرید

[ همه سوال ها ] سوال های عماد علي اکبري (7 مورد)
  سوره اعراف آیه 179 - اعتقادی
یعنی آن هایی که برای دوزخ آفریده شده اند هیچ وقت به بهشت نمی روند

توضیح : برای دوزخ آفریده شده اند

  سوره اعراف آیه 138 - اعتقادی
وقتی حضرت موسی به آن ها گفت شما مردمی نادانید یعنی اجازه ی پرستیدن خدارا بهآن هانداد

توضیح : یعنی نگذاشت آن ها مسلمان شوند

  سوره حج آیه 1 - معاد
یعنی زلزله یکی ازنشانه های آن روزاست

توضیح : یعنی روز قیامت زلزله می آید