حسن سلطانی
زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه ..... واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی.......آلبرت انیشتین
[ همه نکته ها ] نکته های حسن سلطاني (1 مورد)
  سوره انبیاء آیه 11 - عالم وجاهل
قصم ظهری رجلان : عالم متهتک و جاهل متنسک.

توضیح : ازفرمایشات مولایمان-علی(ع)-است که می فرمایند ; دوگروه کمرم را شکستند; عالم ناسازوار وجاهل پارسا.

[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حسن سلطاني (7 مورد)
  سوره اعراف آیه 82 -
و جواب قوم او این بود که گفتند:انها را از شهر و دیار خودتان بیرون کنید چون انان مردمی هستند که تظاهر به پاکی میکنند.
  سوره اعراف آیه 82 - ترجمه شخصی
وجواب قوم او این بود که باکنایه به یکدیگر گفتند:انها را از ابادی خود بیرون کنید چون انان مردمی پاک نهاد هستند.
  سوره حج آیه 16 -
واینگونه آنرا بصورت آیه های اشکار ومحکم فرو فرستادیم وخداوند هرکه را که بخواهد هدایت میکند.
[ همه لغت ها ] لغت های حسن سلطاني (3 مورد)
  سوره مدثر آیه 1 - خودم
المدثر : جامه درخود پیچیده
 توضيح : دِثار: جامه رو که متضاد ان - شِعار - میباشد.
  سوره حج آیه 6 -
الموتی : مردگان
 توضيح : -الموتی- جمع مکسر است که مفرد آن -میت- میباشد.
  سوره انبیاء آیه 102 -
حسیس : نجوا- صدای اهسته
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های حسن سلطاني (7 مورد)
  سوره صافات آیه 1 -
1- الصافات
2- صفا
 توضيح : 1- مجرور به حرف جر
2- مفعول مطلق تاکیدی
  سوره حج آیه 16 -
من
 توضيح : مفعول به محلا منصوب
  سوره حج آیه 1 -
1- ای
2- الناس
 توضيح : 1- منادای نکره مقصوده مبنی بر ضم
2- عطف بیان مرفوع بالتبعیت
[ همه صرف ها ] صرف های حسن سلطاني (7 مورد)
  سوره مدثر آیه 1 -
المدثر
 توضيح : اسم فاعل از باب تفعل
  سوره حج آیه 16 -
یرید
 توضيح : فعل مضارع للغائب ثلاث مزید من باب افعال مصدرهُ اراده اجوف واوی
  سوره حج آیه 6 -
یُحیی
 توضيح : فعل مضارع- للغائب- من باب افعال من مصدر اِحیاء- معتل- لفیف مقرون- مضاعف- اعلاله بالاسکان.