علی موحدی کیا
[ همه نکته ها ] نکته های علي موحدي کيا (4 مورد)
  سوره انفال آیه 70 - نیکی
در این آیه از فی قلوبکم بهره گرفته شده نه از علی قلوبکم یا مواردی که استعلاء می رساند از این رو می رساند که نیازی نیست که تمامی قلب یکپارچه نیکی شود بلکه گوشه ای از آن هم می تواند مقدمه رحمت باشد
  سوره انفال آیه 70 - علم الهی
این که یعلم به صیغه ماضی نیامده بر نسبی بودن علم خداوند دلالت ندارد بلکه رخصتی است برای اسیران تا با دیدن مسلمان و احوال آنها در قلوبشان نیت خیر بوجود آورند. چرا که فی البداهه بعد از جنگ نیت خیر پدید نمی آید
  سوره انفال آیه 53 - نعمت
نعمت هدیه نیست که باز پس گرفته نشود. پس برای دریافتش نیاز به سرمایه معنوی است.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های علي موحدي کيا (2 مورد)
  سوره انفال آیه 53 -
آن امر از این رو بود که خداوند درپی تغییر نعمتی که بر گروهی ارزانی داشته نیست مگر اینکه خودشان بخواهند تغییری ایجاد کنند و قطعا خداوند شنوا و بیناست.
  سوره حمد آیه 2 -
حمد خاص معبودی است که مدبر تدبیر تمام خلایق است.