حسین افسری
[ همه پیام ها ] پیام های حسين افسري (2 مورد)
  سوره غافر آیه 3 - صفات خداوند
( آیات 2 و 3 )
1- عزیز ( شکست ناپذیر و عزتمند )
2- علیم ( بسیار دانا و آگاه )
3- بخشنده و آمرزنده گناهان
4- پذیرنده توبه
5- سخت کیفر
6- صاحب فضل و نعمت طولانی
7- یکتایی و بی همتایی در خدایی
8- مرجع برگشت امور
  سوره انبیاء آیه 45 - گوش فرادادن
گوش فرادادن، شرط فهم و دریافت پیام های انبیاء

توضیح : اگر می خواهیم پیام های الهی را درک کنیم باید هنر شنیدن حق و حقیقت را در خود تقویت کنیم

[ همه نکته ها ] نکته های حسين افسري (3 مورد)
  سوره غافر آیه 4 - اعمال کافران در مقابل انبیاء
1- جدال در آیات الهی
|__ کتاب های الهی
|__ معجزات پیامبران
[] جدال در آیات الهی ، مختص کافران است
2- تکذیب پیامبران قبلی
[] نظیر تکذیب قوم نوح و احزاب
3- قصد بر گرفتار ساختن پیامبران قوم خود
4- جدال با باطل ==> برای پایمال کردن حق

نتیجه اعمال کافران
1- گرفتار شدن توسط [ عداب ] الهی
2- ورود در آتش
[] محقق شدن وعده الهی در مورد مجازات کافران، سنتی الهی است.
  سوره غافر آیه 2 - ویژگی های نزول قرآن
1- نزول قرآن به صورت تدریجی
2- نزول قرآن با تاکید بر کتاب گونه بودن آن
3- نزول قرآن از جانب خدا
4- نزول قرآن از جانب وجودی عزیز و دانا
==> آشکار بودن نشانه های عزت و دانایی در قرآن
  سوره غافر آیه 2 - ویژگی های نزول قرآن
ویژگی های نزول قرآن