طاهره اسدی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های طاهره اسدي (1 مورد)
  سوره انفال آیه 1 - قران
از تو سوال می شود در مورد انفال(یعنی غنائم جنگی و هرگونه مالی که مالکیت معینی ندارد) که مالک آنها کیست و چگونه باید تقسیم شود؟ بگو:مالکیت حقیقی انفال مخصوص خدا و پیامبر است .پس اگر مومن هستید نسبت به انفال از خدا پروا کنید واختلاف ونزاع بین خود را اصلاح نمایید .و از خدا وپیامبرش اطاعت کنید.