زینب زارع بیدکی
zzb1390@yahoo.comآدرس الکترونیک جدید من جیمیل من مسدود شده
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های زينب زارع بيدکي (3 مورد)
  سوره تکویر آیه 3 - تفسیر جوامع جلد ۶
و در آن هنگام که کوهها به حرکت درآیند.
  سوره تکویر آیه 2 - تفسیر جوامع جلد ۶
و در آن هـنگام که ستارگان بى فروغ شوند.
  سوره تکویر آیه 1 - تفسیر جوامع جلد ۶
در آن هنگام که خورشیددرهم پیچیده شود.
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های زينب زارع بيدکي (4 مورد)
  سوره تکویر آیه 1 - تفسیر جوامع
تفسیر: اذا الـشمس کورت , الشمس مرفوع و فاعل براى فعل مقدر است که کورت آن راتفسیر مى کند زیرا اذا داراى معناى شرط است و فعل مى خواهد همچنین است اذا در دیگر آیات .
از ابـن عـبـاس روایـت اسـت که کورت به معناى از بین رفتن نور و روشنایى خورشیداست .
در معناى کورت دو وجه است : 1 ـ از تـکـویـر عـمامه باشد که همان پیچیدن عمامه است یعنى روشنایى خورشیددرهم پیچیده مـى شـود و گـستره و پراکندگى آن در کرانه ها از بین مى رود و منظورزوال و از بین رفتن نور خـورشید است .
یا درهم پیچیده شدن خورشید عبارت ازجمع شدن و پوشیده شدن آن باشد زیرا هر گاه قصد جمع کردن لباس باشد درهم پیچیده مى شود.
2 ـ یـا تـکویر از طعنه فکوره , باشد هر گاه آن را بیفکند یعنى خورشید از فلک خودبدور افکنده شود چنان که خداوند ستارگان را به کدر شدن که انقباض است توصیف فرموده است .
  سوره تکویر آیه 2 - تفسیر جوامع جلد ۶
واذا النجوم انکدرت , از مجاهد نقل شده که انکدرت به معناى سقوط و پراکنده شدن است
  سوره تکویر آیه 3 - تفسیر جوامع جلد ۶
و اذا الـجـبال سیرت , آنگاه که کوهها از روى زمین کنده و دور شود.
یا در فضا به حرکت آید مانند حـرکـت ابـرهـا نـظـیـر گفتار خداوند: وهى ثمر مر السحاب , در حالى که [کوهها] مانند ابر در حرکتند.