حمید صفری
[ همه نکته ها ] نکته های حميد صفري (1 مورد)
  سوره فلق آیه 1 - فلق و شفق
اکثر مردم فرق فلق و شفق را برعکس میدانند ولیکن فلق در طرف شرق و شفق در طرف غرب است
[ همه سوال ها ] سوال های حميد صفري (2 مورد)
  سوره شعراء آیه 1 - کلمه
آیا حروف مقطعه مهمل هستند یا معنا دارند اما ما نمی فهمیم؟
معنا دارد اما ما نمی فهمیم چون مهمل سودی نمیتواند داشته باشد نه میتوان استعمال کرد و نه معنایی دارد و ادل دلیل علی امکان الشئ وقوعه.
  سوره بقرة آیه 30 - تسبیح به حمد
در آیه آمده:
نحن نسبح بحمدک فرشتگان چطور با حمد الهی تسبیح خداوند عزوجل را به جا می آورند؟
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های حميد صفري (1 مورد)
  سوره طارق آیه 1 - مغنی
واو اول: واو قسم است چون داخل شده به اسم ظاهر و متعلق به محذوف است.
واو دوم :عاطفه میباشد دلیل اینکه عاطفه هست این است که اگر واو دوم را هم بخواهیم واو قسم بگیریم هر یک از دو اسم به جواب نیازمند میشوند.
[ همه صرف ها ] صرف های حميد صفري (1 مورد)
  سوره اسراء آیه 1 -
اسم سوره را بعضی اشتباه به صورتی فعل تلفظ میکنند در حالیکه اسم سوره مصدری باید تلفظ شود
اسری یسری اسراء