منتظر منتظر
[ همه پیام ها ] پیام های منتظر منتظر (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 6 - لجاجت کفار
1- لجاجت و عناد و تعصب جاهلانه انسان را جماد گونه می کند
2-روش تبلیغ برای کفار انذار است اگر انذار وهشدار در انسان اثر نکند بشارت و وعدهها نیز اثر نخواهد کرد
3- انتظار ایمان آوردن همه مردم را نداشته باشید.
نکته قبلی اشتباه بود که من فرستاده بودم اون مال آیه 14 سوره بقره بود