هادی جهان دوست
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های هادي جهان دوست (11 مورد)
  سوره جمعة آیه 11 - ترجمه آقای پورجوادی
آن گاه که معامله یا سرگرمی ‏اى ببینند پراکنده شده و به سوى آن میشتابند و تو را ایستاده واگذارند بگو آنچه نزد خداست بهتر از سرگرمى و تجارت است. و خداوند بهترین روزى دهندگان است.
  سوره جمعة آیه 10 - ترجمه آقای پورجوادی
و چون نماز پایان یافت در زمین متفرق شوید و از فضل خدا (روزى) را طلب کنید و بسیار خدا را به یاد آورید تا رستگار شوید.
  سوره جمعة آیه 9 - ترجمه آقای پورجوادی
اى مؤمنان! وقتى اذان نماز جمعه گفته شد به ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را واگذارید، اگر بدانید این براى شما بهتر است.
[ همه لغت ها ] لغت های هادي جهان دوست (4 مورد)
  سوره جمعة آیه 1 - ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن
الْحَکِیمِ : داناى چنان که هر چیز را بجاى خویش میگذارد
  سوره جمعة آیه 1 - ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن
الْعَزِیزِ : توانایى که چیزى بر او محال و ممتنع نیست
  سوره جمعة آیه 1 - ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن
الْقُدُّوسِ : مستحق تعظیم و پاک از هر نقص