امیر عباس
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های امير عباس (6 مورد)
  سوره غاشیة آیه 7 -
که نه فربه کند و نه گرسنگی را چاره.
  سوره غاشیة آیه 6 -
خوراکی جز خار خشک زهر دار ندارند.
  سوره غاشیة آیه 5 -
از چشمه ای گرم به آنان نوشانده شود.
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های امير عباس (1 مورد)
  سوره غاشیة آیه 8 - تفسیر المیزان
کلمه "ناعمه" یا از "نعومه" است . پس عبارت آیه کنایه است از بهجت و سروری که از باطن به ظاهر انسان سرایت می کند و هر بیننده را از از مسرت باطنی با خبر می سازد.
[ همه لغت ها ] لغت های امير عباس (1 مورد)
  سوره غاشیة آیه 6 - تفسیر المیزان
ضَریعٍ : خار و خشک زهر دار
 توضيح : "ضَریعٍ" نام نوعی از تیغ ها است که به آن "شبرق" می گویند و اهل حجاز آنرا وقتی خشک شد ضریع می نامند و ناگوار ترین و تهوع آورترین گیاه است که هیچ حیوانی آنرا نمی خورد و شاید نامیدن آنچه در آتش است به نام ضریع صرفا از نظر شباهت در شکل و خاصیت بوده باشد.