رقیه زمانی امیرزکریا
شهادت یک لباس تک سایز است ،هر وقت و هر زمان اندازه ات را به لباس شهادت رساندی ...هر جا باشی با شهادت از دنیا میروی "شهید آوینی"
[ همه پیام ها ] پیام های رقيه زماني اميرزکريا (4 مورد)
  سوره تین آیه 4 - منظور از آفرینش انسان در «احسن تقویمـ
«تقویم» به معنای در آوردن چیزی به صورت مناسب و نظام معتدل و کیفیت شایسته است، و مراد از «احسن تقویم بودن انسان» این است که خدا هر استعدادی را که انسان برای قوام و کمال خود به آن نیازمند بود، در او قرار داده است؛ مانند قوای روحی و حتی جسمانی.( تفسیر نمونه، ج 27)، ص 124(قدیم)، ص 165(جدید).
تعبیر «احسن تقویم» نشان می دهدکه استعدادهای کمالی انسان از سایر موجودات برتر و بهتر است، و با کمال این استعدادها می تواند به زندگی جاودانه نزد پروردگار دست یابد و به سعادت حقیقی برسد. انسان می تواند در این سیر به مقام خلیفة اللّهی دست یابد و جانشین خداوند در زمین گردد.

توضیح : انسان برترین مخلوق است، اما در صورت سقوط، از همه موجودات پست تر می گردد. (أَحْسَنِ تَقْویمٍ... أَسْفَلَ سافِلینَ)

  سوره لیل آیه 21 - وَ لَسَوْفَ یَرْضی‏
خداوند چگونه بنده اش را راضی می کند؟

آخرین آیه سوره مبارکه لیل (وَ لَسَوْفَ یَرْضی‏) به ذکر پاداشی بزرگ و بی نظیر پرهیزکاران پرداخته، و چنین می فرماید: چنین شخصی به زودی راضی و خشنود می شود(وَ لَسَوْفَ یَرْضی‏).

این یعنی چی؟ که بنده راضی و خشنود شود. به چه چیزی میتونه اشاره داشته باشه. بنده خدا از خدا راضی و خشنود شود. به چه مقام و قربی می رسد که راضی و خشنود شود.
یعنی اینکه همانطور که او برای رضای خداکار می کند، و اعمال مستحبی و واجب را انجام می دهد. و ترک محرمات می کند تا خداوند از او راضی و خشنود گردد، خداوند نیز در آخرت او را راضی می سازد؛ رضایتی مطلق و بدون هیچ قید و شرطی.
رضایتی گسترده و نامحدود، رضایتی که تمام نعمت ها را در خودش جمع کرده و حتی تصورش برای ما که در این دنیا مشغول زندگی دنیوی هستیم و تنها با مادیات سروکار داریم سخت است. و ذهن ما گنجایش و ظرفیت این را ندارد که این نعمت خدا، یعنی راضی ساختن بنده اش بدون هیچ قید و شرطی تصور کند. به قولی یک نعمت تام در آخرت برای انسان.

مسلماً ماانسانها وقتی میخاهیم معامله ای انجام دهیم،با شخصی انجام میدهیم که بدونیم از اون معامله انجام شده سودی برای ماخواهد داشت. و این که طرف معامله آدم معتمدی باشد. خوب حالا این را تصور کنید:
چه معامله ای سودمندتر از معامله با خداوند میتونه وجود داشته باشه که صاحب دنیا و آخرت است و آن قدر به بندگان مخلص خود لطف و محبت می کند تا انان را راضی و خشنود گرداند.

و باید متذکر شویم که این خشنودی تنها از آن بندگان مخلص خداست. و این خشنودی زمانی حاصل می شود که بدانند خداوند از آنها راضی است.
اگر میخاهی بدونی که آیا خداوند از بنده اش راضی هست یا نه. حساب کن و ببین آیا کاری که انجام دادی آیا تنها رضایت خداوند در انجام آن کار دخیل بود یا نه.
حساب کن ببین آیا ترک محرماتی که انجام دادی تنها از خوف خداوند بود یا نه برای جلب توجه مردم.

توضیح : انسان مخلص به مقام رضا می رسد و همواره از خداوند خشنود است.(وَ لَسَوْفَ یَرْضی‏)

  سوره زمر آیه 36 - أَ لَیْسَ اللَّهُ بِکافٍ
آیا خداوند برای امور بنده اش کفایت نمی کند. اگر خوب بنگریم و دقیق شویم خواهیم دید که یکی از امید بخش ترین آیات قرآن می بخشد. وقتی که خداوند متعال کفایت امور بنده اش را به عهده گرفته یک انسان از چه باید بیم داشته باشد. خداوندی که در همه حال مراقب او است. خداوند در این آیه به بنده خود دلگرمی می دهد. و به او اطمینان می دهد که ای بنده من در همه حال پشتوانه ای برای تو هستم. از چیزی بیم نداشته باش.
بالفرض مثال شما کسی را در نظر بگیرید که این شخص از هر نظر غنی باشد، از هر نظری که می خواهید در نظر بگیرید چه از نظر مالی، مقام و قدرت و ....، اگر چنین شخصی به شما بگوید که از چیزی بیم نداشته باش غصه چیزی را نخور، از کسی نترس من مراقبت هستم پشتت ایستاده ام. شما چه حالی پیدا می کنید. مطمئنا دلتان قرص می شود که یکی هست که حواسش به شما هست و نگران چیزی نیستی و می تونی بهش اعتماد کنی.
حال اگر این شخص که مثال زدیم. خداوند باشد چی؟ خداوندی که مهربان هست. خداوندی که صمد است، خداوندی که بی همتا هست و بی نیاز مطلق هست. و حتی بی نیازمندترین افراد نیازمند خدا هستند. اومده در این آیه فرموده که آیا خداوند برای امور بنده اش کفایت نمی کند.؟ حال واقعا خداوند برای برای کفایت امور بنده اش کافی نیست؟
این یعنی اینکه ای بنده من همه کسری ها و کمبودهایت را جبران میکنم. دلهره نداشته باش. کافیه به خدا اعتماد داشته باشی. خدا تموم کاستی های دنیوی و اخرویت را برعهده میگیرد.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های رقيه زماني اميرزکريا (5 مورد)
  سوره مسد آیه 5 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
(و) در گردنش طنابی از لیفِ خرماست
  سوره مسد آیه 4 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
و همچنین زن او (به زودی در آتش می سوزد)؛ در حالی که هیزم کش است.
  سوره مسد آیه 3 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم
به زودی وارد آتش خواهد شد بر آتشی دارای شعله خالص
[ همه لغت ها ] لغت های رقيه زماني اميرزکريا (14 مورد)
  سوره نصر آیه 3 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
تَوَّاباً : بسیار توبه پذیر
 توضيح : ریشه --- > ت و ب
مصدر ---> تَوب، توبة: بازگشتن

تائب کسی است که با استغفار و دست برداری از معصیت به سوی خدا برمی گردد. به خداوند نیز توّاب گفته می شود؛ چون خدا با رحمت به سوی بنده برمی گردد و توبه او را می پذیرد.
  سوره نصر آیه 3 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
اسْتَغْفِرْ : طلب مغفرت کن
 توضيح : ریشه ---> غ ف ر
مصدر ---> غُفران : پوشاندن

غفران الهی نسبت به گناهان انسان، به معنای پوشاندن گناهان و ترتیب اثر ندادن به آثار آن است.
«استغفار» طلب کردن غفران است.
  سوره نصر آیه 3 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
حَمْد : ستایش
 توضيح : ریشه---> ح م د
مصدر ---> حَمْد: ستودن
«حَمْد» به معنای ستایش به خاطر کمال اختیاری یا عمل نیکوی اختیاری است.