الهام السادات شهرآئینی
[ همه پیام ها ] پیام های الهام السادات شهرآئيني (12 مورد)
  سوره نبا آیه 40 - برتری خاک نسبت به کافر
خاک از کافر برتر است و کافر در روز قیامت به این حقیقت پی می برد(یا لیتنی کنت ترابا)
  سوره نبا آیه 40 - قیامت روز تجسم اعمال
قیامت روز مشاهده وتجسم اعمال است(ینظر المرء ماقدمت یداه)
  سوره نبا آیه 40 - تعیین سرنوشت اخروی هرکس به دست خود اوست
سرنوشت اخروی هر کس به دست خود او رقم می خورد.(یوم ینظر المرء ما قدمت یداه)
[ همه نکته ها ] نکته های الهام السادات شهرآئيني (3 مورد)
  سوره نبا آیه 40 - انذار و تبشیر و اهمیت آن
انذار (هشدار و بیم دادن) و تبشیر (بشارت دادن )از مهمترین موضوعاتی است که قران به ان پرداخته است.هدف از فرستادن رسولان الهی همین دو امر است تا جایی که قران می فرماید:(وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا){و ما تو را جز نوید دهنده و بیم دهنده نفرستادیم}
زیرا این دو امر-یعنی ترساندن وبیم دادن و تشویق و ترغیب-از مهمترین عوامل تربیت انسان هستند و کارشناسان تربیت به این دو امر بسیار اهمیت می دهند.
اگر این دو بر بشر کارگر شده و ان را درک نماید,بسیاری از مسایل دنیوی واخروی او حل می شود;بسیاری از جنگها و نزاعها رخت بر می بندد; استفاده از اموال نامشروع مانند ربا,رشوه,دزدی و فسادهای اقتصادی از بین می رود;فسادهای اخلاقی واجتماعی ریشه کن می گردد وبشر به مدینه فاضله و آرمان های خود خواهد رسید.
  سوره تین آیه 4 - سقوط نتیجه عمل انسان
انسان در اصل خلقت پستی ندارد و سقوط او در طی مراحل زندگی ودر نتیجه عمل او واقع می شود.(خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین)
  سوره شعراء آیه 214 - نیکی و احسان
در نیکی به دیگران(صله انفاق وام ارشاد)نزدیکان انسان مقدمند.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های الهام السادات شهرآئيني (9 مورد)
  سوره کافرون آیه 3 -
ونه شما حاضرید آنچه را من بندگی می کنم بپرستید.
  سوره کافرون آیه 2 -
من هرگز آنچه راشما می پرستید بندگی نمی کنم.
  سوره کافرون آیه 4 -
من هرگز پرستنده آن خدایی که شما پرستیدید نیستم(آن خدایی که شما ادعای پرستش آن را کردید و به تبع آن من را هم به پرستش خدایان خود خواندیدآن خدای من نبود زیراخدای من با خدایان شما جمع نمی شود خدای من احد است و بی شریک)