آیدین آذری
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های آيدين آذري (111 مورد)
  سوره یوسف آیه 111 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
در سرگذشت آنها برای صاحبان خرد عبرتی هست، این سخنی نیست که ساخته باشند بلکه تصدیق کتابهائیست که پیش از آن بوده و توضیح همه چیز است با هدایتی و رحمتی برای گروهی که ایمان دارند
  سوره یوسف آیه 110 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
تا وقتی که پیغمبران نومید شدند و یقین کردند که تکذیب شده اند نصرت ما بیامدشان و هر کس که خواستیم رهائی یافت و صلابت ما از گروه بدکاران دفع نمیشود
  سوره یوسف آیه 109 - ابوالقاسم پاینده (1336 ه.ش.)
پیش از تو نفرستاده ایم مگر مردانی از اهل دهکده ها که بآنها وحی میکرده ایم، چرا در اینسرزمین نمیگردند تا بنگرند سرانجام کسانیکه پیش از آنها بوده اند چسان بوده است و سرای آخرت برای کسانی که پرهیزکاری کرده اند، بهتر است، چرا خردوری نمیکنند