علی اصغر مهین بابائی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های علي اصغر مهين بابائي (1 مورد)
  سوره عبس آیه 1 -
باسمه تعالی
به نظر می رسد در لحن آیه باید تامل نمود تا مفهوم آیه صحیح القا شود ، یعنی لحن آیه سؤالی یا تعجبی است نه خبری که ترجمه اش می شود:
چهره درهم کشید و روبرتافت؟! عبوس شد و روی برگردانید؟!
بنابراین برخی سؤالات دیگر به ذهن متبادر نخواهد شد که رسول الله رحمةً للعالمین چرا؟