فریدالدین روشن
[ همه نکته ها ] نکته های فريدالدين روشن (1 مورد)
  سوره نساء آیه 4 - مهر تحت عنوان نحله
در این آیه ، گفته شده که مهر زنان را به عنوان نحله ( = عطیه ، بخشش ) بدهید . آنچه که در وهله اول از این آیه استنباط می شود این است که از آن جایی که نحله امری بلاعوض است ، مهر در مقابل عوضی قرار نمی گیرد در حالی که مهر چنان که فقها هم اشاره کردند در مقابل بضع زن ( = منافع جنسی زن ) قرار می گیرد . پس چرا گفته شده مهر را به عنوان نحله به زنان بدهید ؟ تنها توجیهی که به ذهنم می رسد این است که منظور این است که همان گونه که با میل باطنی شخصی به دیگری مالی می بخشد مردان هم مهر را با رضایت خاطر چنان که مالی به شخصی می بخشند به زنان بدهند .