عرفان والهی
[ همه نکته ها ] نکته های عرفان والهي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 38 - آیه 38 بقره
1.با یک لغزش انسان را نباید رها کرد زیرا قابل ارشاد است.
2.برای راهنمایی بشر آمدن انبیا قطعی است.
3.انسان آزاد است.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عرفان والهي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 38 - قرآن فارسی
گفتیم همه از بهشت فرود آیید تا آنگاه که از جانب من راهنمایی برای شما آید پس هرکس پیروی او کند هرگز(در دنیا وآخرت)بیمناک و اندوهگین نخواهد گشت.
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های عرفان والهي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 38 - عرفان والهی
قلنا:فعل و فاعله نا ضمیر متصل مرفوعی./اهبطوا:فعل و فاعله واو ضمیر بارز./
[ همه صرف ها ] صرف های عرفان والهي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 38 - عرفان والهی
قلنا:فعل.ماضی.للمتکلم مع الغیر.متعد.مبنی.