----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
انتخاب آيه : انتخاب سوره :
تقسیم بندی موضوعی انتخاب متن فارسی :
ترجمه جناب آقاي صفوي
به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) از آن روى که خداوند قریش را با کوچ نمودن مأنوس ساخت ،

2) آنان را با کوچ زمستانى و تابستانى مأنوس ساخت تا با امنیّت سفر کنند و معیشت خود را فراهم آورند ،

3) به شکرانه اش باید خداوندگار این خانه ( کعبه ) را بپرستند;

4) همان کسى که آنان را در سرزمینى که اسباب معیشت فراهم نبود ، از گرسنگى رهایى بخشید و طعامشان داد ، و آنان را از ترس و دلهره ایمن ساخت .

به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) آیا دیدى آن کسى را که جزا و پاداش را دروغ مى انگارد و رستاخیز را باور نمى کند ؟

2) او همان کسى است که یتیم را به شدت و ستم از خود مى راند ،

3) و دیگران را بر اطعام بینوا ترغیب نمى کند .

4) با این حال تظاهر به ایمان مى کند و نماز مى گزارد . پس واى بر این نمازگزاران !

5) که از نمازشان غافلند و بدان اهتمام نمىورزند .

6) همانان که در عبادت هایشان ریا مى کنند .

7) و از اموال خویش آنچه نیاز دیگران را برمى آورند دریغ مىورزند .

به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) همانا ما به تو خیر فراوان دادیم ( مقرر داشتیم که نسل تو فراوان گردد ) .

2) پس به شکرانه آن براى پروردگارت نماز بگزار و هنگام تکبیر ، دست هایت را تا مقابل گلو بالا بر .

3) قطعاً نسل تو منقطع نمى شود ، بلکه دشمن توست که بى نسل است .

602
602