----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
انتخاب آيه : انتخاب سوره :
تقسیم بندی موضوعی انتخاب متن فارسی :
ترجمه جناب آقاي صفوي
به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) بگو : حقیقت این است که خدا یگانه است .

2) خداست که هر چیزى به او نیازمند است و خود از همه چیز بى نیاز است .

3) از این روى نه فرزندى آورده و نه زاده کسى است .

4) و هیچ کس همتا و همانند او نبوده است .

به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) بگو : پناه مى برم به خداوندگارِ سپیده دم که تاریکى را مى شکافد ،

2) از شرِّ هر صاحب شرّى که آفریده است ،

3) و از شرِّ شب آن گاه که با تاریکى اش درآید ،

4) و از شرِّ زنان جادوگر که هنگام افسون کردن مردمان ، در گره هاى جادو سخت مى دمند ،

5) و از شرّ هر حسود آن گاه که حسد ورزد .

به نام خداونده بخشنده و مهربان
1) بگو : پناه مى برم به پروردگار مردم ،

2) پادشاه مردم ،

3) معبود به حق مردم ،

4) از شرِّ آن وسوسه گرى که چون خدا از یاد رود بازآید و وسوسه کند ، و چون خدا یاد شود باز رود و نهان گردد .

5) همان که در سینه هاى مردم وسوسه مى کند ،

6) چه از جنّیان و چه از آدمیان .

604
604