از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » زبان قرآن
5) یکی از موارد وجوبی تقدم مفعول به بر فعل و فاعل در جمله فعلیه :
 توضيح : بسم الله الرحمان الرحیم
همانطور که مستهظر هستید در جمله فعلیه اول فعل و فاعل بعد مفعول مییایداما ما در این آیه شریفه میبینیم اول مفعول آمده چرا؟چون هرگاه مفعولُ به ضمیر منفصل باشد که (انحصارِ ) فعل در مفعول به را برساند در اول جمله فعلیه میآید مانند ایَاک نعبد و ایَاک نستعین (فقط تو را می پرستم ) [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏1
5) (نستعین)، فیه إعلال أصله نستعون من العون، بکسر الواو، فاستثقلت الکسرة على الواو فنقلت إلى العین و سکنت الواو- و هو إعلال بالتسکین- ثم قلبت الواو یاء لسکونها و انکسار ما قبلها- و هو إعلال بالقلب-. [ نظرات / امتیازها ]
6) (اهدنا) فیه إعلال بالحذف لمناسبة البناء، أصله فی المضارع المرفوع تهدینا، وزن اهدنا افعنا (الصراط)، هو بالسین و الصاد، و فی قراءة الصاد إبدال حیث قلبت السین صادا لتجانس الطاء فی الإطباق.
(المستقیم)، اسم فاعل من استقام، فهو على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة میما مضمومة و کسر ما قبل آخره .. و فیه إعلال، أصله مستقوم- بکسر الواو- لأن مجرد فعله قام یقوم، ثم جرى فیه ما جرى فی نستعین. [ نظرات / امتیازها ]
  مجيد رعيتي - کتب صرف و نحو
5) نستعین
 توضيح : نستعین : فعل ثلاثی مزید باب استفعال متکلم مع الغیر اجوف
ریشه: عون (عان) یاری کرد/ مدد نمود
نستعین: یاری طلبید/ مدد خواست [ نظرات / امتیازها ]
5) نعبد
 توضيح : فعل ثلاثی مجرد متکلم مع الغیر معلوم
ریشه : عبد پرستید / عبادت کرد
نعبد: عبادت میکنیم / پرستش مینماییم [ نظرات / امتیازها ]
6) اهدنا
 توضيح : فعل امر مخاطب ثلاثی مجرد
ریشه: هدی (هدا): هدایت کرد
اهد: هدایت کن
نا : ضمیر متصل بالفعل متکلم مع الغیر [ نظرات / امتیازها ]
  عفَت باقرزاده يزدجي - زبان قرآن
5) یکی از موارد وجوبی تقدم مفعول به بر فعل وفاعل در جمله فعلیه
 توضيح : بسم الله الرحمان الرحیم . چنانکه مستهظر هستیددر آیه شریفه 5 سوره مبارکه حمد : ایاک نعبد و ایاک نستعین :
مفعول ایاک قبل از فعل آمده چرا ؟ چون هرگاه /مفعولّ به /ضمیر منفصل باشد که (انحصار )فعل در /مفعولُ به /را برساند قبل از فعل مییایدمانند ایاک نعبد وایاک نستعین (فقط تو را می پرستم وفقط از تو یاری میجویم ) .
[ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه قليچ خاني
5) ایاک
 توضيح : ضمیر منقصل مفعولی مقدم شده بر فعل و فاعل=تاکید وحصر [ نظرات / امتیازها ]
6) مستقیم
 توضيح : اسم مفعول [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
5) «ایّاکَ» ضمیر مفرد مذکر منفصل مخاطب است«نَعبُدُ» فعل مضارع متکلم مع الغیر است از ثلاثی مجرد«نَستَعیِنُ» فعل مضارع متکلم مع الغیر است از باب اُتستفال، از مادّۀ عَون و اجوف واوی است. [ نظرات / امتیازها ]
6) «اِهدِ» فعل امر حاضر و مفرد مذکر،«نا» ضمیر منصوب متصل متکلم مع الغیر «ال» حرف تعریف «صراط» اسم ثلاثی و«ال» آن زایده و به معنای است«مُستَقِیمَ» اسم فاعل از باب استفال «ال» آن حرف تعریف است اگر «مستقیم» به معنای ثبوت واستمرار باشد و موصول اسمی است اگر مستقیم به معنای حدوث باشد. [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - کتاب تفسیر ادبی قرآن /مولف آقای مهدی اسلامی پناه
5) ایاک :
ضمیر منفصل منصوب برای مفرد مذکر مخاطب
نعبد :
فعل مضارع ، متکلم مع الغیر
نستعین :
فعل مضارع ، متکلم مع الغیر [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي - http://baghri-abrahim
5) إیَّاکَ : اسم،ضمیر منفصل للنصب ، للمخاطب ،مبنی علی الفتح، معرفه
نَعبُدُ : فعل مضارع ،متکلم مع الغیر، معرب ، متعدی ، مبنی للمعلوم ، ثلاثی مجرد ، صحیح سالم
وَ: حرف عطف مبنی علی الفتح، غیر عامل
إیَّاکَ : اسم،ضمیر منفصل للنصب ، للمخاطب ،مبنی علی الفتح، معرفه
نَستَعِینُ: فعل مضارع ،متکلم مع الغیر، معرب ، متعدی ، مبنی للمعلوم ، ثلاثی مزید باب استفعال ، معتل اجوف از عَون
[ نظرات / امتیازها ]
6) إِهدِ:فعل امر ، للمخاطب ، متعدی ، مبنی بر حذف حرف عله ، معتل ناقص از «هدی» ثلاثی مجرد
نا: ضمیر متصل « منصوبی و مجروری » ، متکلم مع الغیر ، مبنی علی السکون ، معرفه
الصراط : اسم مفرد ، مذکر ، جامد ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به ال
الْمُسْتَقِیمَ : اسم مفرد ، مذکر ، مشتق اسم فاعل ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به ال
[ نظرات / امتیازها ]
  علي اصغر
5) نَعْبُدُ
 توضيح : نَعْبُدُ:فعل مضارع معرب ومرفوع،متکلم مع الغیر،ثلاثی مجرد،متعددی،متصرف ،معلوم،صحیح وسالم
فاعله=ضمیرواجب الاستتارنحن ومحلا"مرفوع [ نظرات / امتیازها ]
  هادي نظري
6) -اهد
--نا
---الصراط
----المستقیم
 توضيح : -(هدی یهدی)فعل امر حاضر مفرد مذکر و مبنی و لام الفعل حرف علّه محذوف
--ضمیر منصوبی متصل-متکلم مع الغیر(نحن)
---اسم-ثلاثی مجرد( اگر صراط جمع صرط باشد پس الف لام بر سر آن جنس است یعنی :ما را به هر صراطی که اون صراط مستقیم باشد هدایت کن!)
----ال موصول و مستقیم اسم فاعل وصفت مشبه و صله الف لام موصول! [ نظرات / امتیازها ]