از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
8) وَأَمَّا:واوعاطفه/اما- حرف تفضیل/عطف به ماقبل
مَنْ: اسم شرط- خَفَّتْ: فعل ماضی/جمله "خَفَّتْ مَوَازِینُهُ"شرط
مَوَازِینُهُ: اسم مرفوع و"هاء"ضمیر متصل در محل جر به اضافه- مَوَازِینُ –فاعل ومضاف –هُ-مضاف الیه ﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
9) فَأُمُّهُ: فاء شرط-أُمُّهُ:ام- اسم مرفوع –هاء:ضمیر متصل درمحل جر-أُمُّهُ: مضاف ومضاف الیه
هَاوِیَةٌ اسم مرفوع/ فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ" جواب شرط ﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) وَمَا: واو عاطفه/ما:اسم استفهام
أَدْرَاکَ:فعل ماضی/ک-درمحل نصب مفعول به/"هو"ی مستتر، فاعل
مَا:اسم استفهام-مبتدا/ هِیَهْ:ضمیرمنفصل-خبر/ماهیه:مفعول به دوم برای"ادرا ﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) نَارٌ:اسم مرفوع-نار خبر برای مبتدای محذوف"هی"- حَامِیَةٌ:صفت ومرفوع ﴿١١﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
8) وَ «واو عطف»
أَمَّا «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»
مَنْ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
خَفَّتْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ت)تأنیث»
مَوازِینُهُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
9) فَأُمُّهُ «فاء رابط برای جواب شرط» «مبتدای مرفوع یا در محل رفع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
هاوِیَةٌ «خبر مرفوع یا در محل رفع»«خبر(من)» [ نظرات / امتیازها ]
10) وَ «(و)اعتراض»
ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
أَدْراکَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
هِیَهْ «خبر مرفوع یا در محل رفع»«(ه)سکت» [ نظرات / امتیازها ]
11) نارٌ «مبتدای مقدر یا محذوف یا در محل» «خبر مرفوع یا در محل رفع»
حامِیَةٌ«خبرثان» [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
8) لِحُبِّ الْخَیْرِ
 توضيح : حرف لام در واژه «لِحُبِّ الْخَیْرِ» می‌تواند برای تعدّیه باشد، و معنی آیه با توجّه بدان در بالا گذشت. یا این که برای تعلیل، که معنی آیه چنین است: انسان به علّت دوست داشت اموال و دارائی بخیل است. [ نظرات / امتیازها ]
9) «مَاهِیَهْ»
 توضيح :
: مرکب است از (مَا) استفهام و (هِیَ) ضمیر و (هْ) سکته (نگا: حاقّه / 19) [ نظرات / امتیازها ]