از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  علي رضا بلوري
1) إِنَّا «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(نا)اسم إن»أَعْطَیْناکَ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل»«(ک)مفعول به» «خبر إنَّ محذوف»الْکَوْثَرَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
2) فَصَلِّ «فاء رابط برای جواب شرط» «فعل امر مبنی بر حذف حرف عله (یاء)» «فاعل[أنت]»لِرَبِّکَ «حرف جر و اسم مجرور» «(ک)مضاف إ»وَ «واو عطف» انْحَرْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری»«فاعل[أنت]» [ نظرات / امتیازها ]
3) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» شانِئَکَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب» «(ک)مضاف إ»هُوَ «ضمیر فصل و محلی از اعراب ندارد.» الْأَبْتَرُ «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي
1) إِنَّا:ان :حروف مشبهه بالفعل-"نا" ضمیر متصل در محل نصب-اسم "ان"
أَعْطَیْنَاکَ: فعل ماضی،"نا"ضمیر متصل در محل رفع ،فاعل و"ک"ضمیر متصل در محل نصب ،مفعول به اول(اعطی ،از افعال دومفعولی)
الْکَوْثَرَ: اسم منصوب،مفعول به دوم
أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَر: خبر "ان" [ نظرات / امتیازها ]
2) فَ:استینافیه –صَلِّ:فعل امر-انت مستتر ،فاعل - لِرَبِّ :جار ومجرور-رب، مضاف-کَ ،مضاف الیه
وَ:واو عاطفه –انْحَرْ : فعل امر-انت ،فاعل-وانحر ،معطوف به ماقبل [ نظرات / امتیازها ]
3) إِنَّ :حروف مشبهه بالفعل –شَانِئَ:اسم :ان" -کَ :ضمیر متصل در محل جر ،مضاف الیه هُوَ: ضمیر متصل،مبتدا
الْأَبْتَرُ: خبر ومرفوع
هو الابتر: خبر "ان" [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) إِنَّا «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(نا)اسم إن»
أَعْطَیْناکَ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل»«(ک)مفعول به» «خبر إنَّ محذوف»
الْکَوْثَرَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
2) فَصَلِّ «فاء رابط برای جواب شرط» «فعل امر مبنی بر حذف حرف عله (یاء)» «فاعل[أنت]»
لِرَبِّکَ «حرف جر و اسم مجرور» «(ک)مضاف إ»
وَ «واو عطف»
انْحَرْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری»«فاعل[أنت]» [ نظرات / امتیازها ]
3) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
شانِئَکَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب» «(ک)مضاف إ»
هُوَ «ضمیر فصل و محلی از اعراب ندارد.»
الْأَبْتَرُ «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) إِنّا : حرف مشبه بالفعل (نا) اسم
أَعْطَیْنا : فعل ماضی باب افعال (نا) فاعل
کَ : مفعول به
الْکَوْثَرَ : مفعول دوم و جمله خبرِ إنَّ
[ نظرات / امتیازها ]
2) فَ: حرفِ عطف (سببیّه)
صَلّ: فعلِ امر و فاعلش أنت مستتر
لِرَبِّکَ: جار و مجرور و مضاف‌الیه
وَ: حرفِ عطف
انْحَرْ: فعلِ امر و فاعلش انت مستتر
[ نظرات / امتیازها ]
3) إِنَّ:حرف مشبه بالفعل
شانِئَکَ: اسم و مضاف‌الیه
هُوَ: ضمیرِ فصل، عماد برایِ تأکید اسمِ أنَّ
اْلأَبْتَرُ :خبرِ إنَّ
[ نظرات / امتیازها ]