از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  علي اصغر
1) اَعطَینا
 توضيح : أَعْطَیْنا:فعل ماضی مبنی برسکون ،متکلم مع الغیر،ثلاثی مزید باب اِفعال ریشه عَطا(عَطَوَ)-یَعطُو
معتل وناقص واوی ،متعددی،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرمتصل رفعی "نا" ومحلا"مرفوع
به معنی :عطاکردیم [ نظرات / امتیازها ]
2) صَلِّ:فعل امرمبنی برحذف حرف علّه،مفردمذکرحاضرثلاثی مزیدباب تفعیل صَلَّی-یُصَلِّی،معتل وناقص یایی،لازم ،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرواجب الاستتارانتَ ومحلا"مرفوع
به معنی :نمازبرپاکن [ نظرات / امتیازها ]
2) اِنحَر:فعل امرمبنی برسکون،مفردمذکرحاضر،ثلاثی مجردریشه نَحَرَ-یَنحَرُ،صحیح وسالم،متعددی ،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرواجب الاستتارانتَ ومحلا"مرفوع
به معنی :قربانی کن [ نظرات / امتیازها ]