از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) بگو: حقیقت آن است که خداوند یکتاست. [ نظرات / امتیازها ]
2) خداوندی است بزرگوار و قبله حاجات ، و ذاتی است بسیط الحقیقه غیر مرکب و بی نیاز. [ نظرات / امتیازها ]
3) نه کسی را زاده و نه از کسی زاده شده است ( محال است صفت پدر و فرزند پیدا کند ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) و هیچ گاه احدی همتای او ( در الوهیت و خالقیت و ربوبیت و عبودیت و طاعت ) نبوده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) بگو: خداوند ، یکتا و یگانه است [ نظرات / امتیازها ]
2) خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند [ نظرات / امتیازها ]
3) ( هرگز ) نزاد ، و زاده نشد ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) بگو او اللَّه یگانه است . [ نظرات / امتیازها ]
2) که همه نیازمندان قصد او می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
3) نزاده و زاییده نشده . [ نظرات / امتیازها ]
4) و هیچ کس همتای او نیست . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) بگو: حقیقت این است که خدا یکتاست. [ نظرات / امتیازها ]
2) آن خدایی که ( از همه عالم ) بی نیاز ( و همه عالم به او نیازمند ) است. [ نظرات / امتیازها ]
3) نه کسی فرزند اوست و نه او فرزند کسی است. [ نظرات / امتیازها ]
4) و نه هیچ کس مثل و مانند و همتای اوست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) بگو: «او خدایی است یکتا ، [ نظرات / امتیازها ]
3) نه کس را زاده ، نه زاییده از کَس ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و او را هیچ همتایی نباشد.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) بگو : حقیقت این است که خدا یگانه است . [ نظرات / امتیازها ]
2) خداست که هر چیزی به او نیازمند است و خود از همه چیز بی نیاز است . [ نظرات / امتیازها ]
3) از این روی نه فرزندی آورده و نه زاده کسی است . [ نظرات / امتیازها ]
4) و هیچ کس همتا و همانند او نبوده است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) بگو: او خدای یکتاست [ نظرات / امتیازها ]
2) خدای بی نیاز [ که نیازمندان با اعتماد به حضرتش قصد او کنند. ] [ نظرات / امتیازها ]
3) کسی را نزاده ، و از کسی زاییده نشده است ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و هیچ کس [ نه در ذات و نه در صفات ] همانند و همتا و شبیه او نمی باشد. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد سجاد ابراهيمي - نرم افزار جامع التفاسیر
1) Say: He, Allah, is one‏.‏ [ نظرات / امتیازها ]
2) Allah is He on whom all depend‏.‏ [ نظرات / امتیازها ]
3) He begets not, nor is He begotten [ نظرات / امتیازها ]
4) And none is like Him‏.‏ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
بگو او خداییست یکتا و بس
[ نظرات / امتیازها ]
2) که هرگز ندارد نیازی به کس [ نظرات / امتیازها ]
3) نه زاده نه زاییده شد آن اله [ نظرات / امتیازها ]
4) نه دارد شریکی خدا هیچ گاه [ نظرات / امتیازها ]
 » صفارزاده
1) بگو: خداوند، یکتا و یگانه است [ نظرات / امتیازها ]
2) خداوندى است که همه نیازمندان قصد او مى کنند [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه احمدي - ترجمه احسن الحدیث
1) بگو: خدا بى همتاست

[ نظرات / امتیازها ]
2) خدا مقصود و ملجاء است.

[ نظرات / امتیازها ]
3) نزائیده و زائیده نشده است.

[ نظرات / امتیازها ]
4) کسى و چیزى همتاى او نیست
[ نظرات / امتیازها ]
  علي رضا بلوري - مجتبوی
1) حق این است که خدا یکتا و یگانه است، [ نظرات / امتیازها ]
2) خدا تنها بی ‏نیاز است که نیازها بدو برند. [ نظرات / امتیازها ]
3) نزاده و زاده نشده است. [ نظرات / امتیازها ]
4) و هیچ کس مر او را همتا و همانند نبوده و نباشد. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
1) Sag: Er ist Allah, ein Einer,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Allah, der Überlegene.
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden,
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) und niemand ist Ihm jemals gleich.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » بهرامپور
1) بگو حق این است که خدا یگانه است [ نظرات / امتیازها ]
2) خدایى که همه، نیاز بدو برند [ نظرات / امتیازها ]
3) نزاده و زاده نشده است [ نظرات / امتیازها ]
4) و او را هیچ همتایى نباشد [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
1) (Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; O, əzəlidir, əbədidir!)
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir!)
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!”
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
1) اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) اللہ برحق اور بے نیاز ہے
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
1) بگو: حقیقت این است که خداوند یگانه است. [ نظرات / امتیازها ]
2) خدا است که مقصود [همگان] است.
[ نظرات / امتیازها ]
3) فرزند نیاورده، و فرزند کسى نیست. [ نظرات / امتیازها ]
4) و اَحَدى همپایه او نبوده و نیست. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
1) Waxaad dhahdaa (Nabiyow) Eebe waa Kali (wehelna ma leh).
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Waana Sayid (deeqtoon).
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Eebe wax ma dhalin, isna lama dhalin.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Wax la mid ahna ma jiro.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
1) (ऐ रसूल) तुम कह दो कि ख़ुदा एक है
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) ख़ुदा बरहक़ बेनियाज़ है
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) न उसने किसी को जना न उसको किसी ने जना,
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) और उसका कोई हमसर नहीं
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
1) Di’: “Egli Allah è Unico,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Allah è l’Assoluto.
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Non ha generato, non è stato generato
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) e nessuno è eguale a Lui”.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
1) Бигӯ: «Ӯст Худои якто,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Худое, ки дар ҳоҷат ба Ӯ рӯ кунанд,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3)
на зоида аст ва на зоида шуда
﴿٣﴾

[ نظرات / امتیازها ]
4) ва на ҳеҷ кас ҳамтои Ӯст!»
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آلبانی
1) Thuaj: “Perëndia është Një!
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Perëndisë i drejtohen për çdo gjë!
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) (Ai) nuk ka lindur prej ndokujt, as nuk ka lindur kë,
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) dhe askush nuk i gjason Atij!”
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
1) 1. Say: "He is Allah, One. [ نظرات / امتیازها ]
2) (2. "Allah As-Samad. [ نظرات / امتیازها ]
3) 3. "He begets not, nor was He begotten. [ نظرات / امتیازها ]
4) 4. "And there is none comparable to Him.'') [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه اندونزی
1) [[112 ~ AL-IKHLASH (MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 4 ayat ~ Nabi Muhammad saw. pernah ditanya tentang Tuhannya. Maka, dalam surat ini, beliau diperintah untuk menjawab pertanyaan itu. Yaitu, bahwa Allah adalah Tuhan Yang memiliki segala sifat kesempurnaan, Tuhan Yang Mahaesa, Tuhan tempat kembali dalam setiap kebutuhan, Tuhan Yang tidak membutuhkan kepada siapa pun, Tuhan Yang Mahasuci dari sifat serupa dengan makhluk, Tuhan Yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan Tuhan yang tidak satu makhluk pun dapat menyerupai-Nya.]] Mereka yang, dengan nada mengolok dan menghina, berkata, "Gambarkan kepada kami tentang Tuhanmu," katakan kepada mereka, wahai Muhammad, "Allah adalah Tuhan Yang Esa, bukan selain Dia, dan tidak ada sekutu bagi-Nya.
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Hanya Allahlah tempat tujuan segala kebutuhan dan permintaan.
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Dia tidak menciptakan anak, dan juga tidak dilahirkan dari bapak atau ibu. Tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Dia tidak menciptakan anak, dan juga tidak dilahirkan dari bapak atau ibu. Tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
1) بگو: او خداوند یگانه است. [ نظرات / امتیازها ]
2) خداوندى که مقصود همگان است. [ نظرات / امتیازها ]