از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه احمدي
1) قُل: امر ،مبنی بر سکون،و فاعل آن ضمیر مستتر "انت" ومحلا مرفوع
اعوذ:مضارع مرفوع و علامت رفع آن ضمه است و ضمیر مستتر "انا" فاعل و محلا مرفوع
بِ:مبنی برکسر ،عامل و عمل آن جر به اسم
ربِّ:اسم مجرور به "با"و علامت جر آن کسره است.ومضاف نیز میباشد.این جارو مجرور متعلق به "اعوذ" است.
الناس : مضاف الیه و مجرور به کسره . این اضافه "لفظیه "است؛زیرا"ربّ"صفتی است که به معمول خود اضافه شده است و "الناس"مفعول به برای "رب" و محلا منصوب میباشد.

 توضيح : اعراب جمله ها:
جمله فعلیه"قل اعوذ......." :ابتدائیه ومحلی از اعراب ندارد.
جمله فعلیه "اعوذ":"مقول قول" و محلا منصوب
[ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي
2) اعراب
 توضيح : ملک –اسم مجرور الناس اسم مجرور ومضاف الیه ملک
اله - اسم مجرور الناس اسم مجرور ومضاف الیه اله
ملک واله - بدل برای رب
اعوذ متعلق هست
[ نظرات / امتیازها ]
3) اعراب
 توضيح : من- حرف جر
شر- اسم مجرور
وسواس – اسم مجرور ومضاف الیه شر
الخناس – صفت مجرور-شر الوسواس

[ نظرات / امتیازها ]
5) ایه 5 ناس اعراب
 توضيح : الذی – اسم موصول –صفت وسواس
یوسوس – فعل مضارع – هو فاعل مستتر
فی صدور- جار ومجرور- صدور اسم مجرور
الناس –مضاف الیه صدور – اسم مجرور [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
1) قُلْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»
أَعُوذُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل[أنا]»
بِرَبِّ «حرف جر و اسم مجرور»
النَّاسِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
2) مَلِکِ «بدل، تابع»
النَّاسِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
3) إِلهِ «بدل، تابع»
النَّاسِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
4) مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
شَرِّ «اسم مجرور یا در محل جر»
الْوَسْواسِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
الْخَنَّاسِ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
5) الَّذِی «نعت، تابع»
یُوَسْوِسُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
صُدُورِ «اسم مجرور یا در محل جر»
النَّاسِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
6) مِنَ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
الْجِنَّةِ «اسم مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
النَّاسِ «معطوف، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) قل:فعل امر ،مبنی بر سکون فاعل انت
اعوذ:فعل مضارع معرب فاعل انا مستتر
برب :جارومجرور
الناس:مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
2) ملک:بدل
الناس:مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
3) اله:بدل
الناس:مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
4) من :حرف جر
شر :مجرور ،مضاف
الوسواس:مضاف الیه
الخناس:نعت [ نظرات / امتیازها ]
5) الذی:نعت
یوسوس:فعل مضارع،معرب فاعل هو مستتر
،فی:حرف جر
،صدور :مجرور
الناس:مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
6) من:حرف جر
الجنه:مجرور،و:عطف
الناس :معطوف [ نظرات / امتیازها ]
  ريحانه حسن پور - اعراب قرآن
1) قُلْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»
اعوذ:مضارع مرفوع و علامت رفع آن ضمه است و ضمیر مستتر "انا" فاعل و محلا مرفوع
بِرَبِّ «حرف جر و اسم مجرور»
الناس:مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]