از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
13) ما سرگذشت آنها را به حق و راستی بر تو بازگو می کنیم: همانا آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) و دل های آنان را استوار داشتیم آن گاه که ( در مقابل دیکتاتور وقت ) قیام کرده گفتند: [ نظرات / امتیازها ]
15) این قوم ما به جای خداوند معبودهایی برگرفته اند چرا برای ( اثبات الوهیت ) آنها حجت و برهانی روشن نمی آورند؟ پس چه کسی ظالم تر است از آن که بر خدا دروغ بندد؟! [ نظرات / امتیازها ]
16) و ( به یکدیگر گفتند ) اکنون که از آنها و از آنچه به جای خدا می پرستند کناره گرفتید ، پس در این غار بزرگ جای گزینید ، تا پروردگارتان از رحمت خود برای شما بگستراند ، و در کارتان برای شما رفق و آسایش فراهم سازد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
13) ما داستان آنان را بحق برای تو بازگو می کنیم آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند ، و ما بر هدایتشان افزودیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) و دلهایشان را محکم ساختیم در آن موقع که قیام کردند و گفتند: «پروردگار ما ، پروردگار آسمانها و زمین است هرگز غیر او معبودی را نمی خوانیم که اگر چنین کنیم ، سخنی بگزاف گفته ایم. [ نظرات / امتیازها ]
15) این قوم ما هستند که معبودهایی جز خدا انتخاب کرده اند چرا دلیل آشکاری ( بر این کار ) نمی آورند؟! و چه کسی ظالمتر است از آن کس که بر خدا دروغ ببندد؟!» [ نظرات / امتیازها ]
16) و ( به آنها گفتیم: ) هنگامی که از آنان و آنچه جز خدا می پرستند کناره گیری کردید ، به غار پناه برید که پروردگارتان ( سایه ) رحمتش را بر شما می گستراند و در این امر ، آرامشی برای شما فراهم می سازد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
13) ما داستانشان را برای تو به حق می خوانیم. ایشان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند و ما بر هدایتشان افزودیم . [ نظرات / امتیازها ]
14) و دلهایشان را قوی کرده بودیم که بپا خاستند و گفتند: پروردگار ما ، پروردگار آسمانها و زمین است و ما هرگز جز او پروردگاری نمی خوانیم ، و گرنه باطلی گفته باشیم . [ نظرات / امتیازها ]
15) اینان ، قوم ما که غیر خدا خدایان گرفته اند چرا در مورد آنها دلیل روشنی نمی آورند ، راستی ستمگرتر از آن کس که دروغی در باره خدا ساخته باشد کیست؟ . [ نظرات / امتیازها ]
16) اگر از آنها و از آن خدایان غیر خدا را که می پرستند گوشه گیری و دوری می کنید پس سوی غار بروید تا پروردگارتان رحمت خویش را بر شما بگسترد و برای شما در کارتان گشایشی فراهم کند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
13) ما قصه آنان را بر تو به درستی حکایت خواهیم کرد. آنها جوانمردانی بودند که به خدای خود ایمان آوردند و ما بر مقام ( ایمان و ) هدایتشان بیفزودیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) و دلهای ( پاک ) آنها را سخت استوار و دلیر ساختیم آن گاه که آنها قیام کرده و گفتند: خدای ما پروردگار آسمانها و زمین است و ما هرگز جز خدای یکتا هیچ کس را به خدایی نمی خوانیم ، که اگر بخوانیم سخت راه خطا و ظلم پیموده ایم. [ نظرات / امتیازها ]
15) این قوم ما که خدایانی غیر خدای یگانه برگرفتند چرا هیچ دلیلی روشن بر خدایی آنها نمی آورند؟ پس چه کسی ستمکارتر از آن کس که افترا و دروغ بر خدا می بندد؟! [ نظرات / امتیازها ]
16) و آن گاه اصحاب کهف با یکدیگر گفتند که شما چون از این مشرکان و خدایان باطلشان که جز خدا می پرستند دوری جستید باید به غار کوه گریخته و پنهان شوید تا خدا از رحمت خود به شما گشایش و توسعه بخشد و اسباب کار شما را با ( روزی حلال و ) آسایش مهیّا سازد. ( آن گاه به غار کوه رفته و به خواب شدند. ) [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
13) ما خبرشان را بر تو درست حکایت می کنیم: آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و بر هدایتشان افزودیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) و دلهایشان را استوار گردانیدیم آن گاه که [ به قصد مخالفت با شرک ] برخاستند و گفتند: «پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است. جز او هرگز معبودی را نخواهیم خواند ، که در این صورت قطعاً ناصواب گفته ایم.» [ نظرات / امتیازها ]
15) این قوم ما جز او معبودانی اختیار کرده اند. چرا بر [ حقانیت ] آنها برهانی آشکار نمی آورند؟ پس کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد؟ [ نظرات / امتیازها ]
16) و چون از آنها و از آنچه که جز خدا می پرستند کناره گرفتید ، پس به غار پناه جویید ، تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگستراند و برای شما در کارتان گشایشی فراهم سازد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
13) ما داستان آنها را به دور از هر باطلی بر تو حکایت می کنیم . آنها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما آنان را هدایت ، افزودیم . [ نظرات / امتیازها ]
14) و دل هایشان را استوار کردیم آن گاه که برخاستند و به سردمداران مشرک خود گفتند : پروردگار ما همان پروردگار آسمان ها و زمین است و ما هرگز به جای او معبودی را نمی پرستیم ، زیرا اگر چنین کنیم ، قطعاً سخنی گزاف و ناروا گفته ایم . [ نظرات / امتیازها ]
15) اینها قوم ما هستند که به جای او معبودانی را برگزیده و به پرستش آنها پرداخته اند . چرا بر شایستگی آنها برای پرستش دلیلی آشکار نمی آورند ؟ این پرستش بی دلیل ، افترا بر خداست ، و کیست ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بسته است . [ نظرات / امتیازها ]
16) سپس از مشرکان کناره گرفتند و به یکدیگر گفتند : اکنون که از آنان و از آنچه به جای خدا می پرستند کناره گرفتید و روی به خدای یکتا آوردید ، در آن غار جای گیرید که پروردگارتان رحمتی از رحمت خود را بر شما می گستراند و برای شما در کارتان گشایشی فراهم می آورد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
13) ما خبر [ عبرت آموز ] شان را به حق و درستی برای تو بیان می کنیم: آنان جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند ، و ما بر هدایتشان افزودیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) و دل هایشان را [ با یقین به حقایق ] محکم و استوار ساختیم آن گاه [ که در برابر شرک و بت پرستی ] به پا خاستند و گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است ، هرگز جز او معبودی را نمی پرستیم که اگر بپرستیم سخنی گزاف و دور از حق گفته ایم: [ که با خدا معبودی دیگر وجود دارد. ] [ نظرات / امتیازها ]
15) اینان قوم [ نادان و بی منطق ] ما هستند که به جای خدا معبودانی برگرفتند ، چرا بر حقّانیّت معبودانشان دلیلی روشن نمی آورند؟ پس ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بندد [ که خدا دارای شریک است ] کیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
16) و [ پس از مشورت و گفتگو با یکدیگر چنین گفتند: ] اکنون که از آنان و آنچه غیر خدا می پرستند ، کناره گرفته اید ، پس به این غار پناه گیرید تا پروردگارتان از رحمتش بر شما بگستراند و در کارتان آسایش و آسانی فراهم آورد. [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي هاديزاده - تفسیر نور
13) ما داستان آنان (اصحاب کهف ) را به درستی برای تو حکایت می کنیم . آنان جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایتشان افزودیم [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
13) ما داستانشان را به راستى و درستى بر تو مى‏خوانیم ایشان جوانمردانى بودند که [در نهان‏] به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما بر هدایتشان افزودیم‏
[ نظرات / امتیازها ]
14) و دلهایشان را استوار داشتیم که برخاستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین است، ما جز او خدایى نمى‏پرستیم که در غیر این صورت هر چه بگوییم باطل است‏
[ نظرات / امتیازها ]
15) اینان قوم ما هستند که به جاى او خدایانى را به پرستش گرفته‏اند، چرا برهانى آشکار [بر حقانیت‏] آنان نمى‏آورند؟ پس کیست ستمکارتر از کسى که بر خداوند دروغ بندد
[ نظرات / امتیازها ]
16) و چون از ایشان و آنچه جز خداوند مى‏پرستند، کناره گرفتید، در آن غار جاى گیرید تا پروردگارتان رحمت خویش را بر شما بگستراند و کار شما را به سامان آورد [ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
13) «ما قصّه ى آنان را بر تو به درستى حکایت خواهیم کرد آنها جوان مردانى بودند که به خداى خود ایمان آوردند و ما بر مقام ایمان و هدایتشان بیفزودیم [ نظرات / امتیازها ]
14) ما بر دلهاى آن ها علاقه (محبّت و توحید و ایمان به خدا) را محکم ساختیم که آن ها قیام کرده و گفتند خداى ما پروردگار آسمانها و زمین است و ما هرگز جز آن خداى یکتا هیچ کس را به خدایى نمى خوانیم که اگر بخواهیم سخت راه خطا و ظلم پیموده ایم، [ نظرات / امتیازها ]
15) اینان قوم ما هستند که خدایانى غیر خداى یگانه برگرفتند در صورتى که هیچ دلیلى روشن بر خدایى آن ها ندارند چه ظلمى بالاتر از این افترا و دروغى است که بر خدا مى بندند؟ [ نظرات / امتیازها ]
16) و آنگاه اصحاب کهف با یکدیگر گفتند: که شما چون از این مشرکان و خدایان باطلشان دورى جستید باید به غار کوه گریخته و پنهان شوید تا خدا از رحمت خود به شما گشایش و توسعه بخشد و اسباب کار شما را با روزى حلال و آسایش مهیّا سازد [ نظرات / امتیازها ]
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
13) " ما خبرِ آنها را بحقّ برای تو حکایت [و بازگو] می نماییم ؛ حقیقتاً آنها جوانهایی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و [ما] هدایتشان را افزودیم! ". [ نظرات / امتیازها ]
14) " و دلهایشان را محکم نمودیم هنگامی که برخاستند [و قیام نمودند] ؛ پس گفتند: «پروردگارِ ما پروردگارِ آسمانها و زمین است ؛ هرگز غیرِ او معبودی را نمی خوانیم که آنگاه سخنی گزاف [و ناحق] گفته ایم!» ". [ نظرات / امتیازها ]
15) " [و گفتند:] «آنها قومِ ما هستند که معبودهایی غیرِ او گرفته اند ؛ چرا دلیلِ روشنی بر [حقّانیّتِ] آنها نمی آورند؟! ؛ پس کیست ظالمتر از آنکه بر خدا دروغ ببندد؟!» ". [ نظرات / امتیازها ]
16) " و [خداوند به آنها اِلهام نمود که:] هنگامی که از آنها کِناره گرفتید و [از] آنچه جز خداوند می پرستند ؛ پس به غار پناه برید [تا] پروردگارتان از رحمتش برای شما بگستراند و از کارِ شما برایتان آرامشی فراهم سازد! ". [ نظرات / امتیازها ]