از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 219
(ملک) اسم لما یملکه الإنسان و یتصرّف به، و قد یکون مصدرا لفعل ملک یملک باب ضرب، وزنه فعل بضم فسکون. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(سلیمان)، قیل هو علم أعجمی و هو سبب امتناعه من الصرف، و قیل الألف و النون فیه مزیدتان و أصله سلیم تصغیر سلم بفتح فسکون. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 220
(السحر)، مصدر سماعی لفعل سحر یسحر باب فتح، وزنة فعل بکسر فسکون. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(ببابل)، اسم علم أعجمی .. و قیل سمّیت بذلک لتبلبل ألسنة الخلائق. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(هاروت و ماروت)، علمان أعجمیان سریانیّان، و لیس صحیحا. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(أحد)، صفة مشتقّة وزنه فعل بفتحتین، و الهمزة منقلبة عن واو أصله وحد، مؤنّثة احدى و لا تکون إلا مع غیرها. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(فتنة)، مصدر فتن یفتن، باب ضرب، وزنه فعلة بکسر فسکون. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(المرء)، مثلّثة المیم، اسم بمعنى الإنسان، جمعه رجال من غیر لفظه، و سمع مرءون، مؤنّثة مرأة و مرة، وزنه فعل بفتح فسکون. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(ضارّین)، جمع ضارّ اسم فاعل من ضرّ الثلاثی، وزنه فاعل و قد أدغمت عینه مع لامه. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(خلاق)، اسم لما یناله المرء من خیر، وزنه فعال بفتح الفاء. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(شروا)، فیه إعلال بالحذف، حذفت لامه- حرف علّة- لمجیئها ساکنة قبل واو الجماعة، وزنه فعوا بفتح العین. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏1
(ملک) اسم لما یملکه الإنسان و یتصرّف به، و قد یکون مصدرا لفعل ملک یملک باب ضرب، وزنه فعل بضم فسکون.
(سلیمان)، قیل هو علم أعجمی و هو سبب امتناعه من الصرف،
و قیل الألف و النون فیه مزیدتان و أصله سلیم تصغیر سلم بفتح فسکون.
(السحر)، مصدر سماعی لفعل سحر یسحر باب فتح، وزنة فعل بکسر فسکون.
(ببابل)، اسم علم أعجمی .. و قیل سمّیت بذلک لتبلبل ألسنة الخلائق.
(هاروت و ماروت)، علمان أعجمیان سریانیّان، و لیس صحیحا.
(أحد)، صفة مشتقّة وزنه فعل بفتحتین، و الهمزة منقلبة عن واو أصله وحد، مؤنّثة احدى و لا تکون إلا مع غیرها.
(فتنة)، مصدر فتن یفتن، باب ضرب، وزنه فعلة بکسر فسکون.
(المرء)، مثلّثة المیم، اسم بمعنى الإنسان، جمعه رجال من غیر لفظه، و سمع مرءون، مؤنّثة مرأة و مرة، وزنه فعل بفتح فسکون.
(ضارّین)، جمع ضارّ اسم فاعل من ضرّ الثلاثی، وزنه فاعل و قد أدغمت عینه مع لامه.
(خلاق)، اسم لما یناله المرء من خیر، وزنه فعال بفتح الفاء.
(شروا)، فیه إعلال بالحذف، حذفت لامه- حرف علّة- لمجیئها ساکنة قبل واو الجماعة، وزنه فعوا بفتح العین. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد رجب زاده - اطلاعاتخودم
در یک تقسیم بندی اسم به منصرف وغیرمنصرف تفسیم می شود از جمله اسمهای غیر منصرف اسمهای علم غیر عربی (عجمی ) است که در این آیه سلیمان - بابل - هاروت و ماروت اسم غیر منصرف (علم عجمی ) می باشند . این اسمها درحالت جری به جای کسره فتحه می گیرند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.