از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
104) ای کسانی که ایمان آورده اید ( در خطابتان به پیامبر ) مگویید راعنا ( یعنی ما را رعایت کن ) و بگویید انظرنا ( یعنی به ما نظر کن. زیرا عبارت اول در نزد یهود به معنی نفرین است ) و ( فرمان خدا را ) بشنوید ، و برای کافران عذابی دردناک است. [ نظرات / امتیازها ]
105) نه کسانی از اهل کتاب که کفر ورزیده اند و نه مشرکان دوست ندارند که بر شما هیچ خیری ( مانند وحی و کتاب و پیروزی ) از جانب پروردگارتان نازل گردد ، در حالی که خداوند هر کس را بخواهد مخصوص رحمت خود می کند و خدا دارای فضل بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
104) ای افراد باایمان! ( هنگامی که از پیغمبر تقاضای مهلت برای درک آیات قرآن می کنید ) نگویید: «راعنا» بلکه بگویید: «انظرنا». ( زیرا کلمه اول ، هم به معنی «ما را مهلت بده!» ، و هم به معنی «ما را تحمیق کن!» می باشد و دستاویزی برای دشمنان است. ) و ( آنچه به شما دستور داده می شود ) بشنوید! و برای کافران ( و استهزاکنندگان ) عذاب دردناکی است. [ نظرات / امتیازها ]
105) کافران اهل کتاب ، و ( همچنین ) مشرکان ، دوست ندارند که از سوی خداوند ، خیر و برکتی بر شما نازل گردد در حالی که خداوند ، رحمت خود را به هر کس بخواهد ، اختصاص می دهد و خداوند ، صاحب فضل بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
104) ای کسانی که ایمان آوردید ( هر گاه خواستید از پیامبر خواهش کنید شمرده تر سخن گوئید تا بهتر حفظ کنید با تعبیر ) ( راعنا ) تعبیر نکنید ( چون این تعبیر در اصطلاح یهودیان نوعی ناسزا است و آنان با گفتن آن پیامبر را مسخره می کنند ) بلکه بگوئید ( انظرنا ) و نیکو گوش دهید و کافران را عذابی الیم است . [ نظرات / امتیازها ]
105) نه آنها از اهل کتاب کافر شدند و نه مشرکین هیچیک دوست ندارد که از ناحیه پروردگارتان کتابی برایتان نازل شود ولی خداوند رحمت خود را بهر کس بخواهد اختصاص میدهد و خدا صاحب فضلی عظیم است [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
104) ای اهل ایمان ( هنگام تکلم با رسول ) به کلمه راعنا ( ما را رعایت کن ) تعبیر مکنید ، بلکه بگویید: انظرنا ( ناظر احوال ما باش ) و ( سخن خدا را ) بشنوید و ( بدانید که ) برای کافران عذاب دردناک مهیا است. [ نظرات / امتیازها ]
105) هرگز کافران اهل کتاب و مشرکان مایل نیستند که بر شما ( مسلمین ) خیری از جانب خدایتان نازل شود ، لیکن خدا هر که را بخواهد به فضل و رحمت خویش مخصوص گرداند ، و خدا صاحب فضل عظیم است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
104) ای کسانی که ایمان آورده اید ، نگویید: «راعنا» ، و بگویید: «انظرنا» ، و [ این توصیه را ] بشنوید و [ گر نه ] کافران را عذابی دردناک است. [ نظرات / امتیازها ]
105) نه کسانی که از اهل کتاب کافر شده اند ، و نه مشرکان [ هیچ کدام ] دوست نمی دارند خیری از جانب پروردگارتان بر شما فرود آید ، با آنکه خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد ، و خدا دارای فزون بخشی عظیم است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
104) ای کسانی که ایمان آورده اید ، هنگامی که از پیامبر می خواهید در سخن گفتن درنگ بیشتری کند تا بتوانید سخنش را به روشنی دریابید ، نگویید ( راعنا ) بلکه بگوید ( انظرنا ) ، و این فرمان را به گوش بسپارید تا از کافران نشوید ، که برای کافران عذابی دردناک خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
105) کافران اهل کتاب ( یهود و نصارا ) و مشرکان دوست ندارند که از جانب پروردگارتان هیچ خیری بر شما مؤمنان فرو فرستاده شود ، در حالی که خداوند رحمتش را ویژه هر که خواهد می گرداند ، و خداوند دارای فضلی بزرگ است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
104) ای کسانی که ایمان آورده اید! [ هنگام سخن گفتن با پیامبر ] مگویید: راعنا [ یعنی: در ارائه احکام ، امیال و هوس های ما را رعایت کن ] و بگویید: انظرنا [ یعنی: مصلحت دنیا و آخرت ما را ملاحظه کن ] و [ فرمان های خدا و پیامبرش را ] بشنوید. و برای کافران عذابی دردناک است. [ نظرات / امتیازها ]
105) نه کافران از اهل کتاب و نه مشرکان ، دوست ندارند که هیچ خیری از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود ، در حالی که خدا هرکه را بخواهد به رحمت خود اختصاص می دهد و خدا دارای فضل بزرگی است. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
104) ای کسانی که ایمان آورده اید نگویید : راعنا و بگویید : انظرنا و ( ای توصیه را ) بشنوید . و کافران را عذابی دردناک است . [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه تشکرى، ص: 16
104) اى کسى کاورى به حق ایمان پس تو بر «راعنا» ببند دهان‏

بلکه بر گو «نگاه کن ما را» گوش کن [قول رب یکتا را]

دردناک است کیفر کفار [این بود بهر کافران هشدار] [ نظرات / امتیازها ]
105) میل اهل کتاب نیست چنین که دهد خیر حق به اهل یقین‏

نیز کفار و مشرکین به خدا میلشان نیست سوى خیر شما

داد رحمت به هر که خواست رحیم که از آن خداست فضل عظیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)
105) کافران از اهل کتاب و مشرکان، خوش ندارند که از پروردگارتان، خیرى بر شما فرو فرستاده شود، ولى خداوند هر کس را بخواهد به بخشایش خود، ویژگى مى‏دهد و خداوند، داراى بخشش سترگ است‏ [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
104) ای کسانی که ایمان آورده اید (به پیامبر(ص)) نگوئید ما را رعایت کن بلکه بگوئید به ما نگاه کن و گوش فرا دهید و برای کافران عذاب دردناکی مهیاست [ نظرات / امتیازها ]
105) کافران چه اهل کتاب چه مشرکین دوست ندارند که خیری از طرف خدایتان بر شما نازل گردد و خدا هرکه را بخواهد مشمول رحمت خود می نماید و خدا صاحب فضل بزرگی است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
104) اى کسانى که ایمان آورده‏اید نگویید راعنا و بگویید انظرنا و [این توصیه را] بشنوید و [گر نه] کافران را عذابى دردناک است [ نظرات / امتیازها ]
104) اى افراد باایمان! (هنگامى که از پیغمبر تقاضاى مهلت براى درک آیات قرآن مى‏کنید) نگویید: «راعنا»؛ بلکه بگویید: «انظرنا». (زیرا کلمه اول، هم به معنى «ما را مهلت بده!»، و هم به معنى «ما را تحمیق کن!» مى‏باشد؛ و دستاویزى براى دشمنان است.) و (آنچه به شما دستور داده مى‏شود) بشنوید! و براى کافران (و استهزاکنندگان) عذاب دردناکى است. [ نظرات / امتیازها ]
105) نه کسانى که از اهل کتاب کافر شده‏اند و نه مشرکان [هیچ کدام] دوست نمى‏دارند خیرى از جانب پروردگارتان بر شما فرود آید با آنکه خدا هر که را خواهد به رحمت‏خود اختصاص دهد و خدا داراى فزون‏بخشى عظیم است [ نظرات / امتیازها ]
105) کافران اهل کتاب، و (همچنین) مشرکان، دوست ندارند که از سوى خداوند، خیر و برکتى بر شما نازل گردد؛ در حالى که خداوند، رحمت خود را به هر کس بخواهد ، اختصاص مى‏دهد؛ و خداوند، صاحب فضل بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود بادامي - ترجمه انگلیسی (صفارزاده)
104) O, you who believe! Do not say:" Raena" to the Messenger, but say:" Unzurna" listen to this admonition And[ know that ]for the disbelievers There is a painful Torment [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
104) vous qui croyez! ne dites pas: ‹Raina› (favorise- nous) mais dites: ‹Onzurna› (regarde-nous); et écoutez! un châtiment douloureux sera pour les infidèles [ نظرات / امتیازها ]
105) ni les mécréants Parmi les gens du Livre, ni les Associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui il veut Sa Miséricorde. et C'est Allah le Détenteur de l'abondante grâce [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
104) چو در صحبت آیید با مصطفی
مگوئید ای مومنان ، راعنا
بگوئید بلکه بر احوال ما
تو ای مرسل حق ، نظارت نما
نیوشید گفتار یزدان پاک
عذابیست بر کافران دردناک
[ نظرات / امتیازها ]
105) بدانید کفار اهل کتاب
پلیدان مشرک به آئین ناب
نخواهند هرگز ز سوی خدا
شود خیر نازل برای شما
ز رحمت خداوند ، بی کم و کاست
کند خاص ، هر بنده ای را که خواست
که دارد خداوند فضلی عظیم
بود صاحب لطف ، رب کریم
[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
104) O die ihr glaubt, sagt nicht (zum Propheten): "ra'ina" sondern sagt: "unzurna" Und hört (auf den Propheten)! Und für die Ungläubigen wird es schmerzhafte Strafe geben.
﴿١٠٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
105) Weder diejenigen unter den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, noch die Götzendiener möchten, daß euch etwas Gutes von eurem Herrn offenbart wird. Aber Allah zeichnet mit Seinem Erbarmen aus, wen Er will, denn Allah besitzt große Huld.
﴿١٠٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
104) O you who believe! do not say Ra'i-na, rather say: Unzur-na, and listen. And for the Unbelievers there is a painful punishment. [ نظرات / امتیازها ]
105) It is never the wish of those who disbelieve from among the People of the Scripture, nor of the polytheists, that any good be sent down upon you from your Rabb. But Allah with His mercy chooses whom He pleases; for Allah is the Possessor of great grace. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
104) You who believe, do not say: "Herd us,"; and say [instead]: "Watch over us," and [then] "Listen!" Disbelievers will have painful torment [ نظرات / امتیازها ]
105) Neither those People of the Book who disbelieve, nor associators [of others with God] would like any good from your Lord to be sent down t you. God will single out anyone He wishes for His mercy; God possesses splendid bounty. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
104) O you who believe! Say not (to the Messenger Peace be upon him ) Râ'ina [] but say Unzurna (Do make us understand) and hear. And for the disbelievers there is a painful torment. (See Verse 4:46) [ نظرات / امتیازها ]
105) Neither those who disbelieve among the people of the Scripture (Jews and Christians) nor Al-Mushrikûn (the disbelievers in the Oneness of Allâh, idolaters, polytheists, pagans, etc.) like that there should be sent down unto you any good from your Lord. But Allâh chooses for His Mercy whom He wills. And Allâh is the Owner of Great Bounty. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
104) O ye of Faith! Say not (to the Apostle) words of ambiguous import, but words of respect; and hearken (to him): To those without Faith is a grievous punishment. [ نظرات / امتیازها ]
105) It is never the wish of those without Faith among the People of the Book, nor of the Pagans, that anything good should come down to you from your Lord. But God will choose for His special Mercy whom He will - for God is Lord of grace abounding. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
104) 104. O you who believe! Say not (to the Messenger ) Ra`ina but say Unzurna (make us understand) and hear. And for the disbelievers there is a painful torment. [ نظرات / امتیازها ]
105) 105. Neither those who disbelieve among the People of the Scripture (Jews and Christians) nor Al-Mushrikin (the idolaters) like that there should be sent down unto you any good from your Lord. But Allah chooses for His mercy whom He wills. And Allah is the Owner of great bounty.)
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
104) O ye who believe, say not (unto the Prophet): "Listen to us" but say "Look upon us," and be ye listeners. For disbelievers is a painful doom. [ نظرات / امتیازها ]
105) Neither those who disbelieve among the people of the Scripture nor the idolaters love that there should be sent down unto you any good thing from your Lord. But Allah chooseth for His mercy whom He will, and Allah is of Infinite Bounty. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
104) O you who believe! do not say Raina and say Unzurna and listen, and for the unbelievers there is a painful chastisement.
[ نظرات / امتیازها ]
105) Those who disbelieve from among the followers of the Book do not like, nor do the polytheists, that the good should be sent down to you from your Lord, and Allah chooses especially whom He pleases for His mercy, and Allah is the Lord of mighty grace.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
104) هان ای کسانی که ایمان آوردید! نگویید «راعنا» و بگویید «انظرنا» و (سخنان پیامبر را) بشنوید. و کافران را عذابی دردناک است. [ نظرات / امتیازها ]
105) نه کسانی از اهل کتاب که کافر شدند و نه مشرکان (هیچ کدام) دوست نمی‌دارند هیچ خیری از جانب پروردگارتان برایتان فرود آید. حال آنکه خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص می‌دهد. و خدا دارای فزون‌بخشیِ بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Korean
104) 믿는자들이여 선지자에게 애매모호한 말을 하지 말며 존칭 어로 말하고 그분에게 귀를 기을 이라 믿음이 없는 자들에겐 고통 스러운 벌이 있을 것이라 [ نظرات / امتیازها ]
105) 성서의 백성들 가운데 믿음 이 없는 자들이나 불신자들은 그 들 주님으로부터 너회들 위에 복 음이 계시되는 것을 좋아하지 않 으나 하나님께서는 그분의 뜻에 따라 그분이 선택하여 자비를 베 푸시니 하나님의 은총은 충만하심 이라 [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-اسپانیایی
104) ¡OH VOSOTROS que habéis llegado a creer! No digáis [al Profeta]: “Escúchanos,” decid más bien, “Ten paciencia con nosotros,” y prestad[-le] atención, porque un doloroso castigo les aguarda a quienes rechazan la verdad. [ نظرات / امتیازها ]
105) Ni a aquellos seguidores de una revelación anterior que se obstinan en negar la verdad, ni a los que atribuyen divinidad a otros seres junto con Dios, les gustaría que vuestro Sustentador hiciera descender para vosotros bien alguno; pero Dios distingue con Su gracia a quien Él quiere --pues Dios es de una generosidad infinita. [ نظرات / امتیازها ]
  ابراهيم چراغي - اسمعیل شیخ محمد
104) ای کسانی که ایمان آورده اید نگویید : راعنا و بگویید : انظرنا و ( ای توصیه را ) بشنوید . و کافران را عذابی دردناک است . [ نظرات / امتیازها ]
  . پوربافراني
104) ترجمه مجتبوی
اى کسانى که ایمان آورده‏اید، [به پیامبر] مگویید: «راعنا» و بگویید: «انظرنا»- ما را در نظر دار، به ما نگر- و گوش فرادارید، و کافران را عذابى است دردناک.

ترجمه بهرام پور
اى کسانى که ایمان آورده‏اید! نگویید «راعنا» و بگویید «انظرنا»، و [این دستور را] گوش دهید و براى کافران عذابى دردناک است [ نظرات / امتیازها ]
105) ترجمه مجتبوی
کسانى که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان، دوست ندارند که از پروردگارتان هیچ نیکى- وحى یا رحمتى- بر شما فروآید، و خداوند هر که را خواهد به مِهر و بخشایش خود ویژه سازد، و خدا داراى فزونى و بخشش بزرگ است.

ترجمه بهرام پور
کفّار اهل کتاب و مشرکان خوش ندارند که از پروردگارتان خیرى بر شما نازل شود، امّا خدا هر که را خواهد، خاصّ رحمت خویش مى‏کند که خداوند صاحب فضل و کرم بزرگ است [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
104) ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (هنگام سخن گفتن با پیامبر) نگویید: راعِنا (ما را رعایت کن!) و بگویید: اُنظُرنا (مصلحت دنیا و آخرت ما را ملاحظه کن!) و (دستورهای خدا و پیامبرش را) گوش فرادهید (وعمل کنید)! همانا برای کافران عذابی دردناک در پیش است. [ نظرات / امتیازها ]
105) هیچ کدام از اهل کتابی که کافر شده‌اند و نیز مشرکان، دوست ندارند که خیری از سوی پروردگارتان بر شما (مسلمانان) فرود آید؛ در حالی که خداوند هر کسی را بخواهد به رحمت ویژه‌ی خود قرار داده و بهره‌مند می‌کند؛ زیرا، خداوند دارای احسان و فزون‌بخشی بزرگی است. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - آیتی
104) اى کسانى که ایمان آورده‌اید، مگویید «راعنا»، بگویید «انظرنا». و گوش فرا دارید که براى کافران عذابى است دردآور. [ نظرات / امتیازها ]
105) از میان اهل کتاب آنان که کافر شدند، و نیز مشرکان، دوست نمى‌دارند که از جانب پروردگار به شما خیرى برسد. و حال آنکه خدا هر کس را که بخواهد به بخشایش خویش مخصوص مى‌دارد. خدا صاحب فضلى بزرگ است [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
104) ‏ای کسانی که ایمان آورده اید ! ( هنگامی که از پیغمبر تقاضای مراعات و توجّه بیشتر خود ، برای حفظ و دریافت آیات قرآن میکنید ) مگوئید : « رَاعِنَا » : ( رعایتمان کن و ما را بپای ! بلکه واژه های هم معنی دیگری را به کار برید تا یهودیان و مشرکان نتوانند از آن سوءاستفاده کنند و در مفهوم زشت و دشنام آمیز به کارش ببرند ) و بگوئید : « أُنظُرْنَا » ( بر ما نظر انداز ، در ما نگر ، رعایتمان کن . و خوب بدانچه پیغمبر بر شما فرو میخواند و میگوید ) گوش فرا دهید و بشنوید و برای مشرکان عذاب دردناکی است .‏
[ نظرات / امتیازها ]
105) ‏کافران اهل کتاب و همچنین مشرکان ، دوست نمیدارند خیر و برکتی از جانب خدایتان بر شما نازل گردد و به شما دست دهد ، در حالی که خداوند ( به خواست و آرزوی ایشان توجّهی نمیکند و ) به هرکس که بخواهد رحمت خویش را اختصاص میدهد ، و خدا دارای فضل سترگ و بخشش بزرگ است .‏
[ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
104) ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه می‌خواهید پیامبر شمرده‌تر سخن گوید تا سخنانش را بهتر درک کنید، نگویید «راعنا» و بگویید «انظرنا» و به دستورهای الهی خوب گوش فرا دهید و بدانید که کافران عذابی دردناک خواهند داشت. (پاورقی: راعنا هم به معنی «ما را رعایت کن و به ما مهلت بده» و هم به معنی «ما را تحمیق کن» آمده است. دشمنان معنای دوم را اراده می‌کردند و با دستاویز قرار دادن آن، اسلام و مسلمانان را به سخره می‌گرفتند. خداوند دستور داد که بگویید «انظرنا» که همان معنای مهلت دادن را می‌دهد و معنای دیگری از آن برداشت نمی‌شود که جای سوء برداشت و سوء استفاده داشته باشد.) [ نظرات / امتیازها ]
105) کافرانِ اهل کتاب و همچنین مشرکان دوست ندارند که هیچ خیری از سوی خداوند بر شما نازل گردد. اما خداوند رحمت خود را به هر کس که بخواهد، اختصاص می‌دهد که او دارای فضلی بیکران است. [ نظرات / امتیازها ]