از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
106) هر نشانه ای را که زایل کنیم یا از خاطرها ببریم بهتر از آن یا مثل آن را می آوریم ( هر آیه قرآن ، یا حکم کلی ، یا وجود حجت ، یا علائم دیگر را برداریم جایگزین آن را می آوریم ) ، آیا ندانسته ای که خدا بر هر چیزی تواناست؟! [ نظرات / امتیازها ]
107) آیا ندانسته ای که ملکیت حقیقی و سلطه و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خداوند است ( زیرا آفرینش و حفظ و تدبیر و فانی کردن همه در تحت اراده اوست ) و شما را جز خدا هیچ سرپرست و یاوری نیست؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
106) هر حکمی را نسخ کنیم ، و یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم ، بهتر از آن ، یا همانند آن را می آوریم. آیا نمی دانستی که خداوند بر هر چیز توانا است؟! [ نظرات / امتیازها ]
107) آیا نمی دانستی که حکومت آسمانها و زمین ، از آن خداست؟! ( و حق دارد هر گونه تغییر و تبدیلی در احکام خود طبق مصالح بدهد؟! ) و جز خدا ، ولی و یاوری برای شما نیست. ( و اوست که مصلحت شما را می داند و تعیین می کند ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
106) ما هیچ آیه ای را نسخ نمی کنیم و از یادها نمی بریم مگر آنکه بهتر از آن و یا مثل آن را می آوریم مگر هنوز ندانسته ای که خدا بر هر چیزی قادر است . [ نظرات / امتیازها ]
107) مگر ندانسته ای که ملک آسمانها و زمین از آن خداست و شما بغیر از خدا هیچ سرپرست و یاوری ندارید [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
106) هر چه از آیات قرآن را نسخ کنیم یا حکم آن را از خاطرها بریم ( و متروک سازیم ) بهتر از آن یا مانند آن بیاوریم. آیا نمی دانی که خدا بر هر چیز قادر است؟ [ نظرات / امتیازها ]
107) آیا نمی دانی که پادشاهی آسمانها و زمین مختصّ خداوند است و شما را به جز خدا یار و یاوری نخواهد بود؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
106) هر حکمی را نسخ کنیم ، یا آن را به [ دست ] فراموشی بسپاریم ، بهتر از آن ، یا مانندش را می آوریم مگر ندانستی که خدا بر هر کاری تواناست؟ [ نظرات / امتیازها ]
107) مگر ندانستی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آنِ خداست و شما جز خدا سرور و یاوری ندارید؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
106) هر نشانه ای از نشانه های تکوینی یا تشریعی خود را نسخ کنیم یا آن را از خاطره ها بزداییم ، بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم . مگر ندانسته ای که خداوند بر هر کاری تواناست ؟ [ نظرات / امتیازها ]
107) مگر ندانسته ای که فرمانروایی آسمان ها و زمین فقط از آنِ اوست ؟ از این رو هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند او را از نسخ آیات و احکام باز دارد و مگر ندانسته ای که برای شما در کارتان هیچ سرپرست و یاوری جز خدا نیست ؟ پس اگر خواهد در امور مربوط به شما تغییر و دگرگونی پدید می آورد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
106) [ حکمِ ] هر آیه ای را که [ بر اساس مصالح مردم و مقتضای زمان ] از میان برداریم یا به تأخیر اندازیم ، بهتر از آن یا مانندش را می آوریم. آیا ندانسته ای که خدا بر هر کاری تواناست؟! [ نظرات / امتیازها ]
107) آیا ندانسته ای که فرمانروایی و حکومت آسمان ها و زمین فقط در سیطره اوست و شما را جز خدا هیچ سرپرست و یاوری نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
106) هر چه از آیات را نسخ و یا متروک نماییم بهتر یا مانند آن را می آوریم. مگر ندانستی که خدا بر هر چیزی توانا است. [ نظرات / امتیازها ]
107) مگر نمی دانستی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن خدا ست ! و شما جز خدا سرپرست و یاری کننده ای ندارید. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
106) آنچه نسخ می کنیم از آیات یا به فراموشی می سپاریم می آوریم بهتر از آن را یا مثا ان را ایا ندانستی که قطعا خدا بر هر چیزی توانا است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن(گرمارودى)
106) اگر آیه‏اى را نسخ کنیم یا آن را واپس افکنیم به از آن یا همگون آن را مى‏آوریم آیا ندانسته‏اى که خداوند بر هر کارى تواناست؟ [ نظرات / امتیازها ]
107) آیا ندانسته‏اى فرمانفرمایى آسمان‏ها و زمین از آن خداوند است و جز خداوند یار و یاورى ندارید؟ [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
107) آیا نمی دانی خداوند صاحب آسمانها و زمین است و شما غیر از او سرپرست و یاوری ندارید. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
106) هر حکمى را نسخ کنیم یا آن را به [دست] فراموشى بسپاریم بهتر از آن یا مانندش را مى‏آوریم مگر ندانستى که خدا بر هر کارى تواناست [ نظرات / امتیازها ]
106) هر حکمى را نسخ کنیم، و یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن، یا همانند آن را مى‏آوریم. آیا نمى‏دانستى که خداوند بر هر چیز توانا است؟! [ نظرات / امتیازها ]
107) مگر ندانستى که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن خداست و شما جز خدا سرور و یاورى ندارید [ نظرات / امتیازها ]
107) آیا نمى‏دانستى که حکومت آسمانها و زمین، از آن خداست؟! (و حق دارد هر گونه تغییر و تبدیلى در احکام خود طبق مصالح بدهد؟!) و جز خدا، ولى و یاورى براى شما نیست. (و اوست که مصلحت شما را مى‏داند و تعیین مى‏کند). [ نظرات / امتیازها ]
  بهناز سادات متولي - از قرآن مجید با ترجمه منظوم امید مجد ص17
106) 106.
هر آنچه ز قرآن مشحون ز پند / نمائیم منسوخ آیات چند
وگر نیز احکام آن را تمام / بسازیم متروک اندر کلام
بیاریم مانند، یا به از آن / که اینکار آید ز رب جهان
ندانند آیا که پروردگار / توانا بود بر همه چیز و کار؟
[ نظرات / امتیازها ]
107) 107.
ندانید آیا که یکتا اله / بود بر سپهر و زمین پادشاه
شما مردمان نیز جز کردگار / ندارید یاور ندارید یار
[ نظرات / امتیازها ]
  محمد سجاد ابراهيمي - ترجمه المیزان، ج‏1، ص: 377
106) ما عین یک آیت را به کلى از بین نمى ‏بریم و یا آنکه یادش را از دل هاى شما نمى ‏بریم مگر آنکه آیتى بهتر از آن و یا مثل آن مى ‏آوریم. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
106) Si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur, ou un semblable. ne sais-tu pas qu'Allah est Omnipotent? [ نظرات / امتیازها ]
107) ne sais-tu pas qu'à Allah, appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah vous n'avez ni protecteur ni secoureur? [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - مجتبوی
107) آیا نمی دانی که پادشاهی و فرمانروایی آسمان ها وزمین خدای راست، وشما را جز خدا سرپرست ویاوری نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
106) Was Wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen - Wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Weißt du denn nicht, daß Allah zu allem die Macht hat?
﴿١٠٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
107) Weißt du denn nicht, daß Allah es ist, Der die Herrschaft über die Himmel und die Erde hat, und daß ihr außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer habt?
﴿١٠٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
106) Whatever of a message We abrogate, or We cause it to be forgotten, We bring one better than that, or the like of it. Do you not know that Allah indeed is the Possessor of power over all things? [ نظرات / امتیازها ]
107) Do you not know that surely Allah,- to Him belongs the sovereignty of the heavens and the earth? And besides Allah you have neither any ally nor any helper. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
106) We do not cancel any verse nor let it be forgotten instead We bring something better than it or else something similar. Do you not know that God is Capable of everything? [ نظرات / امتیازها ]
107) Do you not know that God [Alone] holds control over Heaven and Earth. You have no patron nor any supporter besides God. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
106) Whatever a Verse (revelation) do We abrogate or cause to be forgotten, We bring a better one or similar to it. Know you not that Allâh is able to do all things? [ نظرات / امتیازها ]
107) Know you not that it is Allâh to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth? And besides Allâh you have neither any Walî (protector or guardian) nor any helper. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
106) None of Our revelations do We abrogate or cause to be forgotten, but We substitute something better or similar: Knowest thou not that God Hath power over all things? [ نظرات / امتیازها ]
107) Knowest thou not that to God belongeth the dominion of the heavens and the earth? And besides Him ye have neither patron nor helper. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
106) (106. Whatever a verse (revelation) do Nansakh (We abrogate) or Nunsiha (cause to be forgotten), We bring a better one or similar to it. Know you not that Allah is Able to do all things) [ نظرات / امتیازها ]
107) (107. Know you not that it is Allah to Whom belongs the dominion of the heavens and the earth And besides Allah you have neither any Wali (protector or guardian) nor any helper.) [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
106) Nothing of our revelation (even a single verse) do we abrogate or cause be forgotten, but we bring (in place) one better or the like thereof. Knowest thou not that Allah is Able to do all things ? [ نظرات / امتیازها ]
107) Knowest thou not that it is Allah unto Whom belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth; and ye have not, beside Allah, any guardian or helper ? [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
106) Whatever communications We abrogate or cause to be forgotten, We bring one better than it or like it. Do you not know that Allah has power over all things? [ نظرات / امتیازها ]
107) Do you not know that Allah's is the kingdom of the heavens and the earth, and that besides Allah you have no guardian or helper? [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
106) هر آیت و نشانه‌ای (عینی یا لفظی) را (که) از میان برداریم، یا آن را از یاد(تان) ببریم، بهتر از آن یا مانند آن را می‌آوریم‌؛ مگر ندانستی که خدا همواره بر هر کاری بسیار تواناست‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
107) مگر ندانستی که سلطنت آسمان‌ها و زمین به‌راستی تنها از آنِ خداست و شما جز خدا هیچ سرور و یاوری ندارید؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Korean
106) 어떤 말씀도 폐기하지 아니하며 망각케하지 아니하되 보다 나은 혹은 그와 동등한 말씀으로 대체하시나니 하나님은 모든 일에 전지전능하심을 너회는 모르느뇨 [ نظرات / امتیازها ]
107) 천지가 하나님께 있음을 너회는 알지 않느뇨 그분 외에는 보 호자도 원조자도 없노라 [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-اسپانیایی
106) Si anulamos un mensaje o provocamos su olvido, lo sustituimos por otro mejor o semejante. ¿No sabes que Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa? [ نظرات / امتیازها ]
107) ¿No sabes que de Dios es el dominio sobre los cielos y la tierra y que nadie hay aparte de Dios que pueda protegeros ni prestaros auxilio? [ نظرات / امتیازها ]
  . پوربافراني
106) ترجمه مجتبوی
هر آیتى را که نسخ کنیم- حکم آن را برداریم- یا از یادها ببریم- یا بازپس داریم-، بهتر از آن یا مانند آن را مى‏آوریم آیا نمى‏دانى که خدا بر همه چیز تواناست؟

ترجمه بهرام پور
هر حکمى را نسخ یا متروک کنیم، بهتر از آن یا مانند آن را مى‏آوریم. مگر نمى‏دانى که خدا بر هر کارى تواناست [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
106) هر حکم و آیه‌ای را که (بر پایه‌ی حکمت یا اقتضای زمان و آزمایش مردم) از میان برداشته و تغییر و تبدیل کنیم، یا به تأخیر بیاندازیم، بهتر از آن یا مانندش را جای‌گزین می‌کنیم؛ آیا نمی‌دانی که خداوند بر هر چیز و کاری توانا است؟ [ نظرات / امتیازها ]
107) آیا نمی‌دانی که فرمان‌روایی و حکومت آسمان‌ها و زمین فقط در سیطره‌ی خداوند است؛ و برای شما، به جز خداوند هیچ سرپرست و یاوری نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
  اميد شيرواني آزاد - آیتی
106) هیچ آیه‌اى را منسوخ یا ترک نمى‌کنیم مگر آنکه بهتر از آن یا همانند آن را مى‌آوریم. آیا نمى‌دانى که خدا بر هر کارى تواناست؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب -
106) هیچ آیه‌اى را منسوخ یا ترک نمى‌کنیم مگر آنکه بهتر از آن یا همانند آن را مى‌آوریم. آیا نمى‌دانى که خدا بر هر کارى تواناست؟ [ نظرات / امتیازها ]
107) آیا نمى‌دانى که خدا فرمانرواى آسمانها و زمین است و شما را جز او یارى و یاورى نیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
106) ‏هر آیه ای را که رها سازیم ( و به دست فراموشی سپاریم ) ، و یا این که ( اثر معجزهای را از آئینه دل مردمان بزدائیم و ) فراموشش گردانیم ، بهتر از آن یا همسان آن را میآوریم و جایگزینش میسازیم . مگر نمیدانی که خداوند بر هر چیزی توانا است ؟‏ [ نظرات / امتیازها ]
107) ‏آیا نمیدانی که ملک و فرمانروائی آسمانها و زمین از آن او است ؟ ( و حق دارد هرگونه تغییر و تبدیلی در آیات و معجزات خود بدهد ) و جز خدا سرپرست و یاوری برای شما نیست .‏
[ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
106) هر نشانه‌ای از نشانه‌های خود را که به مقتضای مصلحت نسخ کنیم یا آن را از یادها ببریم، بهتر از آن یا مانند آن را می‌آوریم. آیا نمی‌دانی که نسخ، دلیل پشیمانی و ناتوانی خدا نیست و خداوند بر هر کاری تواناست؟ [ نظرات / امتیازها ]
107) آیا نمی‌دانی که حکومت آسمان‌ها و زمین تنها از آنِ خداست و هرگونه مصلحت بداند عمل می‌کند و شما سرپرست و یاوری جز او ندارید؟ [ نظرات / امتیازها ]