از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
111) و گفتند: هرگز به بهشت درنمی آید جز کسی که یهودی یا نصرانی باشد. این خیال های خام آنهاست ، بگو: اگر راستگویید دلیل و برهانتان را بیاورید. [ نظرات / امتیازها ]
112) چرا کسی که تمام وجود خود را تسلیم خدا کند در حالی که ( در عمل ) نکوکار است ، او را پاداشی است درخور مقامش در نزد پروردگار خود ، و نه بر آنها بیمی می رود ( در آخرت ) و نه غمگین می شوند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
111) آنها گفتند: «هیچ کس ، جز یهود یا نصاری ، هرگز داخل بهشت نخواهد شد.» این آرزوی آنهاست! بگو: «اگر راست می گویید ، دلیل خود را ( بر این موضوع ) بیاورید!» [ نظرات / امتیازها ]
112) آری ، کسی که روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد ، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند. ( بنا بر این ، بهشت خدا در انحصار هیچ گروهی نیست. ) [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
111) و گفتند: هرگز داخل بهشت نمیشود مگر کسی که یهودی یا نصاری باشد این است آرزویشان بگو: [ نظرات / امتیازها ]
112) بله کسی که روی خود برای خدا رام سازد و در عین حال نیکوکار هم بوده باشد اجرش نزد پروردگارش محفوظ خواهد بود و اندوهی و ترسی نخواهد داشت . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
111) و یهود گفتند: هرگز به بهشت نرود جز طایفه یهود ، و نصاری گفتند: جز طایفه نصاری. این تنها آرزوی باطل آنهاست ، بگو: بر این دعوی برهان آورید اگر راست می گویید. [ نظرات / امتیازها ]
112) آری ، هر که تسلیم حکم خدا گردید و نیکوکار گشت مسلّم اجرش نزد خدا خواهد بود و آنان را هیچ خوف و اندیشه و هیچ اندوهی نخواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
111) و گفتند: «هرگز کسی به بهشت درنیاید ، مگر آنکه یهودی یا ترسا باشد.» این آرزوهای [ واهیِ ] ایشان است. بگو: «اگر راست می گویید ، دلیل خود را بیاورید.» [ نظرات / امتیازها ]
112) آری ، هر کس که خود را با تمام وجود ، به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد ، پس مزد وی پیش پروردگار اوست ، و بیمی بر آنان نیست ، و غمگین نخواهند شد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
111) و یهودیان گفتند : هرگز کسی به بهشت درنمی آید مگر این که یهودی باشد ، و مسیحیان نیز گفتند : جز کسی که مسیحی باشد هیچ کس وارد بهشت نمی شود . این است آرزوهایشان . بگو : اگر راست می گویید ، برهان خود را بیاورید . [ نظرات / امتیازها ]
112) چنین نیست که یهودی یا مسیحی بودن کارساز باشد ، بلکه هر کس تسلیم خدا باشد و با تمام وجود به او گرایش یابد و کار شایسته کند ، پاداش تسلیم و نیکو کاری خود را نزد پروردگارش خواهد داشت و هیچ ترسی آنان را فرو نمی گیرد و اندوهگین نمی شوند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
111) و گفتند: هرگز کسی وارد بهشت نمی شود مگر آنکه یهودی یا نصرانی باشد ، این دروغ ها و اباطیل آنان است بگو: اگر راستگویید دلیل و برهان خود را بیاورید. [ نظرات / امتیازها ]
112) آری ، کسانی که همه وجود خود را تسلیم خدا کنند در حالی که نیکوکارند ، برای آنان نزد پروردگارشان پاداشی شایسته و مناسب است ، نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
111) و آنها گفتند : هیچ کس جز یهودی یا مسیحی به بهشت وارد نمی شوند. این آرزوهای خام آنهاست . بگو : اگر راستگو هستید برهان خود را بیاورید. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه قرآن(گرمارودى)
111) و گفتند هرگز کسى جز یهودى و مسیحى به بهشت در نمى‏آید، این آرزوى آنهاست، بگو: اگر راست مى‏گویید هر برهانى دارید بیاورید. [ نظرات / امتیازها ]
112) آرى، آن کسان که روى (دل) خویش به (سوى) خداوند نهند در حالى که نکوکار باشند، بى‏گمان پاداش آنان نزد پروردگارشان است. و بیمى نخواهند داشت و اندوهگین نمى‏شوند. [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي اسدي - ترجمه قران محمد صادق تهرانی
112) آری هر کس در حالی که نیکوکار است چهره خود را به خدا تسلیم کند پاداش وی نزد پروردگار اوست و بیمی بر آنان نیست و غمگین هم نخواهند شد. [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
111) (اهل کتاب) گفتند:غیر از یهودی و مسیحی کسی وارد بهشت نمی شود.این خیالات و آرزوها ی آنهاست.(ای پیامبر) بگو: (برای این گفته خود)دلیلتان را بیاورید، اگر راست می گوئید. [ نظرات / امتیازها ]
112) بله هر کس تسلیم خدا بوده و نیکو کار باشد پاداشش نزد خدا محفوظ است و اینها نه ترسی دارند و نه غمی متوجه آنان است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
111) آنها گفتند: «هیچ کس، جز یهود یا نصارى، هرگز داخل بهشت نخواهد شد.» این آرزوى آنهاست! بگو: «اگر راست مى‏گویید، دلیل خود را (بر این موضوع) بیاورید!» [ نظرات / امتیازها ]
111) و گفتند هرگز کسى به بهشت درنیاید مگر آنکه یهودى یا ترسا باشد این آرزوهاى [واهى] ایشان است بگو اگر راست مى‏گویید دلیل خود را بیاورید [ نظرات / امتیازها ]
112) آرى، کسى که روى خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است؛ نه ترسى بر آنهاست و نه غمگین مى‏شوند. (بنابر این، بهشت خدا در انحصار هیچ گروهى نیست.) [ نظرات / امتیازها ]
112) آرى هر کس که خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد پس مزد وى پیش پروردگار اوست و بیمى بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد [ نظرات / امتیازها ]
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
111) وگفتند: هرگز به بهشت داخل نشود مگر آنکه یهودى یا نصرانى باشد. اینها آرزوهاى آنهاست، بگو: اگر راستگویید، دلیل خود را (بر این موضوع) بیاورید. [ نظرات / امتیازها ]
112) آرى، کسى که با اخلاص به خدا روى آورد و نیکوکار باشد، پس پاداش او نزد پروردگار اوست، نه ترسى بر آنهاست و نه غمگین خواهند شد. [ نظرات / امتیازها ]
  بهناز سادات متولي - از قرآن مجید با ترجمه منظوم امید مجد ص17
111) 111.
یهودان بگفتند غیر از یهود / کسی را رهی سوی جنت نبود
نصاری بگفتند این حرف نیز / که از ماست جنت گه رستخیز
تو هم ای پیمبر بر آنان بگوی / که این گفته تنهاست یک آرزوی
اگر راستگوئید در ادعا / دلیلی بیارید بر مدعا
[ نظرات / امتیازها ]
112) 112.
بلی هر که تسلیم پروردگار / شد و گشت همواره نیکو شعار
بر او هست پاداش نزد خدا / بود اجر او پیش آن کبریا
ندارد ز فرجام خوفی و باک / نباشد ز چیزی خود اندوهناک
[ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
111) et ils ont dit: ‹Nul n'entrera Au Paradis que Juifs ou Chrétiens›. voilà leurs chimères. - Dis: ‹Donnez votre preuve, Si vous êtes véridiques› [ نظرات / امتیازها ]
112) non, mais quiconque soumet à Allah son être Tout en faisant le bien, aura Sa rétribution auprès de son Seigneur. pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - مجتبوی
111) و گفتند: هرگزبه بهشت نرود مگر کسی که جهود یا ترسا باشد. این ها آرزو های آن هاست، بگو: اگر راتگویید برهان دلیل روشن خویش را بیاورید. [ نظرات / امتیازها ]
112) آری ، هر کس روی خود رابه خدا سپارد با اخلاص به خدا روی آورد و نی کوکار باشد، مزد او نزد پروردگار اوست، نه بیمی بر آن هاست و نه اندوهگین شوند.

[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
111) Und sie sagen: "Niemand wird in den (Paradies)garten eingehen außer, wer Jude oder Christ ist." Das sind ihre Wünsche. Sag: "Bringt euren Beweis vor, wenn ihr wahrhaftig seid!"
﴿١١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
112) Aber nein! Wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, dessen Lohn steht für ihn bei seinem Herrn. Und sie soll keine Furcht überkommen, noch sollen sie traurig sein.
﴿١١٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی-Zohurul Hoque
111) And they say: "None will enter the Garden except him who is a Jew, or a Christian." These are their vain desires. Say: "Bring forth your proof, if you are the truth-tellers." [ نظرات / امتیازها ]
112) No! whoever submits himself entirely to Allah and is a doer of good- for him then is his reward at the presence of his Rabb; and there is no fear on them, nor will they grieve. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T. J. Irving
111) They say: "No one will enter the Garden unless he is a Jew or a Christian. Those individuals are merely saying "Amen" [to their leaders]. Say: "Bring on your proof if you are so truthful," [ نظرات / امتیازها ]
112) Rather anyone who commits his person peacefully to God and is acting kindly will receive his earnings from his Lord. No fear shall come upon them nor will they be saddened. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-T.U. Hilali-M. Khan
111) nd they say, "None shall enter Paradise unless he be a Jew or a Christian." These are their own desires. Say (O Muhammad Peace be upon him ), "Produce your proof if you are truthful." [ نظرات / امتیازها ]
112) Yes, but whoever submits his face (himself) to Allâh (i.e. follows Allâh's Religion of Islâmic Monotheism) and he is a Muhsin (good-doer i.e. performs good deeds totally for Allâh's sake only without any show off or to gain praise or fame, etc., and in accordance with the Sunnah of Allâh's Messenger Muhammad Peace be upon him ) then his reward is with his Lord (Allâh), on such shall be no fear, nor shall they grieve. [See Tafsir Ibn Kathîr, Vol.1, Page 154]. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-Yusuf Ali
111) And they say: "None shall enter Paradise unless he be a Jew or a Christian." Those are their (vain) desires. Say: "Produce your proof if ye are truthful." [ نظرات / امتیازها ]
112) Nay,-whoever submits His whole self to God and is a doer of good,- He will get his reward with his Lord; on such shall be no fear, nor shall they grieve. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
111) 111. And they say, "None shall enter Paradise unless he be a Jew or a Christian.'' These are their own desires. Say (O Muhammad ), "Produce your Burhan if you are truthful.'') [ نظرات / امتیازها ]
112) 112. Yes! But whoever submits his face (himself) to Allah (i.e. follows Allah's religion of Islamic Monotheism) and he is a Muhsin then his reward is with his Lord (Allah), on such shall be no fear, nor shall they grieve.) [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M. Pickthall
111) And they say: None entereth paradise unless he be a Jew or a Christian. These are their own desires. Say: Bring your proof (of what ye state) if ye are truthful. [ نظرات / امتیازها ]
112) Nay, but whosoever surrendereth his purpose to Allah while doing good, his reward is with his Lord; and there shall no fear come upon them neither shall they grieve. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
111) And they say: None shall enter the garden (or paradise) except he who is a Jew or a Christian. These are their vain desires. Say: Bring your proof if you are truthful. [ نظرات / امتیازها ]
112) Yes! whoever submits himself entirely to Allah and he is the doer of good (to others) he has his reward from his Lord, and there is no fear for him nor shall he grieve.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
111) و گفتند: «هرگز کسی به بهشت در نیاید، مگر کسی که (از) یهودیان یا نصرانیان بوده است.» اینها آرزوهای (واهیِ) ایشان است. بگو: «اگر (از) راستان بوده‌اید برهانتان را بیاورید.» [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Korean
111) 유대인이나 기독교인이 아니면 천국에 들어갈 수 없다 라고그들은 말하나 그것은 그들의 상 상에 불과하도다 일러가로되 그들이 진실이라면 증거를 제시하라 말하라 [ نظرات / امتیازها ]
112) 그러나 하나님께 귀의하여자선을 베푼다면 주님으로부터 보상이 있을 것이며 그들에게는 두 려움도 슬픔도 없을 것이라 [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-اسپانیایی
111) Y DICEN: “Nadie entrará jamás en el paraíso a menos que sea judío” --o, “cristiano”. ¡Esas son fantasías suyas! Di: “¡Presentad una prueba, si es verdad lo que decís!” [ نظرات / امتیازها ]
112) ¡No!, en verdad: todo aquel que someta su ser por entero a Dios, y además obre rectamente, tendrá su recompensa junto a su Sustentador; esos nada tienen que temer y no se lamentarán. [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
111) (اهل کتاب) گفتند: «هرگز کسی وارد بهشت نمی‌شود، مگر آنکه یهودی یا مسیحی باشد»، این پندارها، آرزوی آن‌ها است، بگو: «اگر راست می‌گویید، دلیل‌تان را بیاورید». [ نظرات / امتیازها ]
112) آری چنین است! هر کسی که رو به سوی خدا کرده و همه‌ی وجود خود را تسلیم خداوند کند، و نیکوکار باشد، مُزد و پاداش‌اش نزد پروردگار محفوظ است، و بیم و نگرانی بر آنان نیست و اندوه‌گین نخواهند شد. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - آیتی
111) گفتند: جز یهودان و ترسایان کسى به بهشت نمى‌رود. این آرزوى آنهاست. بگو: اگر راست مى‌گویید حجّت خویش بیاورید. [ نظرات / امتیازها ]
112) آرى، هر کس که از روى اخلاص رو به خدا کند و نیکوکار بود، پاداشش را از پروردگارش خواهد گرفت و دستخوش بیم و اندوه نمى‌شود [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
111) ‏و گویند : جز کسی که یهودی یا مسیحی باشد هرگز ( کس دیگری ) به بهشت در نمیآید . این آرزو و دلخوشیهای ایشان است ( و جز مشتی یاوه و سخنان ناروا نمیباشد ) . بگو : اگر راست میگوئید دلیل خویش را بیاورید .‏
[ نظرات / امتیازها ]
112) ‏آری ! هرکس خالصانه روبه خدا کند و نیکوکار باشد ، پاداش او در پیش خدایش محفوظ است ، و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین خواهند گردید ( و بهشت و سعادت اخروی در انحصار هیچ طائفه و نژاد خاصّی نیست ) .‏
[ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
111) یهودیان و نصاری هرکدام معتقدند که کسی جز خودشان وارد بهشت نخواهد شد. این خیالی خام و تنها یک آرزوست. بگو: اگر راست می‌گویید، دلیل خود را بر این ادعا ارائه کنید. [ نظرات / امتیازها ]
112) چنین نیست که آنان ادعا می‌کنند؛ بلکه هر کس وجودش را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش محفوظ است و چنین کسانی هیچ ترس و اندوهی از عاقبت کارشان ندارند. [ نظرات / امتیازها ]