از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏2، ص: 409
(معلومات)، جمع معلومة مؤنّث معلوم، اسم مفعول من علم یعلم باب فرح، وزنه مفعول. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(فسوق)، مصدر سماعیّ لفعل فسق یفسق باب نصر و باب ضرب و باب کرم، وزنه فعول بضمّ الفاء. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏2، ص: 410
(جدال)، مصدر سماعی لفعل جادل الرباعیّ، وزنه فعال بکسر الفاء، أمّا القیاسیّ فهو المجادلة. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الزاد)، مصدر بمعنى التزوّد، أو هو اسم مصدر لفعل تزوّد الخماسی، وزنه فعل بفتح فسکون و هو أیضا اسم لطعام السفر. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(التقوى)، هو اسم مصدر من فعل اتّقى، و فیه إبدال فاء الکلمة تاء لمجیئها قبل تاء الافتعال فی الفعل اتّقى، أصله أو تقى، و بقی القلب فی التقوى و أصله الوقیا ثمّ قلبت الیاء واوا فی الاسم للفرق بینه و بین الصفة و هی التقیّ. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(أولی)، الواو زائدة تکتب و لا تلفظ، و هو ملحق بجمع المذکّر السالم. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حامد يوسفي - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏2، ص: 410
(معلومات)، جمع معلومة مؤنّث معلوم، اسم مفعول من علم یعلم باب فرح، وزنه مفعول.
(فسوق)، مصدر سماعیّ لفعل فسق یفسق باب نصر و باب ضرب و باب کرم، وزنه فعول بضمّ الفاء.
(1) یجوز أن یکون الخبر جملتی الشرط و الجواب معا.
(2) و الجملتان: لا فسوق فی الحجّ، و لا جدال فی الحجّ معطوفتان على جملة الجواب.
(جدال)، مصدر سماعی لفعل جادل الرباعیّ، وزنه فعال بکسر الفاء، أمّا القیاسیّ فهو المجادلة.
(الزاد)، مصدر بمعنى التزوّد، أو هو اسم مصدر لفعل تزوّد الخماسی، وزنه فعل بفتح فسکون و هو أیضا اسم لطعام السفر.
(التقوى)، هو اسم مصدر من فعل اتّقى، و فیه إبدال فاء الکلمة تاء لمجیئها قبل تاء الافتعال فی الفعل اتّقى، أصله أو تقى، و بقی القلب فی التقوى و أصله الوقیا ثمّ قلبت الیاء واوا فی الاسم للفرق بینه و بین الصفة و هی التقیّ.
(أولی)، الواو زائدة تکتب و لا تلفظ، و هو ملحق بجمع المذکّر السالم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد رجب زاده - اطلاعات خودم
ال- حرف مبنی برسکون
حج – اسم مفرد مذکر مجازی ثلاثی مجرد ،معرفه ،معرب ، منصرف
اشهر-اسم جمع مکسر مذکر مجازی ، نکره ، معرب و منصرف
معلومات _ اسم جمع مؤنث سالم ، نکره ، معرب و منصرف
ف- حرف عطف مبنی بر فتح
من – اسم شرط مبنی بر سکون
فرض – فعل ماضی ثلاثی مجرد مفرد مذکر غایب - مبنی بر فتح –سالم
فی- حرف جر مبنی بر سکون
هن – ضمیرجمع مؤنث غایب – معرفه ، مبنی بر فتح
لا – حرف نفی جنس مبنی برسکون
رفث – اسم مصدر مفرد مذکر مجازی – ثلاثی مجرد ، معرب و منصرف
فسوق - اسم مصدر = = = = = =
جدال - اسم مصدر = = = مصدر دوم ثلاثی مزید باب مفاعله معرب و منصرف
ما – اسم شرط مبنی بر سکون
تفعلوا – فعل مضارع جمع مذکر مخاطب – ثلاثی مجرد – سالم
من – جرف جر مبنی بر سکون
خیر – اسم مفرد مذکر مجازی ثلاثی مجرد –نکره ، معرب و منصرف
یعلم – فعل مضارع مفرد مذکر غایب – ثلاثی مجرد – معرب به اعراب رفع- سالم
ـه – ضمیر متصل و منصوب مفرد مذکر غایب -معرفه ، مبنی بر ضم
الله- اسم جلاله – علم معرفه مفردمذکر مجازی – معرب و منصرف –ثلاثی مجرد
تزودوا – فعل امر ثلاثی مزید با تفعل جمع مذکر مخاطب مبنی – اجوف واوی
ان – از حروف مشبهة بالفعل مبنی بر فتح
زاد – اسم مفرد مذکر مجازی ثلاثی مجرد معرفه به ال معرب و منصرف
تقوی – اسم مصدر مفرد مذکر مجازی –ثلاثی مجرد – معرفه – معرب و منصرف
اتقوا – فعل امر – جمع مذکر مخاطب ثلاثی مزید باب افتعال –مبنی – مثال واوی و ناقص یایی
ن- حرف وقایه
اولی – اسم جمع مذکر سالم-معرفه مضاف – مبنی و معرب به حروف
الباب – جمع لب – جمع مکسر مذکر مجازی – ثلاثی مجرد – معرب و منصرف
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.