از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
28) چگونه به خداوند کفر می ورزید در حالی که شما مرده بودید ( مواد اولیه بدنتان قبل از ترکیب و نفخ روح اجزایی بی جان بود ) شما را زنده کرد ، آن گاه شما را می میراند و باز زنده می کند ، سپس به سوی او بازگردانده می شوید. [ نظرات / امتیازها ]
29) اوست که آنچه در این زمین است همه را برای شما آفرید ، سپس به ( آفرینش ) آسمان پرداخت پس آنها را به صورت هفت آسمان ( مطابق حکمت و خالی از نقص در خلقت ) مرتب و منظم ساخت ، و او به همه چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
28) چگونه به خداوند کافر می شوید؟! در حالی که شما مردگان ( و اجسام بی روحی ) بودید ، و او شما را زنده کرد سپس شما را می میراند و بار دیگر شما را زنده می کند سپس به سوی او بازگردانده می شوید. ( بنا بر این ، نه حیات و زندگی شما از شماست ، و نه مرگتان آنچه دارید از خداست ) . [ نظرات / امتیازها ]
29) او خدایی است که همه آنچه را ( از نعمتها ) در زمین وجود دارد ، برای شما آفرید سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان مرتب نمود و او به هر چیز آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
28) شما که مردگان بودید و خدا جانتان بداد و بار دیگرتان می میراند و باز جانتان میدهد و باز سوی او بر می گردید چگونه منکر او میشوید . [ نظرات / امتیازها ]
29) او است که هر چه در زمین هست یکسره برای شما آفرید سپس باسمان پرداخت و هفت آسمان بپا ساخت و بهمه چیز دانا است [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
28) چگونه کافر می شوید به خدا و حال آنکه مرده بودید و خدا شما را زنده کرد و دیگر بار بمیراند و باز زنده کند و عاقبت به سوی او باز گردانده می شوید؟! [ نظرات / امتیازها ]
29) او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرد ، و پس از آن به خلقت آسمانها نظر گماشت و هفت آسمان را بر فراز یکدیگر برافراشت و او به همه چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
28) چگونه خدا را منکرید؟ با آنکه مردگانی بودید و شما را زنده کرد باز شما را می میراند [ و ] باز زنده می کند [ و ] آن گاه به سوی او بازگردانده می شوید. [ نظرات / امتیازها ]
29) اوست آن کسی که آنچه در زمین است ، همه را برای شما آفرید سپس به [ آفرینش ] آسمان پرداخت ، و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزی داناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
28) چگونه ] ربوبیّت [ خدا را انکار می کنید ؟ در حالی که شما مردگانی بودید که خدا به شما حیات بخشیده است ، سپس شما را می میراند و بار دیگر زنده می کند ، آن گاه به سوی او باز گردانده می شوید . [ نظرات / امتیازها ]
29) اوست آن که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید ; وانگهی به آفرینش آسمان پرداخت و آنها را برای شما به صورت هفت آسمان سامان داد ، و او به هر چیزی داناست . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
28) چگونه به خدا کفر می ورزید در حالی که [ پیش از دمیده شدن روح به کالبدتان ترکیبی از عناصر ] مرده بودید ، پس شما را حیات بخشید ، سپس شما را می میراند ، آن گاه دوباره زنده می کند ، سپس به سوی او بازگردانده می شوید. [ نظرات / امتیازها ]
29) اوست که همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید ، سپس آفرینش آسمان را [ که به صورت ماده ای دود مانند بود ] اراده کرد و آن را به شکل هفت آسمان [ همراه با نظامی استوار ] درست و نیکو قرار داد و او [ به قوانین و محاسباتِ ] همه چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
28) Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie, quand vous en étiez privés? puis il vous fera mourir; puis il vous fera revivre et enfin C'est à Lui que vous retournerez [ نظرات / امتیازها ]
29) C'est Lui qui a créé pour vous Tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté Sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux. et il est Omniscient [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
28) چگونه به یکتا خدا کافرید
چسان ره به انکار او می برید
که چون مرده بودید روز نخست
خداوندتان کرد اینسان درست
دگر باره سازد شما را هلاک
سپس زنده سازد ز بالین خاک
چو ایام گیتی برفت و گذشت
نمائید بر سوی او بازگشت
[ نظرات / امتیازها ]
29) خدا هر چه را در زمین آفرید
هم از بهرتان کرد یکسر پدید
پس از آن نظر کرد بر آسمان
برافراشت هفت آسمان ناگهان
بیاراست هفت آسمان روی هم
به هر چیز دانا ست از بیش و کم [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه راهنما
28) چگونه به خدا کفر مىورزید در حالى که شما حیات نداشتید و او حیاتتان داد؟ سپس شما را مى میراند سپس زنده تان مى کند، سپس به سوى او بازگردانده مى شوید. [ نظرات / امتیازها ]
29) او است آن کسى که آنچه در زمین است همه را براى شما خلق کرد، و نیز آهنگ آسمان کرد و آنها را به صورت هفت آسمان بپرداخت و او به هر چیزى داناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
28) چسان به خدا کافر می شوید و حال آن که مردگان بی جان بودید پس شما را زنده کرد(جان داد) و دیگر بار شما را بمیراند و سپس زنده کند و آن گاه به او باز می گردید. [ نظرات / امتیازها ]
29) اوست که هر چه در زمین است همه را برای شما آفرید ، آن گاه به آسمان پرداخت و هفت آسمان را بساخت ، واو به همه چیز داناست. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
28) Wie könnt ihr Allah verleugnen, wo ihr doch tot wart und Er euch dann lebendig gemacht hat, euch hierauf sterben läßt und darauf wieder lebendig machen wird, worauf ihr zu Ihm zurückgebracht werdet?
﴿٢٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
29) Er ist es, Der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf und Sich hierauf dem Himmel zuwandte und ihn dann zu sieben Himmeln formte. Er weiß über alles Bescheid.
﴿٢٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی- ابن کثیر
28) (28. How can you disbelieve in Allah seeing that you were dead and He gave you life Then He will give you death, then again will bring you to life (on the Day of Resurrection) and then unto Him you will return.)

[ نظرات / امتیازها ]
29) (29. He it is Who created for you all that is on earth. Then He Istawa ila the heaven and made them seven heavens and He is the Knower of everything.) [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
28) Чӣ гуна Худоро инкор мекунед, дар ҳоле ки мурда будед ва ӯ шуморо зинда сохт, боз мемиронад ва зинда мекунад ва он гоҳ ба назди Ӯ бозмегардед.
﴿٢٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
29) Ӯст, ки ҳамаи чизҳоеро, ки дар рӯи замин аст, бароятон биёфарид, он гоҳ ба осмон пардохт ва ҳар ҳафт осмонро барафрошт ва Ӯ аз ҳар чизе огоҳ аст!
﴿٢٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
28) چگونه به خدا کفر می‌ورزید؟ حال آنکه مردگانی بودید پس شما را زنده کرد؛ سپس شما را می‌میراند، پس از آن شما را زنده می‌کند؛ پس آن‌گاه به سوی او بازگردانده می‌شوید.
﴿٢٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
29) او کسی است که آنچه در زمین است، همه را برای (همه‌ی) شما آفرید؛ سپس به (آفرینش) آسمان پرداخت، پس آسمان‌ها را (به صورت) هفت آسمان سازماندهی کرد. و او به هر چیزی بسیار داناست.
﴿٢٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
28) あなたがたはどうしてアッラーを拒否出来ようか。かれこそは生命のないあなたがたに,生命を授けられた御方。それからあなたがたを死なせ,更に匙らせ,更にまたかれの御許に帰らせられる御方。
﴿٢٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
29) かれこそは,あなたがたのために,地上の凡てのものを創られた方であり,更に天の創造に向かい, 7つの天を完成された御方。またかれは凡てのことを熟知される。
﴿٢٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  حسين همتي - حسین همتی
28) چگونه کافر می شوید به خدا در حالی که بی جان بودید پس جان داد شما را سپس می میراند شما را سپس زنده می کند شما را سپس بسوی او بازگردانده می شوید [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
28) چگونه خدا را انکار کرده کافر می‌شوید؟ در حالی که مردگانى بی‌روح بودید و خدا شما را جان داد و زنده کرد؛ باز شما را می‌میراند و باز زنده می‌کند، و دوباره به سوی او بازگردانیده می‌شوید. [ نظرات / امتیازها ]
29) او خداوندی است که هر آنچه در زمین وجود دارد، برای شما آفرید؛ سپس به آفرینش‌ آسمان پرداخت، و هفت آسمان را بر فراز هم استوار کرد و برافراشت؛ و او به هر چیزی دانا و توانا است. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - المانی
28) 2: 28. Wie könnt ihr Allah verleugnen? Ihr waret doch ohne Leben, und Er gab euch Leben, und dann wird Er euch sterben lassen, dann euch dem Leben wiedergeben, und ihr kehrt dann zu Ihm zurück. [ نظرات / امتیازها ]
29) 2: 29. Er ist es, Der alles für euch erschuf, was auf Erden ist; dann wandte Er Sich nach dem Himmel; Er vollendete deren sieben Himmel, und Er weiß alle Dinge wohl. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
28) چگونه به خداوند کفرمى‏ورزید، حال آنکه بى‏جان بودید و او به شما جان بخشید، سپس شما را مى‏میراند و دوباره زنده مى‏کند، آنگاه به سویش بازگردانده مى‏شوید (۲۸)
[ نظرات / امتیازها ]
29) او کسى است که آنچه در زمین است همه را براى شما آفرید، سپس به [آفرینش‏] آسمان پرداخت، و هفت آسمان استوار کرد و او به هر چیزى داناست‏ (۲۹) [ نظرات / امتیازها ]
 » شاکیر
28) how do you deny allah and you were dead and he gave you life? again he will cause you to die and again bring you to life, then you shall be brought back to him (۲۸)
[ نظرات / امتیازها ]
29) he it is who created for you all that is in the earth, and he directed himself to the heaven, so he made them complete seven heavens, and he knows all things (۲۹)
[ نظرات / امتیازها ]
 » یوسفعلی
28) how can ye reject the faith in allah?- seeing that ye were without life, and he gave you life; then will he cause you to die, and will again bring you to life; and again to him will ye return. (۲۸)
[ نظرات / امتیازها ]
29) it is he who hath created for you all things that are on earth; moreover his design comprehended the heavens, for he gave order and perfection to the seven firmaments; and of all things he hath perfect knowledge. (۲۹)
[ نظرات / امتیازها ]
  جهانگير خانزاده - پیکتال
28) how disbelieve ye in allah when ye were dead and he gave life to you! then he will give you death, then life again, and then unto him ye will return. (۲۸)
[ نظرات / امتیازها ]
29) he it is who created for you all that is in the earth. then turned he to the heaven, and fashioned it as seven heavens. and he is knower of all things. (۲۹)
[ نظرات / امتیازها ]
  سينا خانزاده - غریب
28) how can you disbelieve allah? did he not give you life when you were dead, and he will cause you to die and then restore you to life. then you will return to him. (۲۸)
[ نظرات / امتیازها ]
29) he created for you all that is in the earth, then, he willed to the heaven, and leveled them seven heavens. he has knowledge of all things. (۲۹)
[ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه هندياني - تدبر شخصی
29) او، آن چنانه ایست که آفرید برای شما آن چه را در روی زمین است، در حالی که جمعند. سپس روی آورد به سوی آسمان. پس مرتب کرد آن ها را، هفت آسمان را. و حال آن که او به هر چیزی داناست. [ نظرات / امتیازها ]
  بهروز حيدربکي
29) اوست که همه آنچه در زمین هست را برای شما آفرید.آنگاه به آفرینش هفت آسمان پرداخت و هم اوست که بر همه چیز آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
  ر ف - حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
28) چگونه به خداوند کفر می‌ورزید در حالی که شما مردگان و اجسام بی روحی بودید که او شما را زنده کرد؟ سپس شما را می‌میراند و بار دیگر زنده می‌کند و آنگاه به سوی او بازگردانده می‌شوید. [ نظرات / امتیازها ]
29) او خدایی است که همه‌ی آنچه را در زمین وجود دارد، برای شما آفرید. سپس به آسمان پرداخت و آنها را به صورت هفت آسمان ترتیب داد و او به همه چیز آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجت الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
28) چگونه به خداوند کفر می‌ورزید در حالی که شما اجسام بی روح و مرده‌ای بودید که او به شما جان بخشید؟ آنگاه دوباره شما را می‌میراند و باز زنده می‌کند و سپس به سوی او بازگردانده می‌شوید تا به حساب و کتاب‌تان رسیدگی شود. [ نظرات / امتیازها ]
29) او خدایی است که هرآنچه روی زمین است را برای بهره‌ برداری و استفاده‌ی شما آفرید. سپس به آسمان پرداخت و آسمان‌های هفت‌گانه را برافراشت. او به همه چیز آگاه است و می‌داند که چه می‌کند. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد عباسپور
28) چگونه کفر می ورزید به خدا ؟ در حالیکه شما مردگانی بودید که شما را زنده کرد (قبل از زندگی ذرات بی جان بودید) سپس (بعد اززندگانی دنیوی)شما می میرید دوباره (در برزخ) زنده می شوید و سپس به سوی او در قیامت باز می گردید. [ نظرات / امتیازها ]
29) ﴿(خدا)کسی است که همه چیز روی زمین را برای شما خلق کرد سپس تعادل آسمان را برقرار کرد ونیز هفت آسمان را متعادل کرد واو به همه چیز علم دارد. [ نظرات / امتیازها ]