از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » ذبدة التفاسیر وقاموس قران
ولی : نزدیکی وقرب محض ،ناصر وحافظ ودافع شرّ ، سرپرست واداره کننده امر، دوستی که فاصله ندارد ،یارویاور،مدبر امرونهی امور
 توضيح : إِنَّ وَلِیِّیَ ناصری و حافظی و دافع شرّکم عنّی اللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتابَ القرآن وَ هُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِی(ذبدة التفاسیر) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
یَتَوَلّی(وَلی) : سرپرستی می کند،امور کسی را به عهده می گیرد،یاری وحمایت می کند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - قاموس قرآن
ولی :
 توضيح : ولى: سرپرست و اداره کننده امر. و نیز به معنى دوست و یارى کننده و غیره آید. طبرسى در ذیل [بقره:257]. فرموده: ولّى از «ولى»است به معنى نزدیکى بدون فاصله و او کسى است که به تدبیر امور ازدیگرى احق و سزاوارتر است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - محمودیان
وَلِیِّیَ : سرپرست من [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
یَتَوَلَّى : پشت می کند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ناهيده تقي زاد فانيد - قران
نز ل الکتاب : نازل کرد کتاب
 توضيح : به معنی خدا نازل کرد کتابی توسط فرشتگان برای پیامبر تا راهنمای مردم باشد منظور معجزه پیامبر یعنی قران [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مريم محراب بگي - دانشنامه قرآن کریم مشکات
وَلِیِّیَ : «ولی» نزدیک، قرب. «تَوْلِیَة» والی و حاکم کردن، مسلط کردن، سرپرست کردن، یاور قرار دادن، اعراض، برگشتن، برگرداندن، فرار، گرایش، تمایل، روی کردن، توجه، متوجه کردن «تَوَ ّلى» حاکم شدن، قبول سرپرستی، گرایش و رابطه نزدیک داشتن، به عهده گرفتن، اعراض، نپذیرفتن، پشت کردن، سرپرست «ولى» سرپرست، اداره کننده امر، دوست و یارى کننده، جمع آن اولیاء «مولى» سرپرست، مالک عبد، صدیق، غلام، عموزاده، صاحب و مالک، خویشاوند، یاور، بره آزاد شده که همپیکان صاحب خود است «اولى‏» نزدیکتر، سزاوارتر. «ولایة» به کسر واو به معنى نصرت و به فتح واو به معنى تولى امر
 توضيح : راغب مى‏گوید: وَلاء توالى آن است که دوچیز چنان بهم نزدیک باشند که میانشان چیز دیگرى نباشد و بطور استعاره به نزدیکى وَلاء و تَوالى گویند خواه در مکان باشد یا صداقت یا نصرت یا اعتقاد.
تَوْلِیَة: اگر با «عن» باشد به معنى اعراض و اگر با «الى» باشد به معنى روکردن و اگر با دو حرف مذکور متعدى به مفعول ثانى باشد به معنى برگرداندن و متوجه کردن آید. و در صورت تعدى به دو مفعول به معنى سرپرست کردن و غیره آید.
«ولّى» از «ولى» است به معنى نزدیکى بدون فاصله و او کسى است که به تدبیر امور از دیگرى احق و سزاوارتر است. به رئیس قوم والى گویند که به تدبیر و امر ونهى امور نزدیک و مباشر است. به آقا مولى گویند که به امر بنده سرپرستى و مباشرت مى‏کند به بنده مولى گویند که با اطاعت مباشر امر مولى است و از آن است ولى یتیم که مباشر مال یتیم و اداره اوست.
عموزاده را مولى گویند که در نسب به انسان نزدیک است [مریم:5]
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
نَزَّلَ : فرود آوردن، نازل شدن، فرو فرستادن، آفریدن، نازل کردن، پذیرایی، آماده شدن برای پذیرایی «تنزیل» به تدریج نازل کردن، فروفرستادن «تنزّل» به تدریج نازل کردن، به آرامی فرود امدن نُزُل (به ضم ن،ز): آنچه براى میهمان آماده شده مُنْزَل فرود آور تَنَزُّل نزول با مهلت و تأنى [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
الْکِتابَ : «کتابة» نوشتن، ثبت کردن، واجب کردن، حکم کردن، اراده، مقدّر کردن، مقرر داشتن، هبه، قسمتی «اکتتاب» نوشتن، استنساخ، به دروغ نوشتن، با زحمت نوشتن «مکاتبه» قرارداد بستن «کتاب» کتاب، نامه، نامه اعمال، کتاب آسمانی، مدرک، دلیل، قانون و سنّت [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
الصَّالِحینَ : «صُلح» مسالمت، سازش، آشتی، از بین بردن نفرت «صلاح» شایسته شدن، خوب شدن «صالح» شایسته، خوب «صالحون» «صالحین» نیکوکاران، شایستگان، شایسته کاران. «اصلاح» آشتی دادن، سازش نمودن، خوب شد، کار شایسله انجام دادن، برطرف کردن مفاسد، ایجاد صلح و سازش و الفت «صالح» نام پیامبر قوم ثمود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد مصطفي فاطمي کيا - قرآن کریم : ابوالفضل بهرام پور
یتولی : سرپرستی و هدایت [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
وَلِیِّیَ : سرپرست من [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  غلامرضا تاجري - قاموس قران وکتب المعجم وتدبر بیشتر در قران
صالحین : اصلاح کننده گان و انجام دهنده گان اعمال برای رضای خدا ونه برای رضای نفس
 توضيح : لغت صالحین هم به کسانی اتلاق می شود که عمل نیک انجام میدهند وهم بکسانی که با توبه وانابه اعمال گذشته خودرا اصلاح میکنند پس اگر تا بحال انجام برخی از اعمال ما برای رضای نفس بوده پس برای رضای خدا نبوده باشد می توان نتیجه گرفت که آن عمل ما صالح نبوده حال با اصلاح عمل میتوانیم خودرا در زمره صالحین قرار دهیم واگر چنین کنیم خداوند که مبدّل السیأت حسنات است ولی ما می شود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.