از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
15) آیا داستان موسی به تو رسیده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
16) آن گاه که او را پروردگارش در وادی مقدس طوی ندا درداد. [ نظرات / امتیازها ]
17) که برو به سوی فرعون ، که او طغیان کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
18) پس بگو که آیا تو را میلی هست به آنکه ( از کفر و طغیان ) پاکیزه شوی؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) و تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) پس آن نشانه بسیار بزرگ ( توحید و نبوت خود ، عصای متحول به حالات مختلف ) را به او نشان داد. [ نظرات / امتیازها ]
21) پس او تکذیب نمود و نافرمانی کرد. [ نظرات / امتیازها ]
22) آن گاه پشت کرد در حالی که ( بر ضد موسی ) می کوشید. [ نظرات / امتیازها ]
23) پس ( قوم خود را ) گرد آورد و ندا درداد ، [ نظرات / امتیازها ]
24) و گفت: من پروردگار برتر و والاتر شما هستم. ( به خاطر انفاقات مالی و اداره امور مردم خود را ربّی بالاتر از بت ها و سایر ارباب آنها می دید. ) [ نظرات / امتیازها ]
25) پس خداوند او را به کیفر گفته های کفرآمیز اول و آخرش بگرفت و به عذاب عبرت زای آخرت و دنیایش گرفتار ساخت ( که همان غرق دسته جمعی دنیوی و آتش صبحگاهی و شامگاهی برزخی بود ) . [ نظرات / امتیازها ]
26) بی تردید در این ( حادثه ) عبرتی است برای کسی که ( از خدا ) می ترسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
15) آیا داستان موسی به تو رسیده است؟! [ نظرات / امتیازها ]
16) در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقدّس «طوی» ندا داد ( و گفت ) : [ نظرات / امتیازها ]
17) به سوی فرعون برو که طغیان کرده است! [ نظرات / امتیازها ]
18) و به او بگو: «آیا می خواهی پاکیزه شوی؟! [ نظرات / امتیازها ]
19) و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی ( و گناه نکنی ) ؟!» [ نظرات / امتیازها ]
20) سپس موسی بزرگترین معجزه را به او نشان داد! [ نظرات / امتیازها ]
21) امّا او تکذیب و عصیان کرد! [ نظرات / امتیازها ]
22) سپس پشت کرد و پیوسته ( برای محو آیین حق ) تلاش نمود! [ نظرات / امتیازها ]
23) و ساحران را جمع کرد و مردم را دعوت نمود ، [ نظرات / امتیازها ]
24) و گفت: «من پروردگار برتر شما هستم!» [ نظرات / امتیازها ]
25) از این رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت! [ نظرات / امتیازها ]
26) در این عبرتی است برای کسی که ( از خدا ) بترسد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
15) آیا داستان موسی به تو رسید؟ . [ نظرات / امتیازها ]
16) وقتی پروردگارش از وادی مقدس طوی ندایش داد و گفت: . [ نظرات / امتیازها ]
17) به سوی فرعون برو که طغیان کرده است . [ نظرات / امتیازها ]
18) بگو آیا می خواهی پاک شوی؟ . [ نظرات / امتیازها ]
19) و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی . [ نظرات / امتیازها ]
20) موسی معجزه بزرگتر را نشانش داد . [ نظرات / امتیازها ]
21) ولی او تکذیب و سرپیچی کرد . [ نظرات / امتیازها ]
22) و سپس برگشت تا علیه موسی تلاش کند . [ نظرات / امتیازها ]
23) منادی فرستاد تا همه جمع شدند . [ نظرات / امتیازها ]
24) آن گاه گفت من پروردگار بزرگ شما هستم . [ نظرات / امتیازها ]
25) در نتیجه این بلندپروازی ، خدای تعالی او را به عذاب دنیا و آخرت بگرفت . [ نظرات / امتیازها ]
26) و در این سرگذشت عبرتی است برای مآل اندیشی که از سوء عاقبت ترسان است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
15) آیا خبر موسی عمران به تو رسیده؟ [ نظرات / امتیازها ]
16) آن گاه که خدایش او را در وادی مقدس طوی ( قرب طور ) ندا کرد. [ نظرات / امتیازها ]
17) که به سوی فرعون برو که او سخت به راه طغیان رفته است. [ نظرات / امتیازها ]
18) پس بگو: میل داری که ( از پلیدی خود پرستی و شرک ) پاک و پاکیزه شوی؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) و تو را به راه خدا هدایت کنم تا بترسی ( و به درگاه عظمت و قدرت او خاشع و فروتن شوی ) ؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) پس آن آیت و معجزه بزرگتر را به او نمود. [ نظرات / امتیازها ]
21) فرعون تکذیب و نافرمانی کرد. [ نظرات / امتیازها ]
22) از آن پس ( که معجزه موسی دید ) باز روی از حق بگردانید و ( برای دفع موسی ) به جهد و کوشش برخاست. [ نظرات / امتیازها ]
23) پس ( با رجال بزرگ دربار خود ) انجمن کرد و ندا داد. [ نظرات / امتیازها ]
24) و گفت: منم خدای بزرگ شما. [ نظرات / امتیازها ]
25) خدا هم او را به عقاب دنیا و آخرت گرفتار کرد. [ نظرات / امتیازها ]
26) تا به هلاکت او اهل ترس از خدا عبرت گیرند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
15) آیا سرگذشت موسی بر تو آمد؟ [ نظرات / امتیازها ]
16) آن گاه که پروردگارش او را در وادی مقدّس «طُوی» ندا درداد: [ نظرات / امتیازها ]
17) «به سوی فرعون برو که وی سر برداشته است [ نظرات / امتیازها ]
18) و بگو: آیا سَرِ آن داری که به پاکیزگی گرایی ، [ نظرات / امتیازها ]
19) و تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا پروا بداری؟» [ نظرات / امتیازها ]
20) پس معجزه بزرگ [ خود ] را بدو نمود. [ نظرات / امتیازها ]
21) و [ لی فرعون ] تکذیب نمود و عصیان کرد. [ نظرات / امتیازها ]
22) سپس پشت کرد [ و ] به کوشش برخاست ، [ نظرات / امتیازها ]
23) و گروهی را فراهم آورد [ و ] ندا درداد ، [ نظرات / امتیازها ]
24) و گفت: «پروردگار بزرگتر شما مَنَم!» [ نظرات / امتیازها ]
25) و خدا [ هم ] او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد. [ نظرات / امتیازها ]
26) در حقیقت ، برای هر کس که [ از خدا ] بترسد ، در این [ ماجرا ] عبرتی است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
15) ای پیامبر ، آیا سرگذشت موسی به تو رسیده است ؟ [ نظرات / امتیازها ]
16) آن گاه که پروردگارش او را در وادی مقدّس ( طُوی ) به رسالت برگزید و به وی ندا در داد : [ نظرات / امتیازها ]
17) به سوی فرعون برو که او طغیان کرده و بندگی خدا را وانهاده است . [ نظرات / امتیازها ]
18) و به او بگو : آیا دوست داری که دل از طغیان بشویی و به پاکی رسی ؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) و آیا سرِ آن داری که تو را به شناخت پروردگارت راه نمایم تا از او بیم داشته باشی و بندگی اش کنی ؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) موسی به سراغ فرعون رفت و او را به بندگی خدا فرا خواند و بزرگترین آیت ( اژدها شدنِ عصایش ) را به او نشان داد . [ نظرات / امتیازها ]
21) فرعون رسالت موسی را دروغ انگاشت و او را نافرمانی کرد . [ نظرات / امتیازها ]
22) سپس پشت کرد و برای مبارزه با رسالت موسی به تلاش برخاست . [ نظرات / امتیازها ]
23) آن گاه مردم را گرد آورد و ندا در داد . [ نظرات / امتیازها ]
24) و گفت : منم برترین پروردگار شما . [ نظرات / امتیازها ]
25) پس خدا او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
26) به یقین ، در این داستان برای کسی که فطرتی سالم دارد و از عذاب خدا می ترسد ، پند و عبرتی است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
15) آیا سرگذشت موسی به تو رسیده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
16) هنگامی که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی ندا داد [ نظرات / امتیازها ]
17) که: به سوی فرعون برو زیرا که طغیان کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
18) پس به او بگو: می خواهی [ از آلودگی شرک و طغیان ] پاک و پاکیزه شوی؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) من تو را به سوی پروردگارت راهنمایی می کنم تا از او بترسی [ و از طغیان دست برداری. ] [ نظرات / امتیازها ]
20) پس آن معجزه بزرگ تر را به او نشان داد. [ نظرات / امتیازها ]
21) ولی [ او آن را ] تکذیب کرد و سرپیچی نمود. [ نظرات / امتیازها ]
22) سپس [ به حق ] پشت کرد [ و برای نابودی موسی ] به تلاش برخاست! [ نظرات / امتیازها ]
23) پس [ قومش را ] گرد آورد ، و ندا داد [ نظرات / امتیازها ]
24) و گفت: من پروردگار بزرگ تر شما هستم. [ نظرات / امتیازها ]
25) پس خدا هم [ به کیفر این ادعای نابجا ] او را به عذاب آخرت و دنیا دچار ساخت. [ نظرات / امتیازها ]
26) بی تردید در این سرگذشت برای کسی که [ از عذاب خدا ] بترسد عبرتی است. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
15) ترا هیچ آیا بیامد خبر
ز موسای عمران پیغامبر
[ نظرات / امتیازها ]
16) در آنگه که در ، قدس وادی طور
ندا کرد بر او خدای غفور
[ نظرات / امتیازها ]
17) برو سوی فرعون کان تیره بخت
ره سرکشی را گرفتست سخت
[ نظرات / امتیازها ]
18) بگو هیچ خواهی ز شرک پلید
به پاکی گرایی بگردی سعید [ نظرات / امتیازها ]
19) هدایت نمایم تو را بر خدا
که خاشع بگردی بر آن کبریا [ نظرات / امتیازها ]
20) چو موسی یکی حجت آشکار
نمایاند بر امر پروردگار [ نظرات / امتیازها ]
21) ورا کرد تکذیب فرعون پست
به عصیان و طغیان برآورده دست
[ نظرات / امتیازها ]
22) اگر چه که فرعون ز آن مرد راد
نشانهای حجت بدیدی زیاد
ولی باز روی از خداوند تافت
سوی زشتکاری و عصیان شتافت
[ نظرات / امتیازها ]
23) بیاورد درباریان در حضور
ندا زد بر آنان ز فرط غرور
[ نظرات / امتیازها ]
24) که هستم من اکنون اله و خدا
منم کردگار بزرگ شما
[ نظرات / امتیازها ]
25) خدا نیز بر او گرفتی عقاب
به دنیا و عقبی نمودش عذاب
[ نظرات / امتیازها ]
26) که پرهیزکاران نیکو سرشت
بگیرند عبرت از این سرنوشت
[ نظرات / امتیازها ]
 » صفارزاده
15) [اى پیامبر] آیا داستان موسى را شنیده اى؟. [ نظرات / امتیازها ]
16) آنگاه که آفریدگار پروردگارش او را در سرزمین مقدّس طُوى ندا داد. [ نظرات / امتیازها ]
17) [و فرمود:] «به سوى فرعون که سر به طغیان برداشته برو. [ نظرات / امتیازها ]
18) و به او بگو: «آیا قصد دارى از کفر و ستم پاک شوى؟. [ نظرات / امتیازها ]
19) «و من مى توانم تو را به سوى آفریدگارت هدایت کنم تا از او بترسى و دست از طغیان بردارى.». [ نظرات / امتیازها ]
20) آنگاه موسى معجزه ى بزرگ را بر او ظاهر ساخت. [ نظرات / ام