از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
24) پس انسان باید به خوراک خویش بنگرد ( تا دست قدرت حق را ببیند ) . [ نظرات / امتیازها ]
25) ما آب را به ریزش خاصی فرو ریختیم ( به شکل باران و برف و تگرگ ) . [ نظرات / امتیازها ]
26) سپس این زمین را شکافتیم شکافتنی ( متناسب حال گیاهان و درختان و چشمه ها ) . [ نظرات / امتیازها ]
27) پس در آن دانه ای رویانیدیم ( با اقسام مختلف و بی شمار ) . [ نظرات / امتیازها ]
28) و درخت انگور و سبزیجاتی که چندین نوبت چیده می شود. [ نظرات / امتیازها ]
29) و درخت زیتون و خرمایی. [ نظرات / امتیازها ]
30) و باغ هایی حصار کشیده مملوّ از درختان تنومند و بزرگ. [ نظرات / امتیازها ]
31) و میوه ای تر و خشکانده شده برای ذخیره ، و علف چرایی. [ نظرات / امتیازها ]
32) برای برخورداری شما و چهارپایانتان. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
24) انسان باید به غذای خویش ( و آفرینش آن ) بنگرد! [ نظرات / امتیازها ]
25) ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم ، [ نظرات / امتیازها ]
26) سپس زمین را از هم شکافتیم ، [ نظرات / امتیازها ]
27) و در آن دانه های فراوانی رویاندیم ، [ نظرات / امتیازها ]
28) و انگور و سبزی بسیار ، [ نظرات / امتیازها ]
29) و زیتون و نخل فراوان ، [ نظرات / امتیازها ]
30) و باغهای پردرخت ، [ نظرات / امتیازها ]
31) و میوه و چراگاه ، [ نظرات / امتیازها ]
32) تا وسیله ای برای بهره گیری شما و چهارپایانتان باشد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
24) پس انسان باید به غذای خود بنگرد . [ نظرات / امتیازها ]
25) این ما بودیم که آب را به کیفیتی که انسانها خبر ندارند از آسمان فرستادیم . [ نظرات / امتیازها ]
26) و سپس زمین را باز به کیفیتی ناگفتنی و به وسیله دانه ها شکافتیم . [ نظرات / امتیازها ]
27) و در آن دانه ها رویاندیم . [ نظرات / امتیازها ]
28) و انگور و سبزیجاتی . [ نظرات / امتیازها ]
29) و زیتون و نخلی . [ نظرات / امتیازها ]
30) و باغهای پر درخت سر به هم کرده ای . [ نظرات / امتیازها ]
31) و میوه و چراگاه . [ نظرات / امتیازها ]
32) تا وسیله زندگی شما و حیوانات شما باشد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
24) آدمی باید به قوت و غذای خود به چشم خود بنگرد. [ نظرات / امتیازها ]
25) که ما آب باران فرو ریختیم. [ نظرات / امتیازها ]
26) آن گاه خاک زمین بشکافتیم. [ نظرات / امتیازها ]
27) و حبوبات برویانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
28) و باغ انگور و نباتاتی که هر چه بدروند باز بروید. [ نظرات / امتیازها ]
29) و درخت زیتون و نخل خرما. [ نظرات / امتیازها ]
30) و باغهای پر از درختان کهن. [ نظرات / امتیازها ]
31) و انواع میوه ها و علفها و مرتعها. [ نظرات / امتیازها ]
32) تا شما آدمیان و حیوانات شما هم از آن بهره مند شوید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
24) پس انسان باید به خوراک خود بنگرد ، [ نظرات / امتیازها ]
25) که ما آب را به صورت بارشی فرو ریختیم [ نظرات / امتیازها ]
26) آن گاه زمین را با شکافتنی [ لازم ] شکافتیم [ نظرات / امتیازها ]
27) پس در آن ، دانه رویانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
28) و انگور و سبزی ، [ نظرات / امتیازها ]
29) و زیتون و درخت خرما ، [ نظرات / امتیازها ]
30) و باغهای انبوه ، [ نظرات / امتیازها ]
31) و میوه و چراگاه ، [ نظرات / امتیازها ]
32) [ تا وسیله ] استفاده شما و دامهایتان باشد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
24) پس انسان باید برای درک ربوبیّت خدا به خوراکی اش بنگرد و در آن دقّت کند ، [ نظرات / امتیازها ]
25) که ما آب را به صورت باران چنان که باید فرو ریختیم ، [ نظرات / امتیازها ]
26) سپس زمین را با رویش گیاهان به خوبی شکافتیم ، [ نظرات / امتیازها ]
27) و دانه در آن رویاندیم ، [ نظرات / امتیازها ]
28) و درخت انگور و سبزی ، [ نظرات / امتیازها ]
29) و درخت زیتون و درخت خرما ، [ نظرات / امتیازها ]
30) و باغ هایی انبوه از درختان بزرگ ، [ نظرات / امتیازها ]
31) و میوه و چراگاه . [ نظرات / امتیازها ]
32) همه خوراکی ها را رویاندیم تا شما و دام هایتان را بهره مند سازیم . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
24) پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد [ نظرات / امتیازها ]
25) که ما [ از آسمان ] آب فراوانی فرو ریختیم. [ نظرات / امتیازها ]
26) سپس زمین را [ به صورتی سودمند ] از هم شکافتیم. [ نظرات / امتیازها ]
27) پس در آن دانه های فراوانی رویاندیم ، [ نظرات / امتیازها ]
28) و انگور و سبزیجات [ نظرات / امتیازها ]
29) و زیتون و درخت خرما [ نظرات / امتیازها ]
30) و بوستان های پر از درخت تناور و بزرگ [ نظرات / امتیازها ]
31) و میوه و چراگاه [ نظرات / امتیازها ]
32) تا مایه برخورداری شما و دام هایتان باشد. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- راهنما
24) پس انسان باید به طعام خود نظر کند; [ نظرات / امتیازها ]
25) که ما آب (باران) را چنان که باید فرو ریختیم، [ نظرات / امتیازها ]
26) سپس زمین را چنان که باید شکافتیم، [ نظرات / امتیازها ]
27) و دانه در آن رویاندیم، [ نظرات / امتیازها ]
28) و درخت انگور و سبزیجات، [ نظرات / امتیازها ]
29) و درخت زیتون و خرما، [ نظرات / امتیازها ]
30) و بوستان هاى پر درخت، [ نظرات / امتیازها ]
31) و میوه و مرتع، [ نظرات / امتیازها ]
32) که براى شما و براى دام هایتان مایه بهرهورى است. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
24) :پس باید نظر کند به دیدهء عبرتبه سوى‏
خوردنى خود و ببیند به چه وجه احداث و ایجاد مى‏شود. [ نظرات / امتیازها ]
25) :به درستى که ما ریزان نمودیم آب را از ابر،ریختنى که باران باشد به طریق خاص. [ نظرات / امتیازها ]
26) :پس شکافتیم زمین را،شَقًّا:شکافتنى به نبات. [ نظرات / امتیازها ]
27) :پس رویانیدیم به قدرت کاملهء خود در زمین،دانه را
که قوت توان نمود،مانند گندم و جو و غیره. [ نظرات / امتیازها ]
28) :و درخت انگور و رطب که خرما باشد به تمام اقسام. [ نظرات / امتیازها ]
29) و درخت زیتون و درخت خرما. [ نظرات / امتیازها ]
30) و باغ‏هاى مشتمل بر درختان ضخیم و تناور یا بسیار انبوه. [ نظرات / امتیازها ]
31) و میوه‏هاى تر و چراگاه«علف» [ نظرات / امتیازها ]
32) این همه نعمتها را قرار دادیم به جهت بهره و برخوردارى شما،و به جهت چهارپایان شما،زیرا اشیاء مذکوره بعضى طعام و بعضى‏
علف است [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
24) پس شایسته است که انسان به خوراک خود درنگرد.» [ نظرات / امتیازها ]
25) ما فرو ریختیم آب (باران) را فرو ریختنى [ نظرات / امتیازها ]
26) سپس زمین را شکافتیم شکافتنى.» [ نظرات / امتیازها ]
27) پس دانه را در آن رویانیدیم.» [ نظرات / امتیازها ]
28) و انگور و سبزیها. [ نظرات / امتیازها ]
29) و درختهاى زیتون و خرما. [ نظرات / امتیازها ]
30) و باغهاى آکنده از درختان درهم پیچیده. [ نظرات / امتیازها ]
31) و میوه و چمنزار. [ نظرات / امتیازها ]
32) که مورد بهره‏بردارى شما و چارپایانتان قرار مى‏گیرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
24) ‌پس‌ باید بنگرد انسان‌ ‌به‌ خوراکش‌ [ نظرات / امتیازها ]
25) همانا ‌ما ریختیم‌ آبرا ریختنی‌ [ نظرات / امتیازها ]
26) ‌پس‌ شکافتیم‌ زمین‌ ‌را‌ شکافتنی‌ [ نظرات / امتیازها ]
27) ‌پس‌ رویاندیم‌ ‌در‌ ‌آن‌ حبوبات‌ [ نظرات / امتیازها ]
28) و انگور و گیاه‌ اسپست‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
29) و درخت‌ زیتون‌ و خرما [ نظرات / امتیازها ]