از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
33) پس هنگامی که صیحه گوش خراش ( نفخه دوم صور ) در رسد ، [ نظرات / امتیازها ]
34) روزی که آدمی از برادرش می گریزد. [ نظرات / امتیازها ]
35) و از مادر و پدرش. [ نظرات / امتیازها ]
36) و از همسر و پسرانش. [ نظرات / امتیازها ]
37) برای هر انسانی در آن روز حال و کاری خواهد بود که او را به خود مشغول دارد. [ نظرات / امتیازها ]
38) چهره هایی در آن روز روشن و درخشان است. [ نظرات / امتیازها ]
39) خندان و شادمان. [ نظرات / امتیازها ]
40) و چهره هایی در آن روز بر آنها غبار و کدورت است. [ نظرات / امتیازها ]
41) سیاهی و تاریکیی آن را فرا گرفته و پوشانده است. [ نظرات / امتیازها ]
42) آنان همان کافران فاجرند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
33) هنگامی که آن صدای مهیب [ صیحه رستاخیز ] بیاید ، ( کافران در اندوه عمیقی فرومی روند ) ! [ نظرات / امتیازها ]
34) در آن روز که انسان از برادر خود می گریزد ، [ نظرات / امتیازها ]
35) و از مادر و پدرش ، [ نظرات / امتیازها ]
36) و زن و فرزندانش [ نظرات / امتیازها ]
37) در آن روز هر کدام از آنها وضعی دارد که او را کاملًا به خود مشغول می سازد! [ نظرات / امتیازها ]
38) چهره هایی در آن روز گشاده و نورانی است ، [ نظرات / امتیازها ]
39) خندان و مسرور است [ نظرات / امتیازها ]
40) و صورتهایی در آن روز غبارآلود است ، [ نظرات / امتیازها ]
41) و دود تاریکی آنها را پوشانده است ، [ نظرات / امتیازها ]
42) آنان همان کافران فاجرند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
33) پس وقتی آن صیحه شدید آسمانی بیاید . [ نظرات / امتیازها ]
34) و روزی رسد که هر کس از برادرش هم فرار می کند . [ نظرات / امتیازها ]
35) و از مادر و پدرش . [ نظرات / امتیازها ]
36) و از همسر و فرزندانش . [ نظرات / امتیازها ]
37) در آن روز هر کس آن قدر گرفتار است که به یاد غیر خودش نمی افتد . [ نظرات / امتیازها ]
38) در آن روز چهره ها دو جورند چهره هایی نورانی . [ نظرات / امتیازها ]
39) خندان و خوشحال . [ نظرات / امتیازها ]
40) و چهره هایی غبارآلود و اندوهبار . [ نظرات / امتیازها ]
41) که ظلمت و کدورت از آن می بارد . [ نظرات / امتیازها ]
42) آنان همین کافران فاجرند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
33) ( به یاد آرید ) آن گاه که ندای مهیب قیامت ( به گوش همه خلق ) برسد. [ نظرات / امتیازها ]
34) آن روز که ( از وحشت و هولناکی ) هر کس از برادرش می گریزد. [ نظرات / امتیازها ]
35) و بلکه از مادر و پدرش. [ نظرات / امتیازها ]
36) و از زن و فرزندانش هم می گریزد. [ نظرات / امتیازها ]
37) در آن روز هر کس چنان گرفتار شأن و کار خود است که به هیچ کس نتواند پرداخت. [ نظرات / امتیازها ]
38) آن روز طایفه ای ( که اهل ایمانند ) رخسارشان فروزان است. [ نظرات / امتیازها ]
39) خندان و شادمانند. [ نظرات / امتیازها ]
40) و رخسار گروهی گرد آلود غم و اندوه است. [ نظرات / امتیازها ]
41) و به رویشان خاک سیاه ذلّت و خجلت نشسته. [ نظرات / امتیازها ]
42) آنها همان کافران و بدکاران عالمند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
33) پس چون فریاد گوش خراش دررسد [ نظرات / امتیازها ]
34) روزی که آدمی از برادرش ، [ نظرات / امتیازها ]
35) و از مادرش و پدرش. [ نظرات / امتیازها ]
36) و از همسرش و پسرانش می گریزد ، [ نظرات / امتیازها ]
37) در آن روز ، هر کسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می دارد. [ نظرات / امتیازها ]
38) در آن روز ، چهره هایی درخشانند ، [ نظرات / امتیازها ]
39) خندان [ و ] شادانند. [ نظرات / امتیازها ]
40) و در آن روز ، چهره هایی است که بر آنها غبار نشسته ، [ نظرات / امتیازها ]
41) [ و ] آنها را تاریکی پوشانده است [ نظرات / امتیازها ]
42) آنان همان کافران بدکارند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
33) این جهان سرانجام به آخرت خواهد پیوست; پس هنگامی که در صور دمیده شود و آن بانگ شدید کرکننده برآید ، [ نظرات / امتیازها ]
34) روزی که آدمی از برادرش می گریزد ، [ نظرات / امتیازها ]
35) و از مادر و پدرش ، [ نظرات / امتیازها ]
36) و از همسر و پسرانش; [ نظرات / امتیازها ]
37) زیرا هر کسی از ایشان آن روز کاری دارد که او را کفایت می کند و از پرداختن به دیگران باز می دارد ، [ نظرات / امتیازها ]
38) آری ، چون آن بانگ برآید و قیامت برپا گردد ، در آن روز چهره هایی تابانند ، [ نظرات / امتیازها ]
39) به نام خداوندِ گسترده مهرِ مهربان [ نظرات / امتیازها ]
40) و چهره هایی در آن روز بر آنها غبار غم و اندوه نشسته است . [ نظرات / امتیازها ]
41) و سیاهی و تیرگی آنها را فرا می گیرد . [ نظرات / امتیازها ]
42) اینان همان کافرانِ بدکارِ گناه پیشه اند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
33) پس زمانی که آن بانگ هولناک و مهیب در رسد ، [ نظرات / امتیازها ]
34) روزی که آدمی فرار می کند ، از برادرش [ نظرات / امتیازها ]
35) و از مادر و پدرش [ نظرات / امتیازها ]
36) و از همسر و فرزندانش [ نظرات / امتیازها ]
37) در آن روز هرکسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می کند [ تا جایی که نمی گذارد به چیز دیگری بپردازد. ] [ نظرات / امتیازها ]
38) در آن روز چهره هایی درخشان و نورانی است [ نظرات / امتیازها ]
39) خندان و خوشحال [ نظرات / امتیازها ]
40) و در آن روز چهره هایی است که بر آنان غبار نشسته [ نظرات / امتیازها ]
41) [ و ] سیاهی و تاریکی آنان را فرا گرفته است [ نظرات / امتیازها ]
42) آنان همان کافران بد کارند. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- راهنما
33) پس وقتى که آن صیحه کر کننده در رسد; [ نظرات / امتیازها ]
34) روزى که آدمى از برادرش مى گریزد، [ نظرات / امتیازها ]
35) و از مادر و پدرش، [ نظرات / امتیازها ]
36) و از همسر و پسرانش، [ نظرات / امتیازها ]
37) هر فردى از آنان در آن روز گرفتارى اى دارد که براى او بس است. [ نظرات / امتیازها ]
38) چهره هایى در آن روز درخشان اند، [ نظرات / امتیازها ]
39) خندان و شادمان اند. [ نظرات / امتیازها ]
40) و چهره هایى هستند که در آن روز بر آنها غبار [غم ]نشسته; [ نظرات / امتیازها ]
41) و سیاهى [ذلّت] آنها را فراگرفته است. [ نظرات / امتیازها ]
42) اینان همان کافران بدکرداراند. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
33) پس چون بیاید آواز کنندهء با شدّت و هیبت تمام،
[ نظرات / امتیازها ]
34) روزى که فرار کند مرد از برادر خود با وجود
مؤانسه و ملاطفه و مهربانى. [ نظرات / امتیازها ]
35) :و از مادر خود،و از پدرش [ نظرات / امتیازها ]
36) و از زن خود با آنکه انیس او بوده [ نظرات / امتیازها ]
37) :هر مردى و شخصى را از اهل قیامت،:در آنروز کارى است که مشغول دارد او را به آن و به سبب گرفتارى او به‏
آن به کار دیگرى نپردازد. [ نظرات / امتیازها ]
38) صاحبان روى‏هائى باشند در آن روز،روشن و
درخشنده. [ نظرات / امتیازها ]
39) خندان و فرحناک و شادمان به سبب نجات از نیران‏ [ نظرات / امتیازها ]
40) و صاحبان رو‏یهائى در آن روز،بر آن غبار
و تیرگى باشد. [ نظرات / امتیازها ]
41) فرو گیرد آن را تاریکى و سیاهى نزد معاینه آتش جهنم و
انواع عذاب آن. [ نظرات / امتیازها ]
42) آن گروه رو سیاه،ایشانند کافران،
نابکاران و فاجران و فاسقان‏اند که خارج شده‏اند از دائرهء فرمان الهى به‏ سرکشى و نافرمانى [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
33) پس چون بانگ کر کننده بیاید. [ نظرات / امتیازها ]
34) روزى است که هر کس از برادرش مى‏گریزد.» [ نظرات / امتیازها ]
35) و از مادرش و از پدرش. [ نظرات / امتیازها ]
37) هر یک از ایشان را در آن روز کارى است که همان او را بسنده است. [ نظرات / امتیازها ]