از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
15) فَلا «فاء استیناف» «(لا)زائد»
أُقْسِمُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل[أنا]»
بالْخُنَّسِ «حرف جر و اسم مجرور» [ نظرات / امتیازها ]
16) الْجَوارِ «بدل، تابع»
الْکُنَّسِ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
17) وَ «واو عطف»
اللَّیْلِ «معطوف، تابع»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
عَسْعَسَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
18) وَ «واو عطف»
الصُّبْحِ «معطوف، تابع»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
تَنَفَّسَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
19) إِنَّهُ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم إن»
لَقَوْلُ «لام مزحلقه» «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع»
رَسُولٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
کَرِیمٍ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
20) ذِی «نعت، تابع»
قُوَّةٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
عِنْدَ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
ذِی «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
الْعَرْشِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
مَکِینٍ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
21) مُطاعٍ «نعت، تابع»
ثَمَّ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
أَمِینٍ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
22) وَ «واو عطف»
ما «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
صاحِبُکُمْ «اسم ما مرفوع یا در محل رفع» «(ک)مضاف إ»
بِمَجْنُونٍ«(ب)جرزائد» «خبر ما منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
23) وَ «واو عطف»
لَقَدْ «(ل)قسم» «حرف تحقیق»
رَآهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
بِالْأُفُقِ «حرف جر و اسم مجرور»
الْمُبِینِ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
24) وَ «واو حالیه»
ما «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
هُوَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
عَلَى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
الْغَیْبِ «اسم مجرور یا در محل جر»
بِضَنِینٍ«(ب)جرزائد» «خبر ما منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
25) وَ «واو حالیه»
ما «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
هُوَ «اسم ما مرفوع یا در محل رفع»
بِقَوْلِ «(ب)جرزائد» «خبر ما منصوب یا در محل نصب»
شَیْطانٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
رَجِیمٍ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
18) «إِنَّهُ»:
 توضيح : ضمیر (هُ) به قرآن، یا به خبرهای پیشین مذکور در این سوره برمی‌گردد. [ نظرات / امتیازها ]