از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
34) پس امروز کسانی که ایمان آورده اند به کافران می خندند. [ نظرات / امتیازها ]
35) بر روی تخت ها ( ی بهشتی به حال بهشتیان و دوزخیان ) می نگرند ، [ نظرات / امتیازها ]
36) که آیا کافران در برابر آنچه می کردند جزا داده شدند؟ یا عقاید و اعمال باطلشان در وجودشان تجسم کیفری یافت؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
34) ولی امروز مؤمنان به کفار می خندند ، [ نظرات / امتیازها ]
35) در حالی که بر تختهای آراسته بهشتی نشسته و ( به سرنوشت شوم آنها ) می نگرند! [ نظرات / امتیازها ]
36) آیا ( با این حال ) کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
34) و چون در دنیا چنین بودند امروز مؤمنین به کفار می خندند . [ نظرات / امتیازها ]
35) و بر اریکه های خود تکیه زده تماشا می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
36) ببینند آیا کفار در برابر کرده هایشان چه جزایی می بینند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
34) پس امروز هم اهل ایمان به کفار می خندند. [ نظرات / امتیازها ]
35) در حالی که بر تختها ( ی عزت تکیه زده و دوزخیان را ) مشاهده می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
36) آیا کافران به نتیجه افعال زشتی که می کردند رسیدند؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
34) و [ لی ] امروز ، مؤمنانند که بر کافران خنده می زنند. [ نظرات / امتیازها ]
35) بر تختها [ ی خود نشسته ] ، نظاره می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
36) [ تا ببینند ] آیا کافران به پاداش آنچه می کردند رسیده اند؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
34) پس امروز که روز جزاست ، مؤمنان به کافران می خندند . [ نظرات / امتیازها ]
35) مؤمنان در حجله ها روی تخت ها نشسته و می نگرند ، [ نظرات / امتیازها ]
36) که آیا کافرانِ گنه پیشه را به آنچه می کردند سزا داده اند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
34) پس امروز همواره مؤمنان به کافران می خندند. [ نظرات / امتیازها ]
35) بر تخت ها [ ی آراسته و پرارزش تکیه زده ] می نگرند [ نظرات / امتیازها ]
36) که آیا کافران را در برابر آنچه همواره انجام می دادند کیفر داده اند؟ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
34) تماشا کنان مردم خوش ضمیر
به دولت زده تکیه ها بر سریر [ نظرات / امتیازها ]
35) تماشا کنان مردم خوش ضمیر
به دولت زده تکیه ها بر سریر [ نظرات / امتیازها ]
36) مگر آن جزائی که روز شمار
ببینند کفار اندر کنار
جزائیست جز پاسخی راستین
بر آنچه نمودند خود پیش از این ؟ [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - حسین شاه عبدالعظیمی،
34) پس‌ امروز ‌که‌ روز قیامت‌ ‌است‌، آنان‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اند ‌ ‌از‌ حال‌ کفار می‌خندند. [ نظرات / امتیازها ]
35) در‌ حالتی‌ ‌که‌ ‌بر‌ تخت‌ها و حجله‌های‌ آراسته‌ ‌به‌ جواهر، می‌نگرند ‌به‌ ‌آنها‌ ‌در‌ جهنّم‌ ‌که‌ ‌به‌ انواع‌ عذاب‌ و عقاب‌ معذّبند . [ نظرات / امتیازها ]
36) آیا جزا داده‌ شدند کافران‌، ‌آن‌ عمل‌ها ‌را‌ ‌که‌ بودند ‌در‌ دنیا ‌که‌ می‌کردند ‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » خسروانی
34) 34‌-‌ ‌پس‌ امروز مؤمنان‌ کافران‌ ‌را‌ بخنده‌ میگیرند (همانطور ‌که‌ کافران‌ ‌در‌ دنیا بمؤمنان‌ می‌خندیدند‌. [ نظرات / امتیازها ]
35) 35‌-‌ و ‌بر‌ تختها تکیه‌ زده‌ و مینگرند . [ نظرات / امتیازها ]
36) 36‌-‌ آیا کافران‌ بآنچه‌ ‌در‌ دنیا کرده‌اند جزا و کیفر یافته‌اند! [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
34) 34‌-‌ امروز کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اند ‌به‌ کفار می‌خندند [ نظرات / امتیازها ]
35) 35‌-‌ ‌بر‌ تختهای‌ مزین‌ تماشا می‌کنند [ نظرات / امتیازها ]
36) 36‌-‌ آیا کفار ‌با‌ عمل‌ ‌خود‌ مجازات‌ شدند! [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
34) ‌پس‌ امروز آنانکه‌ ایمان‌ آوردند بکافران‌ میخندند [ نظرات / امتیازها ]
35) ‌با‌ آنکه‌ ‌بر‌ تختهای‌ مزیّن‌ نشسته‌ مینگرند [ نظرات / امتیازها ]
36) آیا جزا داده‌ شده‌اند کافران‌ ‌بر‌ آنچه‌ بودند ‌که‌ بجا می‌آوردند. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
34) ‌پس‌ ‌آن‌ روز آنان‌ ‌که‌ گرویدند ‌از‌ کافران‌ میخندند (34) [ نظرات / امتیازها ]
35) ‌بر‌ سریرها نظاره‌ میکنند (35) [ نظرات / امتیازها ]
36) آیا جزا داده‌ شدند کافران‌ آنچه‌ بودند ‌که‌ میکردند (36) [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
34) پس امروز کسانى که ایمان آوردند به کافران می ‏خندند، [ نظرات / امتیازها ]
35) در حالى که بر تخت‏ها (تکیه ‏زده و) می ‏نگرند. [ نظرات / امتیازها ]
36) آیا کافران آنچه را همواره انجام می ‏دادند پاداش داده شدند. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - شاه ولی اله دهلوی
34) ‌پس‌ امروز مسلمانان‌ ‌با‌ کافران‌ میخندند [ نظرات / امتیازها ]
35) ‌بر‌ تختها نشسته‌ نظر می‌کنند بهر جانب‌ [ نظرات / امتیازها ]
36) آیا جزا داده‌ شد کافران‌ ‌را‌ بحسب‌ آنچه‌ میکردند [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
34) و امروز مؤمنان به کافران مى‌خندند.«34» [ نظرات / امتیازها ]
35) بر تختها تکیه زده‌اند و مى‌نگرند.«35» [ نظرات / امتیازها ]
36) آیا کافران برابر اعمالشان پاداش یافته‌اند؟«36» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد بهرامپور
34) ولى امروز آنها که ایمان آورده‌اند، به کفار مى‌خندند«34» [ نظرات / امتیازها ]
35) بر تخت‌ها تکیه کرده تماشا مى‌کنند«35» [ نظرات / امتیازها ]
36) [حال‌] آیا کفار پاداش کردار خود را گرفتند«36» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمدل
34) لذا امروز (که روز سزا و جزای قیامت است) مؤمنان به کافران می‌خندند و ریشخندشان می‌کنند. [ نظرات / امتیازها ]
35) بر تختهای مجلّل (بهشتی) تکیه می‌زنند و (به زیبائیها و نعمتهای بسیار آنجا، و به حال زار کافران) می نگرند. [ نظرات / امتیازها ]
36) (خطاب به دوزخیان می‌گویند:) آیا به کافران پاداش و سزای کارهائی که می‌کرده‌اند، داده شده است [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمشاهی
34) حال امروز مؤمنان به کافران مى‌خندند«34» [ نظرات / امتیازها ]
35) که بر او رنگها مى‌نگرند«35» [ نظرات / امتیازها ]
36) که آیا به کافران در برابر آنچه کرده بودند جزا داده مى‌شود«36 [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد راهنما
34) پس امروز اهل ایمان به کافران مى خندند. [ نظرات / امتیازها ]
35) و بر روى تخت هاى آراسته نظاره مى کنند; [ نظرات / امتیازها ]
36) که آیا کافران در برابر آنچه انجام مى دادند به جزاى خود رسیده اند؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد صادقی تهرانی
34) پس امروز، کسانی که ایمان آوردند از (کار) کافران می‌خندند.«34» [ نظرات / امتیازها ]
35) بر تخت‌ها(ی خود نشسته و) نظاره می‌کنند.«35» [ نظرات / امتیازها ]
36) (با این جریان) آیا کافران به پاداش نیک! آنچه می‌کرده‌اند رسیده‌اند؟«36» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
34) پس امروز، اهل ایمان بر این کفّار مى‏خندند. [ نظرات / امتیازها ]
35) در حالى که بر تخت‏هاى بهشتى نظاره‏گرند. [ نظرات / امتیازها ]
36) که آیا کافران کیفر عملکرد خود را دیده‏اند؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
34) پس امروز- روز رستاخیز- کسانى که ایمان آورده‌اند به کافران مى‌خندند«34» [ نظرات / امتیازها ]
35) در حالى که بر تختها [ى آراسته تکیه زده‌اند] مى‌نگرند- به دوزخیان که به انواع عذاب گرفتارند-.«35» [ نظرات / امتیازها ]
36) آیا کافران بدانچه مى‌کردند پاداش داده شدند؟«36» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد معزی
34) پس امروز آنان که ایمان آوردند به کافرانند خنده‌زنان‌«34» [ نظرات / امتیازها ]
35)
بر بالشهایند نگران‌«35 [ نظرات / امتیازها ]
36) آیا پاداش داده شدند کفّار آنچه را بودند می‌کردند«36» [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
34) امّا امروز آنان که [در دنیا] ایمان آوردند بر کفرگرایان مى خندند. [ نظرات / امتیازها ]
35) 35 - بر تخت ها [نشسته اند و بر گرفتارى آنان ] مى نگرند. [ نظرات / امتیازها ]
36) اینک آیا به کفرگرایان [و خودکامگان ] در برابر آنچه انجام مى دادند پاداش [مناسب ] داده شد؟! [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
34) پس امروز (که روز قیامت است) مؤمنان نسبت به حال کفار می خندند . [ نظرات / امتیازها ]
35) در حالیکه بر تخت ها نشسته (به آنان که در دوزخ به عذاب های گوناگون گرفتارند) می نگرند . [ نظرات / امتیازها ]
36) محققاً کفار و منکران ، به آنچه انجام می دادند ، جزا و سزا داده شدند . [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تدبرقران
34)
پس امروز که روز جزاست، مؤمنان به کافران مى خندند.«۳۴» [ نظرات / امتیازها ]
35)
مؤمنان در حجله ها روى تختها نشسته و مى نگرند«۳۵» [ نظرات / امتیازها ]
36)
که آیا کافرانِ گنه پیشه را به آنچه مى کردند سزا داده اند؟«۳۶» [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
34) پس در چنین روزی (به جبران آنچه در دنیا اتفاق افتاد) کسانیکه ایمان آوردند به کافران می خندند [ نظرات / امتیازها ]
35) مومنان در حالی که بر تختها ( ی عزت تکیه زده و دوزخیان را ) مشاهده می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
36) آیا کافران جزا وپاداش آنچه میکردند داده شدند [ نظرات / امتیازها ]
  داريوش بيضايي - تفسیر هفت جلدی جامع قرآن بقلم و جمع آوری مرحوم علامه حاج سید ابراهیم بروجردی
34) پس امروز که روز جزا است, مؤمنین به کفار میخندند, [ نظرات / امتیازها ]
35) و بر تختها تکیه زده و دوزخیان را مشاهده میکنند, [ نظرات / امتیازها ]
36) آیا جزائیکه به کافران می دهند جز آن عملی است که در دنیا مرتکب شدند؟ [ نظرات / امتیازها ]