از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
7) چنین نیست ( که می پندارند حسابی نیست ) ، بی تردید نوشتار و کارنامه کیفری فاجران در سجّین است. [ نظرات / امتیازها ]
8) و تو چه می دانی که سجّین چیست! [ نظرات / امتیازها ]
9) نوشتار ( جامع ) رقم خورده ای است ( که مجازات اعمال همه فاجران در آن است ) [ نظرات / امتیازها ]
10) وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. [ نظرات / امتیازها ]
11) آنان که روز جزا را تکذیب می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
12) و آن را جز هر متجاوز گنه پیشه تکذیب نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
13) همان که هر گاه آیات ما بر او تلاوت می شود می گوید: افسانه های پیشینیان است. [ نظرات / امتیازها ]
14) چنین نیست ( که آیات ما افسانه باشد ) بلکه بر دل های آنان آنچه کسب می کرده اند ( از گناهان ) زنگار بسته است. [ نظرات / امتیازها ]
15) چنین نیست ( که آنها پندارند ) ، بی تردید آنها در آن روز از ( عنایات ) پروردگارشان در حجابند. [ نظرات / امتیازها ]
16) سپس آنان حتما وارد جهنم می شوند حرارت آن را چشیده و در آن خواهند سوخت. [ نظرات / امتیازها ]
17) سپس به آنها گفته می شود: این همان چیزی است که آن را تکذیب و انکار می کردید. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
7) چنین نیست که آنها ( درباره قیامت ) می پندارند ، به یقین نامه اعمال بدکاران در «سجّین» است! [ نظرات / امتیازها ]
8) تو چه می دانی «سجّین» چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
9) نامه ای است رقم زده شده و سرنوشتی است حتمی! [ نظرات / امتیازها ]
10) وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! [ نظرات / امتیازها ]
11) همانها که روز جزا را انکار می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
12) تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گنهکار است! [ نظرات / امتیازها ]
13) ( همان کسی که ) وقتی آیات ما بر او خوانده می شود می گوید: «این افسانه های پیشینیان است!» [ نظرات / امتیازها ]
14) چنین نیست که آنها می پندارند ، بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دلهایشان نشسته است! [ نظرات / امتیازها ]
15) چنین نیست که می پندارند ، بلکه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند! [ نظرات / امتیازها ]
16) سپس آنها به یقین وارد دوزخ می شوند! [ نظرات / امتیازها ]
17) بعد به آنها گفته می شود: «این همان چیزی است که آن را انکار می کردید!» [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
7) در آن روز همه یک جور سرنوشت ندارند بلکه نامه بدکاران در سجین است . [ نظرات / امتیازها ]
8) و تو چه دانی که سجین چیست؟ . [ نظرات / امتیازها ]
9) کتابی است نوشته شده . [ نظرات / امتیازها ]
10) در آن روز وای بر تکذیب گران . [ نظرات / امتیازها ]
11) همانها که روز جزا را تکذیب می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
12) و جز ستمگر گنه کار آن را تکذیب نکند . [ نظرات / امتیازها ]
13) و چون آیات ما را بر او بخوانند گوید افسانه های گذشتگان است . [ نظرات / امتیازها ]
14) نه ، این حرفها بهانه است ، علت اصلی تکذیبشان این است که در اثر اعمال زشتشان دلهایشان زنگار بسته . [ نظرات / امتیازها ]
15) نه ، چنین کسانی با نیکان سرنوشت مشترکی ندارند اینان آن روز از قرب پروردگارشان دورند . [ نظرات / امتیازها ]
16) آن گاه وارد جهنم شوند . [ نظرات / امتیازها ]
17) سپس به ایشان گفته شود که این همان چیزی است که آن را تکذیب می کردید . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
7) چنین نیست ( که منکران پندارند ) البته ( روز قیامت ) بد کاران با نامه عمل سیاهشان در عذاب سجّینند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و چگونه به حقیقت سجّین آگاه توانی شد؟ [ نظرات / امتیازها ]
9) کتابی است ( که به قلم حق ) نوشته شده. [ نظرات / امتیازها ]
10) وای آن روز به حال منکران و تکذیب کنندگان. [ نظرات / امتیازها ]
11) آنان که روز جزا را تکذیب می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
12) در صورتی که آن روز را کسی تکذیب نمی کند مگر هر ظالم و بد کاری در عالم. [ نظرات / امتیازها ]
13) که بر او چون آیات ما تلاوت شود گوید: این سخنان افسانه پیشینیان است. [ نظرات / امتیازها ]
14) چنین نیست ، بلکه ظلمت ظلم و بد کاریهاشان بر دلهای تیره آنها غلبه کرده است ( که قرآن را انکار می کنند ) . [ نظرات / امتیازها ]
15) چنین نیست ( که می پندارند ) ، آنها در آن روز از ( رحمت و کرم ) پروردگارشان محجوب و محرومند. [ نظرات / امتیازها ]
16) سپس آنها را به آتش دوزخ در افکنند. [ نظرات / امتیازها ]
17) و به آنان گویند: این همان دوزخی است که تکذیب آن می کردید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
7) نه چنین است [ که می پندارند ] ، که کارنامه بدکاران در «سجّین» است. [ نظرات / امتیازها ]
8) و تو چه دانی که «سجّین» چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
9) کتابی است نوشته شده. [ نظرات / امتیازها ]
10) وای بر تکذیب کنندگان در آن هنگام: [ نظرات / امتیازها ]
11) آنان که روز جزا را دروغ می پندارند. [ نظرات / امتیازها ]
12) و جز هر تجاوزپیشه گناهکاری آن را به دروغ نمی گیرد. [ نظرات / امتیازها ]
13) [ همان که ] چون آیات ما بر او خوانده شود ، گوید: « [ اینها ] افسانه های پیشینیان است.» [ نظرات / امتیازها ]
14) نه چنین است ، بلکه آنچه مرتکب می شدند زنگار بر دلهایشان بسته است. [ نظرات / امتیازها ]
15) زهی پندار ، که آنان در آن روز ، از پروردگارشان سخت محجوبند. [ نظرات / امتیازها ]
16) آن گاه به یقین ، آنان به جهنّم درآیند. [ نظرات / امتیازها ]
17) سپس [ به ایشان ] گفته خواهد شد: «این همان است که آن را به دروغ می گرفتید.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
7) کم فروشی نکنند و از روز حساب غفلت نورزند ، قطعاً سرنوشت فاجران که رستاخیز را دروغ می شمرند در سجّین مقرّر شده است . [ نظرات / امتیازها ]
8) و چه چیز تو را آگاه کرده است که سجّین چیست ؟ [ نظرات / امتیازها ]
9) سرنوشتی است حتمی که خدا برای گنهکاران مقرّر کرده است و برای همیشه در آن محبوسند . [ نظرات / امتیازها ]
10) وای بر تکذیب کنندگان ، آن گاه که آنچه برایشان مقدر شده است تحقّق یابد ! [ نظرات / امتیازها ]
11) همانان که روز جزا را دروغ می شمرند . [ نظرات / امتیازها ]
12) و جز هر تجاوزکار گناه پیشه ای آن را دروغ نمی شمرد . [ نظرات / امتیازها ]
13) هنگامی که آیات ما بر او تلاوت شود ، می گوید : اینها افسانه هایی است که مردمان نخستین ساخته و پرداخته اند . [ نظرات / امتیازها ]