از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
12) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
بَطْشَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
رَبِّکَ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «(ک)مضاف إ»
لَشَدِیدٌ «لام مزحلقه» «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
13) إِنَّهُ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم إن»
هُوَ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
یُبْدِئُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر» «خبر إنَّ محذوف»
وَ «واو عطف»
یُعِیدُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
14) وَ «واو عطف»
هُوَ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
الْغَفُورُ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
الْوَدُودُ«خبرثان» [ نظرات / امتیازها ]
15) ذُو «خبرثالث»
الْعَرْشِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
الْمَجِیدُ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
16) فَعَّالٌ «خبررابع»
لِما «حرف جر و اسم مجرور»
یُرِیدُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
[ نظرات / امتیازها ]