از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
14) حقّا که رستگار شد کسی که خود را ( از عقاید فاسد و رذایل اخلاق و عمل های زشت ) پاک کرد و رشد بخشید و زکات داد. [ نظرات / امتیازها ]
15) و نام پروردگار خود را یاد کرد و خضوع نمود و نماز خواند. [ نظرات / امتیازها ]
16) ( شما به سراغ آن فلاح نمی روید ) بلکه شما زندگی دنیا را ترجیح می دهید. [ نظرات / امتیازها ]
17) در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است. [ نظرات / امتیازها ]
18) همانا این ( امور: تزکیه و فلاح ، تذکّر و نماز و ایثار آخرت بر دنیا ) در همه کتاب های آسمانی گذشته ثبت است. [ نظرات / امتیازها ]
19) در کتاب های ابراهیم و موسی. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
14) به یقین کسی که پاکی جست ( و خود را تزکیه کرد ) ، رستگار شد. [ نظرات / امتیازها ]
15) و ( آن که ) نام پروردگارش را یاد کرد سپس نماز خواند! [ نظرات / امتیازها ]
16) ولی شما زندگی دنیا را مقدم می دارید ، [ نظرات / امتیازها ]
17) در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است! [ نظرات / امتیازها ]
18) این دستورها در کتب آسمانی پیشین ( نیز ) آمده است ، [ نظرات / امتیازها ]
19) در کتب ابراهیم و موسی. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
14) محققا هر کس که خود را تزکیه کند رستگار می شود . [ نظرات / امتیازها ]
15) و هر وقت نام خدا را به یاد آورد بلافاصله به نماز بایستد . [ نظرات / امتیازها ]
16) ولی شما ای مردم! زندگی دنیا را بر آن رستگاری مقدم می دارید . [ نظرات / امتیازها ]
17) با اینکه زندگی آخرت خیر محض و فنا ناپذیر است . [ نظرات / امتیازها ]
18) این سفارش ها در صحف قدیم نیز بود . [ نظرات / امتیازها ]
19) یعنی صحف ابراهیم و موسی . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
14) حقّا فلاح و رستگاری یافت آن کسی که تزکیه نفس کرد. [ نظرات / امتیازها ]
15) و به ذکر نام خدا به نماز و طاعت پرداخت. [ نظرات / امتیازها ]
16) ( اما شما مردم از جهل و غفلت از پی این سعادت نروید ) بلکه زندگانی دنیا را بگزینید و عزیز دارید. [ نظرات / امتیازها ]
17) در صورتی که منزل آخرت بسی بهتر و پاینده تر ( از دنیای چند روزه ) است. [ نظرات / امتیازها ]
18) این گفتار به حقیقت در کتب پیشین ذکر شده. [ نظرات / امتیازها ]
19) بخصوص در صحف ابراهیم و تورات موسی ( مفصل بیان گردیده است ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
14) رستگار آن کس که خود را پاک گردانید [ نظرات / امتیازها ]
15) و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد. [ نظرات / امتیازها ]
16) لیکن [ شما ] زندگی دنیا را بر می گزینید [ نظرات / امتیازها ]
17) با آنکه [ جهان ] آخرت نیکوتر و پایدارتر است. [ نظرات / امتیازها ]
18) قطعاً در صحیفه های گذشته این [ معنی ] هست ، [ نظرات / امتیازها ]
19) صحیفه های ابراهیم و موسی. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
14) قطعاً نیکبخت شد کسی که خود را از پلیدی ها و وابستگی های مادّی پاک ساخت ، [ نظرات / امتیازها ]
15) و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد . [ نظرات / امتیازها ]
16) ] شما به آخرت دل نمی بندید و به پاکی نمی گرایید [ بلکه زندگی دنیا را برمی گزینید ، [ نظرات / امتیازها ]
17) در صورتی که سرای آخرت بهتر و پاینده تر است . [ نظرات / امتیازها ]
18) قطعاً این حقایق در کتاب های آسمانی نخستین وجود دارد ، [ نظرات / امتیازها ]
19) در کتاب های ابراهیم و موسی . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
14) بی تردید کسی که خود را [ از زشتی های باطن و ظاهر ] پاک کرد ، رستگار شد. [ نظرات / امتیازها ]
15) و نام پروردگارش را یاد کرد ، پس نماز خواند. [ نظرات / امتیازها ]
16) [ ولی شما منکران لجوج به سوی راه رستگاری نمی روید ] بلکه زندگی دنیا را [ بر آن ] ترجیح می دهید. [ نظرات / امتیازها ]
17) در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است. [ نظرات / امتیازها ]
18) همانا این [ حقایق ] در کتاب های آسمانی پیشین هست. [ نظرات / امتیازها ]
19) [ در ] کتاب های ابراهیم وموسی. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه مصطفوی
14) و بتحقیق‌ رستگار شد آنکه‌ ‌خود‌ ‌را‌ تزکیه‌ نمود‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) و یاد کرد نام‌ ‌خدا‌ ‌را‌ ‌پس‌ مشغول‌ نماز و دعاء گردید‌ [ نظرات / امتیازها ]
16) ولی‌ ‌آنها‌ زندگی‌ دنیوی‌ ‌را‌ اختیار می‌کنند‌ [ نظرات / امتیازها ]
17) و زندگی‌ اخروی‌ همیشگی‌ و بهتر ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) و ‌اینکه‌ معنی‌ ‌در‌ صحیفه‌های‌ گذشته‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
19) از‌ حضرت‌ ابراهیم‌ و حضرت‌ موسی‌ (ع‌) مذکور ‌باشد‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
14) بتحقیق‌ رستگار شد کسیکه‌ پاک‌ کرد ‌خود‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) و یاد نمود نام‌ پروردگارش‌ ‌را‌ ‌پس‌ نماز خواند [ نظرات / امتیازها ]
16) ولی‌ اختیار میکنید زندگانی‌ دنیا ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
17) و دیگر سرای‌ بهتر و پاینده‌تر ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) همانا ‌اینکه‌ ‌هر‌ آینه‌ ‌در‌ کتابهای‌ پیشینیان‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
19) صحف‌ ابراهیم‌ و الواح‌ موسی‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
14) بدرستی‌ ‌که‌ رستگار شد آنکه‌ پاک‌ شد (14) [ نظرات / امتیازها ]
15) و یاد کرد نام‌ پروردگارش‌ ‌را‌ ‌پس‌ نماز گذارد (15) [ نظرات / امتیازها ]
16) بلکه‌ اختیار میکنید زندگانی‌ دنیا ‌را‌ (16) [ نظرات / امتیازها ]
17) و آخرت‌ بهتر ‌است‌ و پاینده‌تر (17) [ نظرات / امتیازها ]
18) بدرستی‌ ‌که‌ اینست‌ ‌هر‌ آینه‌ ‌در‌ صحیفه‌های‌ نخستین‌ (18) [ نظرات / امتیازها ]
19) صحیفه‌های‌ ابراهیم‌ و موسی‌ (19) [ نظرات / امتیازها ]
  اعظم زارع بيدکي - تفسیر نور
16) ولى شما زندگى دنیا را ترجیح مى‏دهید. [ نظرات / امتیازها ]
17) و حال آنکه آخرت بهتر و ماندگارتر است. [ نظرات / امتیازها ]
18) این سخن در کتب آسمانى پیشین نیز آمده است. [ نظرات / امتیازها ]
19) کتاب‏هاى ابراهیم و موسى. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - جلال الدین فارسی
14) بیگمان‌ رستگار شد ‌هر‌ ‌که‌ پاکی‌ پذیرفت‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) و نام‌ پروردگارش‌ ‌را‌ یاد کرد و نماز گزارد. [ نظرات / امتیازها ]
16) اما واقع‌ ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌شما‌ زندگی‌ دنیا ‌را‌ ترجیح‌ می‌دهید [ نظرات / امتیازها ]
17) ‌با‌ آنکه‌ زندگی‌ بازپسین‌ بهتر و ماندگارتر ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
18) مسلما ‌اینکه‌ حقیقت‌ ‌در‌ نامه‌های‌ پیشین‌ آمده‌ ‌است‌، [ نظرات / امتیازها ]
19) نامه‌های‌ ابراهیم‌ و موسی‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » شاه ولی اله دهلوی
14) هر‌ آئینه‌ رستگار گشت‌ ‌هر‌ ‌که‌ پاک‌ شد [ نظرات / امتیازها ]
15) و یاد کرد نام‌ پروردگار ‌خود‌ ‌را‌ ‌پس‌ نماز گذارد [ نظرات / امتیازها ]
16) بلکه‌ اختیار می‌کنید زندگانی‌ ‌اینکه‌ جهانی‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
17) و آخرت‌ بهترست‌ و پاینده‌تر ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) ‌هر‌ آئینه‌ ‌اینکه‌ مقدمه‌ مذکور ‌بود‌ ‌در‌ صحیفهای‌ نخستین‌ [ نظرات / امتیازها ]
19) صحیفهای‌ ابراهیم‌ و موسی‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد ابراهیم بروجردی
14) بحقیقت‌ رستگار شد ‌آن‌ کسی‌ ‌که‌ پاک‌ شد [ نظرات / امتیازها ]
15) و یاد کرد نام‌ پروردگار ‌خود‌ ‌را‌ ‌پس‌ بنماز پرداخت‌ [ نظرات / امتیازها ]
16) آن‌ کفار زندگانی‌ دنیا ‌را‌ ‌بر‌ آخرت‌ ‌بر‌ گزیده‌اند [ نظرات / امتیازها ]
17) و آخرت‌ بهتر و پاینده‌تر ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) ‌اینکه‌ گفتار ‌در‌ کتب‌ پیغمبران‌ پیشین‌ بیان‌ ‌شده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
19) بخصوص‌ ‌در‌ صحف‌ ابراهیم‌ و تورات‌ موسی‌ [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
14) هر آینه پاکان رستگار شدند؛«14» [ نظرات / امتیازها ]
15) آنان که نام پروردگار خود را بر زبان آوردند و نماز گزاردند.«15» [ نظرات / امتیازها ]
16) آرى، شما زندگى این جهان را بر مى‌گزینید،«16 [ نظرات / امتیازها ]
17) حال آنکه آخرت بهتر و پاینده‌تر است.«17» [ نظرات / امتیازها ]
18) این سخن در صحیفه‌هاى نخستین است:«18» [ نظرات / امتیازها ]
19) صحیفه‌هاى ابراهیم و موسى.«19» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد بهرامپور
14) حقا که هر که پاکى جست، رستگار شد«14» [ نظرات / امتیازها ]
15) نام پروردگارش را ذکر کرد و نماز گزارد«15» [ نظرات / امتیازها ]
16) بلکه شما زندگى دنیا را ترجیح مى‌دهید«16 [ نظرات / امتیازها ]
17) حال آن که آخرت بهتر و پایدارتر است«17» [ نظرات / امتیازها ]
18) همانا این [گفتار] در کتب [رسولان‌] پیشین آمده است«18» [ نظرات / امتیازها ]
19) [در] کتاب‌هاى ابراهیم و موسى«19» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمدل
14) قطعاً رستگار می‌گردد کسی که خویشتن را (از کثافت کفر و معاصی) پاکیزه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
15) و نام پروردگار خود را ببرَد و نماز بگزارد و فروتنی کند. [ نظرات / امتیازها ]
16) بلکه (بنا به سرشت انسانی) زندگی دنیا را (که محسوس و نقد است، بر زندگی آخرت که نامحسوس و نسیه است) ترجیح می‌دهید و برمی‌گزینید. [ نظرات / امتیازها ]
17) در حالی که آخرت (از دنیا) بهتر و پاینده‌تر است (عاقل چرا باید فانی و گذرا را بر باقی و پایا ترجیح دهد؟). [ نظرات / امتیازها ]
18) این (چیزها منحصر به این کتاب آسمانی نیست، بلکه) در کتابهای پیشین (نیز آمده و) بوده است. [ نظرات / امتیازها ]
19) (از جمله در) کتابهای ابراهیم و موسی. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمشاهی
14) به راستى هر کس پاکدلى پیشه کرد، رستگار شد«14» [ نظرات / امتیازها ]
15) و [هر کس‌] که نام پروردگارش را یاد کرد و نیایش کرد«15» [ نظرات / امتیازها ]
16) حق این است که شما زندگانى دنیا را بر مى‌گزینید«16» [ نظرات / امتیازها ]
17) و حال آنکه آخرت بهتر و پاینده‌تر است‌«17» [ نظرات / امتیازها ]
18) این [نکته‌] در کتب آسمانى پیشین هم هست‌«18» [ نظرات / امتیازها ]
19) در صحف ابراهیم و موسى‌«19» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد صادقی تهرانی
14) به‌راستی رستگار کرد آن کس که خود را بسی پاک گرداند.«14» [ نظرات / امتیازها ]
15) و نام پروردگارش را یاد کرد، پس نماز گزارد.«15» [ نظرات / امتیازها ]
16) بلکه (شما) زندگی دنیا را (بر آخرت) بر می‌گزینید.«16» [ نظرات / امتیازها ]
17) حال آنکه آخرت نیکوتر و پایدارتر است‌.«17» [ نظرات / امتیازها ]
18) بی‌گمان در صحیفه‌های گذشته (همچنان) این (وحی) موجود است؛«18» [ نظرات / امتیازها ]
19) (در) صحیفه‌های ابراهیم و موسی.«19 [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
14) براستى رستگار شد هر که پاکى ورزید- از کفر و شرک و گناهان-«14» [ نظرات / امتیازها ]
15) و نام پروردگارش را یاد کرد- به توحید و تکبیر- پس نماز گزارد.«15» [ نظرات / امتیازها ]
16) بلکه شما زندگى این جهان را برمى‌گزینید«16» [ نظرات / امتیازها ]
17) و حال آنکه آن جهان بهتر و پاینده‌تر است.«17