از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
21) فَ:رابطه /ذَکِّرْ:فعل امر مبنی بر سکون و"انت"فاعل
إِنَّمَا:کافه ومکفوفه
أَنْتَ:ضمیر منفصل ومبتدا
مُذَکِّرٌ:خبر ومرفوع ﴿٢١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
22) لَسْتَ:فعل ماضی از اخوات "کان" و"تا"ضمی متصل در محل رفع اسم"لیس"
عَلَیْهِمْ:جار و مجرور
بِ:جر زائد/مُصَیْطِرٍ:خبر"لیس" ﴿٢٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
24) ف:عاطفه /یُعَذِّبُهُ:فعل مضارع و"ها"ضمیر متصل در محل نصب مفعول به
اللَّهُ:لفظ جلاله مرفوع وفاعل
الْعَذَابَ:اسم منصوب ومفعول مطلق
الْأَکْبَرَ:صفت منصوب ﴿٢٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
25) إِنَّ:از حروف ناسخه
إِلَیْنَا:جار مجرور وخبر "ان"محذوف ومتعلق هم، محذوف
إِیَابَ:اسم "ان"
هُمْ:ضمیر متصل فی محل جر باضافه مضاف الیه ﴿٢٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
26) حِسَابَ:اسم"ان"هُمْ: ضمیر متصل فی محل جر باضافه مضاف الیه ﴿٢٦﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
21) فَذَکِّرْ «فاء رابط برای جواب شرط» «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»
إِنَّما «حرف کافه و مکفوف»
أَنْتَ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
مُذَکِّرٌ «خبر مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
22) لَسْتَ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(ت)اسم لیس»
عَلَیْهِمْ «حرف جر و اسم مجرور»
بِمُصَیْطِرٍ«(ب)جرزائد»«خبرلیس» [ نظرات / امتیازها ]
23) إِلاَّ «حرف استثناء»
مَنْ «مستثنی منصوب»
تَوَلَّى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
وَ «واو عطف»
کَفَرَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
24) فَیُعَذِّبُهُ «(ف)عطف» «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
اللَّهُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
الْعَذابَ «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است»
الْأَکْبَرَ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
25) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
إِلَیْنا «حرف جر و اسم مجرور» «خبر إنَّ محذوف»
إِیابَهُمْ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
26) ثُمَّ «حرف عطف»
إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
عَلَیْنا «حرف جر و اسم مجرور» «خبر إنَّ محذوف»
حِسابَهُمْ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]