از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
8) وُجُوهٌ :مرفوع مبتدا
یَوْمَئِذٍ:مفعول فیه
نَاعِمَةٌ:نعت ،خبر ﴿٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
9) لِسَعْیِهَا:جار ومجرور و"ها"ضمیر متصل فی محل جر بالاضافه مضاف الیه
رَاضِیَةٌ:اسم مرفوع،صفت ﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) فِی جَنَّةٍ:جار ومجرور/ عَالِیَةٍ:صفت مجرور ﴿١٠﴾ [ نظرات / امتیازها ]
11) لَا:حرف نفی
تَسْمَعُ:فعل مضارع و"انت"فاعل
فِیهَا:جار ومجرور و" تَسْمَعُ"متعلق
لَاغِیَةً:اسم منصوب ومفعول به ﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
12) فِیهَا :جار ومجرور ،خبر مقدم
عَیْنٌ:مبتدای موخر
جَارِیَةٌ:صفت مرفوع ﴿١٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
13) فِیهَا :جار و مجرور ،خبر مقدم
سُرُرٌ:مبتدای موخر
مَرْفُوعَةٌ:صفت مرفوع ﴿١٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
14) وَ:حرف عطف
أَکْوَابٌ:معطوف
مَوْضُوعَةٌ:صفت مرفوع ﴿١٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
15) وَ:حرف عطف /نَمَارِقُ:معطوف
مَصْفُوفَةٌ:صفت ﴿١٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
16) وَ:عاطفه/زَرَابِیُّ:معطوف
مَبْثُوثَةٌ:صفت مرفوع ﴿١٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
8) وُجُوهٌ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
یَوْمَئِذٍ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «(إذ)مضاف إ»
ناعِمَةٌ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
9) لِسَعْیِها «حرف جر و اسم مجرور» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
راضِیَةٌ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
10) فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
جَنَّةٍ «اسم مجرور یا در محل جر»
عالِیَةٍ «نعت، تابع» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر» [ نظرات / امتیازها ]
11) لا «حرف نفی غیر عامل»
تَسْمَعُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل[هی]»
فِیها «حرف جر و اسم مجرور»
لاغِیَةً «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
12) فِیها «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدم محذوف»
عَیْنٌ «مبتدای مؤخر»
جارِیَةٌ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
13) فِیها «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدم محذوف»
سُرُرٌ «مبتدای مؤخر»
مَرْفُوعَةٌ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
14) وأَکْوابٌ «معطوف، تابع»
مَوْضُوعَةٌ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
15) وَ «واو عطف»
نَمارِقُ «معطوف، تابع»
مَصْفُوفَةٌ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
16) وَ «واو عطف»
زَرابِیُّ «معطوف، تابع»
مَبْثُوثَةٌ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرنمونه
12) عین
 توضيح : گرچه ((عین )) در اینجا ((نکره )) است و معمولا نکره براى بیان یک فرد مى آید، ولى به قرینه سایر آیات قرآن معنى جنس دارد، و شامل چشمه هاى مختلف مى شود، همانگونه که در آیه 15 ذاریات مى خوانیم : ان المتقین فى جنات و عیون : ((پرهیزگاران در میان باغهاى بهشت و چشمه ها قرار دارند))
[ نظرات / امتیازها ]