از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
11) پس او گردنه و راه دشوار را بالا نرفته. [ نظرات / امتیازها ]
12) و تو چه دانی که راه دشوار چیست! [ نظرات / امتیازها ]
13) آزاد کردن برده ای است. [ نظرات / امتیازها ]
14) یا طعام دادن در روز قحطی و گرسنگی. [ نظرات / امتیازها ]
15) به یتیمی خویشاوند. [ نظرات / امتیازها ]
16) یا فقیری خاک نشین. [ نظرات / امتیازها ]
17) علاوه بر اینها از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و مهربانی و بخشش توصیه کرده اند. [ نظرات / امتیازها ]
18) آنها اصحاب یمن و سعادتند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
11) ولی او از آن گردنه مهمّ نگذشت! [ نظرات / امتیازها ]
12) و تو نمی دانی آن گردنه چیست! [ نظرات / امتیازها ]
13) آزادکردن برده ای ، [ نظرات / امتیازها ]
14) یا غذا دادن در روز گرسنگی ... [ نظرات / امتیازها ]
15) یتیمی از خویشاوندان ، [ نظرات / امتیازها ]
16) یا مستمندی خاک نشین را ، [ نظرات / امتیازها ]
17) سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند! [ نظرات / امتیازها ]
18) آنها «اصحاب الیمین» اند ( که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند ) ! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
11) پس چرا به مجاهده و کارهای دشوار اقدام نکرد؟ . [ نظرات / امتیازها ]
12) و تو چه می دانی که منظور از کار دشوار چیست؟ . [ نظرات / امتیازها ]
13) آزاد کردن برده . [ نظرات / امتیازها ]
14) و یا در روز قحطی سیر کردن گرسنگان . [ نظرات / امتیازها ]
15) یتیمی از خویشاوندان را . [ نظرات / امتیازها ]
16) یا مسکینی خاک نشین را غذا دادن . [ نظرات / امتیازها ]
17) تا از آن کسانی شود که ایمان آوردند و یکدیگر را به صبر و ترحم سفارش کردند . [ نظرات / امتیازها ]
18) آنها اصحاب یمین هستند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
11) باز هم به عقبه ( تکلیف ) تن در نداد. [ نظرات / امتیازها ]
12) و چگونه توان دانست که آن عقبه ( تکلیف و ایمان ) چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
13) آن بنده ( در راه خدا ) آزاد کردن است. [ نظرات / امتیازها ]
14) و طعام دادن در روز قحطی و گرسنگی است. [ نظرات / امتیازها ]
15) به یتیم خویشاوندان خود. [ نظرات / امتیازها ]
16) یا به فقیر مضطرّ خاک نشین. [ نظرات / امتیازها ]
17) و آن گاه هم از آنان باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به اهمیتت صبر و مهربانی با خلق سفارش می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
18) که آنها اهل یمین و سعادتند ( و نامه عمل به دست راست گیرند ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
11) و [ لی ] نخواست از گردنه [ عاقبت نگری ] بالا رَوَد! [ نظرات / امتیازها ]
12) و تو چه دانی که آن گردنه [ سخت ] چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
13) بنده ای را آزادکردن ، [ نظرات / امتیازها ]
14) یا در روز گرسنگی ، طعام دادن: [ نظرات / امتیازها ]
15) به یتیمی خویشاوند ، [ نظرات / امتیازها ]
16) یا بینوایی خاک نشین. [ نظرات / امتیازها ]
17) علاوه بر این از زمره کسانی باشد که گرویده و یکدیگر را به شکیبایی و مهربانی سفارش کرده اند [ نظرات / امتیازها ]
18) اینانند خجستگان. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
11) او با این انفاق های ناچیز هرگز به مقام خجستگان نخواهد رسید ، چرا که هنوز بر آن گردنه صعب العبور گام ننهاده است . [ نظرات / امتیازها ]
12) و چه چیز تو را آگاه کرده است که آن گردنه صعب العبور چیست ؟ [ نظرات / امتیازها ]
13) آن گردنه ، آزاد کردن بنده ای است ، [ نظرات / امتیازها ]
14) یا در روز قحطی طعام دادن ، [ نظرات / امتیازها ]
15) به یتیمی خویشاوند ، [ نظرات / امتیازها ]
16) یا به تهیدستی خاک نشین که سخت بینواست . [ نظرات / امتیازها ]
17) او علاوه بر این که بر آن گردنه گام ننهاده است ، از کسانی نیست که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر در راه خدا سفارش کرده و به بخشش به یتیمان و تهیدستان توصیه نموده اند . [ نظرات / امتیازها ]
18) کسانی که این گونه اند خجستگانند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
11) پس شتابان و با شدت به آن گردنه سخت وارد نشد [ نظرات / امتیازها ]
12) و تو چه می دانی آن گردنه سخت چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
13) آزاد کردن برده ، [ نظرات / امتیازها ]
14) یا طعام دادن در روز گرسنگی و قحطی ، [ نظرات / امتیازها ]
15) به یتیمی خویشاوند ، [ نظرات / امتیازها ]
16) یا مستمندی خاک نشین [ نظرات / امتیازها ]
17) علاوه بر [ انجام ] این [ تکالیف ] ، از کسانی باشد که ایمان آورده اند و یکدیگر را به صبر و مهربانی سفارش کرده اند [ نظرات / امتیازها ]
18) اینان سعادتمندان اند [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
11) ولی باز هم آدمی از عناد
به تکلیف این گردنه تن نداد
[ نظرات / امتیازها ]
12) ترا مایه آگهی حال کیست
که گوید به تو معنی عقبه چیست
[ نظرات / امتیازها ]
13) بود آن که در راه یکتا خدا
یکی بنده از بند سازی رها [ نظرات / امتیازها ]
14) بود آن که در قحط سالی تام
به مردم ببخشی غذا و طعام
[ نظرات / امتیازها ]
15) به طفل یتیمی که او آشنا ست
تو احسان و نیکی نمایی به خواست
[ نظرات / امتیازها ]
16) به مسکین نکویی کنی و فقیر
که بر خاک بنشسته او ناگزیر
[ نظرات / امتیازها ]
17) کسی این عملها بجای آورد
که ایمان به یکتا خدای آورد
سفارش نمایند هم را به صبر
به لطف و به رحمت نه آزار و جبر

[ نظرات / امتیازها ]
18) بلی این گروهند اهل یقین
همه رستگاران روی زمین

[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - حسن مصطفوی
11) ‌پس‌ ‌در‌ نیامد و وارد نشد ‌در‌ راه‌ پر زحمت‌ خیرات‌ [ نظرات / امتیازها ]
12) و چه‌ می‌دانی‌ تو چیست‌ راه‌ پر زحمت‌ خیرات‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) آزاد نمودن‌ بنده‌ای‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) ‌ یا ‌ طعام‌ دادنی‌ ‌در‌ روز گرسنگی‌ و سختی‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) یتیمی‌ خویشاوند [ نظرات / امتیازها ]
16) ‌ یا ‌ فقیری‌ خاک‌ نشین‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
17) ‌پس‌ بوده‌ ‌باشد‌ ‌از‌ آنانکه‌ ایمان‌ آوردند و توصیه‌ نمودند ببردباری‌ و توصیه‌ نمودند بمهربانی‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) ‌آن‌ جماعت‌ یاران‌ دست‌ راست‌ میباشند [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
11) 11‌-‌ ‌به‌ گردنه‌ و عقبه (تکلیف‌) تن‌ نداد [ نظرات / امتیازها ]
12) -‌ چه‌ چیزی‌ ‌او‌ ‌را‌ آگاه‌ کرد ‌که‌ عقبه‌ چیست‌. [ نظرات / امتیازها ]
13) 13‌-‌ عقبه‌ آزاد نمودن‌ بنده (زر خرید) ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) 14‌-‌ ‌ یا ‌ غذا دادن‌ میباشد ‌در‌ روز پریشانی‌ و گرسنگی‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) 15‌-‌ طعام‌ دادن‌ ‌به‌ یتیم‌ خویشاوند [ نظرات / امتیازها ]
16) 16‌-‌ ‌ یا ‌ ‌به‌ مسکین‌ خاکسار و نیازمند [ نظرات / امتیازها ]
17) 17‌-‌ بعدا انسان‌ ‌از‌ افرادی‌ ‌باشد‌ ‌که‌ ‌به‌ صبر و شکیبائی‌ سفارش‌ کند، و ‌به‌ مهربانی‌ توصیه‌ نماید [ نظرات / امتیازها ]
18) 18‌-‌ اینگونه‌ افرادند ‌که‌ اصحاب‌ و اهل‌ میمنت‌ میباشند [ نظرات / امتیازها ]
 » خسروانی
11) پس‌ (انسان‌) ‌بر‌ ‌خود‌ مشقّت‌ و سختی‌ تحمّل‌ عقبه‌ ‌را‌ روا نداد [ نظرات / امتیازها ]
12) و تو ندانی‌ ‌که‌ تحمّل‌ مشقّت‌ پیمودن‌ عقبه‌ چیست‌! [ نظرات / امتیازها ]
13) آزاد و خلاص‌ کردن‌ گردن‌ اسیری‌ ‌از‌ قید اسارت‌ و بندگی‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) یا ‌ خوراک‌ دادن‌ (بگرسنگان‌) ‌در‌ روزگار مجاعه‌ (و ‌إبن‌ عباس‌ گفته‌ ‌است‌ مراد ‌از‌ مسغبه‌ جوع‌ ‌یعنی‌ گرسنگی‌ ‌است‌). [ نظرات / امتیازها ]
15) اطعام‌ ‌به‌ یتیمی‌ ‌که‌ صاحب‌ قرابت‌ و خویشاوندی‌ ‌باشد‌ [ نظرات / امتیازها ]
16) یا ‌ اطعام‌ فقیر و ناداری‌ ‌که‌ ‌از‌ شدّت‌ فقر و بینوائی‌ خاک‌ نشین‌ ‌باشد‌ [ نظرات / امتیازها ]
17) سپس‌ (‌اینکه‌ عمل‌ قربت‌ و ‌اینکه‌ دستگیری‌ و اطعام‌) ‌از‌ طرف‌ کسی‌ ‌باشد‌ ‌که‌ ‌از‌ جمله‌ مؤمنان‌ ‌باشد‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) سپس‌ (‌اینکه‌ عمل‌ قربت‌ و ‌اینکه‌ دستگیری‌ و اطعام‌) ‌از‌ طرف‌ کسی‌ ‌باشد‌ ‌که‌ ‌از‌ جمله‌ مؤمنان‌ ‌باشد‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
11) 11‌-‌ داخل‌ ‌آن‌ گردنه‌ نشد [ نظرات / امتیازها ]
12) 12‌-‌ چه‌ می‌دانی‌ ‌آن‌ گردنه‌ چیست‌! [ نظرات / امتیازها ]
13) 13‌-‌ آزاد کردن‌ برده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
14) 14‌-‌ ‌ یا ‌ طعام‌ دادن‌ ‌در‌ روز گرسنگی‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) 15‌-‌ یتیمی‌ ‌را‌ ‌که‌ خویشاوند ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
16) 16‌-‌ ‌ یا ‌ مسکین‌ خاک‌ افتاده‌ای‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
17) 17‌-‌ سپس‌ (نشد) ‌از‌ آنان‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌ و سفارش‌ ‌به‌ صبر کردند و سفارش‌ ‌به‌ رحمت‌. [ نظرات / امتیازها ]
18) 18‌-‌ ‌آنها‌ اهل‌ برکت‌ هستند کسانی‌ ‌که‌ آیات‌ ‌ما ‌را‌ انکار کردند ‌آنها‌ [ نظرات / امتیازها ]