از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سوگند به خورشید و گسترش پرتو آن ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به ماه هنگامی که در پی آن آید. [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به روز آن گاه که زمین را روشن و فضا را نورانی و خورشید را هویدا سازد. [ نظرات / امتیازها ]
4) و سوگند به شب آن گاه که خورشید را بپوشاند و آفاق و هوا را تاریک نماید. [ نظرات / امتیازها ]
5) و سوگند به آسمان و آن ( موجود مقتدری ) که آن را بنا نمود. [ نظرات / امتیازها ]
6) و سوگند به این زمین و به آن ( ذات قادری ) که آن را بگسترد. [ نظرات / امتیازها ]
7) و سوگند به نفس ( آدمی ) و به آن که او را راست و درست کرد ( اعضاء او را متناسب یکدیگر و صفات او را متلائم اعضاء و محیط خارج نمود ) . [ نظرات / امتیازها ]
8) پس بدکاری و پرهیزکاریش را به وی الهام نمود و او را بر عمل توانا ساخت. [ نظرات / امتیازها ]
9) که به یقین رستگار شد کسی که نفس را ( در کمالات اعتقادی و اخلاقی ) رشد داد و ( از پلیدی های فکری و نفسانی ) پاکیزه داشت. [ نظرات / امتیازها ]
10) و بی تردید محروم و زیانکار شد کسی که آن را به پلیدی ها آلود و زیر پرده های جهل و کفر و فسق پنهان کرد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) به خورشید و گسترش نور آن سوگند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده ، [ نظرات / امتیازها ]
6) و به زمین و کسی که آن را گسترانیده ، [ نظرات / امتیازها ]
7) و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را ( آفریده و ) منظّم ساخته ، [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس فجور و تقوا ( شرّ و خیرش ) را به او الهام کرده است ، [ نظرات / امتیازها ]
9) که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده ، رستگار شده [ نظرات / امتیازها ]
10) و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته ، نومید و محروم گشته است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) سوگند به خورشید و گسترش نور آن . [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به ماه وقتی که دنبال خورشید می رود . [ نظرات / امتیازها ]
3) و به روز سوگند وقتی که همه جا را روشن می سازد . [ نظرات / امتیازها ]
4) و به شب سوگند وقتی که روی روز را می پوشاند . [ نظرات / امتیازها ]
5) و سوگند به آسمان و کسی که آن را بنا کرده . [ نظرات / امتیازها ]
6) و سوگند به زمین و آنکه آن را بگسترد . [ نظرات / امتیازها ]
7) و سوگند به جان آدمی و آن کس که آن را با چنان نظام کامل بیافرید . [ نظرات / امتیازها ]
8) و در اثر داشتن چنان نظامی خیر و شر آن را به آن الهام کرد . [ نظرات / امتیازها ]
9) ( سوگند به این آیات ) که هر کس جان خود را از گناه پاک سازد رستگار می شود . [ نظرات / امتیازها ]
10) و هر کس آلوده اش سازد زیانکار خواهد گشت . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) قسم به آفتاب و تابش آن ( هنگام رفعتش ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم به ماه آن گاه که در پی آفتاب تابان در آید. [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به روز هنگامی که جهان را روشن سازد. [ نظرات / امتیازها ]
4) و به شب وقتی که عالم را در پرده سیاهی کشد. [ نظرات / امتیازها ]
5) و قسم به آسمان بلند و آن که این کاخ رفیع را بنا کرد. [ نظرات / امتیازها ]
6) و به زمین و آن که آن را بگسترد. [ نظرات / امتیازها ]
7) و قسم به نفس ناطقه انسان و آن که او را نیکو به حد کمال بیافرید. [ نظرات / امتیازها ]
8) و به او شر و خیر او را الهام کرد. [ نظرات / امتیازها ]
9) ( قسم به این آیات الهی ) که هر کس نفس ناطقه خود را از گناه و بدکاری پاک و منزه سازد به یقین ( در دو عالم ) رستگار خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
10) و هر که او را ( به کفر و گناه ) پلید گرداند البته ( در دو جهان ) زیانکار خواهد گشت. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) سوگند به خورشید و تابندگی اش ، [ نظرات / امتیازها ]
2) سوگند به مَه چون پی [ خورشید ] رَوَد. [ نظرات / امتیازها ]
3) سوگند به روز چون [ زمین را ] روشن گرداند ، [ نظرات / امتیازها ]
4) سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد ، [ نظرات / امتیازها ]
5) سوگند به آسمان و آن کس که آن را برافراشت ، [ نظرات / امتیازها ]
6) سوگند به زمین و آن کس که آن را گسترد ، [ نظرات / امتیازها ]
7) سوگند به نَفْس و آن کس که آن را درست کرد [ نظرات / امتیازها ]
8) سپس پلیدکاری و پرهیزگاری اش را به آن الهام کرد ، [ نظرات / امتیازها ]