از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
1) وَ:قسم /اللَّیْلِ:مجرور،متعلق محذوف
إِذَا:مفعول فیه/ یَغْشَىٰ:فعل مضارع مرفوع ﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) وَ:عطف به ماقبل /النَّهَارِ:معطوف
إِذَا :مفعول فیه /تَجَلَّىٰ:فعل مضارع مرفوع ﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) وَ:عطف به ماقبل/مَا:معطوف وموصول/وجمله" خَلَقَ الذَّکَرَ وَالْأُنْثَىٰ"صله
خَلَقَ:فعل ماضی مبنی بر فتح و"هو"فاعل
الذَّکَرَ:مفعول به/ وَ:عطف/الْأُنْثَىٰ:معطوف ومنصوب ﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) إِنَّ:از حروف ناسخه/ سَعْیَ :اسم " إِنَّ "/کُم: ضمیر متصل درمحل جر مضاف الیه/ لَ:مزحلقه /لشَتَّىٰ:مرفوع وخبر برای " إِنَّ" ﴿٤﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) وَ «واو قسم»
اللَّیْلِ «اسم مجرور یا در محل جر»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
یَغْشى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ «واو عطف»
النَّهارِ «معطوف، تابع»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
تَجَلَّى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
ما «معطوف، تابع»
خَلَقَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
الذَّکَرَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
وَ «واو عطف»
الْأُنْثى «معطوف، تابع»‏ [ نظرات / امتیازها ]
4) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
سَعْیَکُمْ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب» «(ک)مضاف إ»
لَشَتَّى «لام مزحلقه» «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
  علي کمالي
2) والنَّهارِ:(معطوف)،مجرور،متعلق محذوف
إِذَا:مفعول فیه/ تجَلّی:فعل مضارع مرفوع ﴿١﴾ [ نظرات / امتیازها ]