از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
12) إِنَّ :از حروف ناسخه وخبر محذوف /عَلَیْنَا:جارو مجرور ومتعلق محذوف/ لَ:لام ابتدا/لْهُدَىٰ:اسم" إِنَّ" ﴿١٢﴾ [ نظرات / امتیازها ]
13) وَ:عطف/إِنَّ: از حروف ناسخه وخبر محذوف / لَنَا:جار ومجرور ومتعلق محذوف/ لَ:ابتدا/لْآخِرَةَ:اسم" إِنَّ" وَ:عطف/الْأُولَىٰ:معطوف ﴿١٣﴾ [ نظرات / امتیازها ]
14) فَ:استینافیه/أَنْذَرْفعل ماضی مبنی/تُ:ضمیر متصل در محل رفع ،فاعل /کُمْ:ضمیر متصل در محل نصب،مفعول به/ نَارًا:مفعول به منصوب/ تَلَظَّىٰ:فعل مضارع مرفوع و"هی"فاعل ﴿١٤﴾ [ نظرات / امتیازها ]
15) لَا:حرف نفی/ یَصْلَا:فعل مضارع مرفوع/هَا:ضمیر متصل در محل نصب مفعول به/ إِلَّا:حرف استثنا/ الْأَشْقَى:فاعل ﴿١٥﴾ [ نظرات / امتیازها ]
16) الَّذِی:اسم موصول ونعت/ کَذَّبَ:فعل ماضی مبنی بر فتح و"هو"فاعل/ وَ:عطف/تَوَلَّىٰ:فعل ماضی مبنی برفتح و"هو"فاعل﴿١٦ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
12) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
عَلَیْنا «حرف جر و اسم مجرور» «خبر إنَّ محذوف»
لَلْهُدى«(ل)ابتدا» «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»‏ [ نظرات / امتیازها ]
13) وَ «واو عطف»
إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
لَنا «حرف جر و اسم مجرور» «خبر إنَّ محذوف»
لَلْآخِرَةَ «(ل)ابتدا» «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
وَ «واو عطف»
الْأُولى «معطوف، تابع»‏ [ نظرات / امتیازها ]
14) فَأَنْذَرْتُکُمْ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «تاء ضمیر متصل در محل رفع فاعل»«(ک)مفعول به»
ناراً «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
تَلَظَّى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر»«فاعل[هی]» [ نظرات / امتیازها ]
15) لا «حرف نفی غیر عامل»
یَصْلاها «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
إِلاَّ «حرف استثناء»
الْأَشْقَى «فاعل مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
16) الَّذِی «نعت، تابع»
کَذَّبَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
وَ «واو عطف»
تَوَلَّى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]