از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
8) وَ:عطف/أَمَّا:حرف شرح وتفضیل/ مَنْ:مبتدا /بَخِلَ:فعل مبنی بر فتح و"هو"فاعل/ وَ:عطف/اسْتَغْنَىٰ:فعل ماضی مبنی بر فتح و"هو"فاعل ﴿٨﴾ [ نظرات / امتیازها ]
9) وَ :عطف/کَذَّبَ:فعل ماضی مبنی برفتح و"هو"فاعل/ بِالْحُسْنَىٰ:جار ومجرور و" کَذَّبَ" متعلق ﴿٩﴾ [ نظرات / امتیازها ]
10) فَ:رابطه/سَ:حرف استقبال/نُیَسِّرُ:فعل مضارع /هُ:ضمیر متصل در محل نصب، مفعول به/ لِلْعُسْرَىٰ:جار ومجرور و"نحن"فاعل و" نُیَسِّرُ" متعلق ﴿١٠﴾ [ نظرات / امتیازها ]
11) وَ:عطف/مَا:حرف نفی/ یُغْنِی:فعل مضارع مرفوع/ عَنْهُ:جار ومجرور ومتعلق آن" یُغْنِی "/ مَالُ:فاعل ومرفوع/هُ:ضمیر متصل درمحل جر ،مضاف الیه/ إِذَا:مفعول فیه/ تَرَدَّىٰ:فعل ماضی مبنی بر فتح و"هو"فاعل ﴿١١﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
8) وَ «واو عطف»
أَمَّا «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»
مَنْ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
بَخِلَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
وَ «واو عطف»
اسْتَغْنى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
9) وَ «واو عطف»
کَذَّبَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
بِالْحُسْنى «حرف جر و اسم مجرور»‏ [ نظرات / امتیازها ]
10) فَسَنُیَسِّرُهُ «فاء رابط برای جواب شرط» «(س)استقبال» «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»«فاعل[نحن]» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
لِلْعُسْرى «حرف جر و اسم مجرور»‏ [ نظرات / امتیازها ]
11) وَ «واو عطف»
ما «حرف نفی غیر عامل»
یُغْنِی «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر»
عَنْهُ «حرف جر و اسم مجرور»
مالُهُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
تَرَدَّى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]