از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
6) کَلَّا:حرف ردع/ إِنَّ:حرف نصب از حروف مشبهه بالفعل/ الْإِنْسَانَ:اسم "إِنَّ "/لَ:مزحلقه،یَطْغَىٰ:فعل مضارع مرفوع،خبر برای"إِنَّ" ﴿٦﴾ [ نظرات / امتیازها ]
7) أَنْ:حرف مصدری، /رَآهُ:فعل ماضی و"ها"ضمیر متصل در محل نصب ،مفعول به/ اسْتَغْنَىٰ:فعل ماضی ومبنی بر فتح،"هو"فاعل ﴿٧﴾ [ نظرات / امتیازها ]
8) إِنَّ :از حروف ناسخه /إِلَىٰ:حرف جر/ رَبِّ:مجرور/کَ :ضمیر متصل در محل جر به اضافه ،مضاف الیه ومتعلق ،محذوف/رُّجْعَىٰ:اسم " إِنَّ" ﴿٨﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
6) کَلاَّ «ح.ردع»
إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
الْإِنْسانَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
لَیَطْغى «لام مزحلقه» «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر إنَّ محذوف»‏ [ نظرات / امتیازها ]
7) أَنْ «ح.مصدری»
رَآهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
اسْتَغْنى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
8) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
إِلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
رَبِّکَ «اسم مجرور یا در محل جر» «(ک)مضاف إ» «خبر إنَّ محذوف»
الرُّجْعى «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»‏ [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیزان
7) راه
 توضيح : أن راه استغنی - کلمه راه از مصدر رأی است ، نه مصدر رؤیت ، یعنی دیدن به چشم ، و فاعل راه و نیز مفعولش همان انسان است [ نظرات / امتیازها ]